MUIDS Science (Grade 10)

ติวสอบ MUIDS Science Grade 10
หลักสูตร AP Biology คอร์ส MUIDS Science Course

หลักสูตร Advanced Placement (AP) เป็นหลักสูตรที่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอเมริกาและแคนาดา ซึ่งหากนักเรียนสอบผ่าน ก็จะได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียน รวมทั้งอาจสะสมหน่วยกิตได้ เพราะวิชาส่วนใหญ่เป็นวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยปี 1-2 มหาวิทยาลัยในไทยที่ยอมรับและได้กำหนดผลคะแนนสอบ AP เป็นเกณฑ์พิจารณารับเข้าเรียน เช่น MUIC, KU เป็นต้น

สำหรับน้องๆ นักเรียน Grade 10 โรงเรียน MUIDS หรือโรงเรียนอื่นๆ รวมทั้งน้องๆ โฮมสคูล ที่ตั้งเป้าหมายจะสอบวิชา AP Biology ในชั้นต่อไปนั้น ระหว่างที่น้องๆ ยังต้องเรียน online รอไปเข้าเรียน onsite ที่โรงเรียน สามารถมาติวเพิ่มเติมความรู้วิชา Science for AP Biology ที่เราออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้น้องๆ ได้เตรียมตัวก่อนเข้าเรียนและสอบวิชา AP Biology ในระดับต่อไปกัน


? คอร์สใหม่ล่าสุด MUIDS Science (Grade 10)

จำนวน 60 ชั่วโมง

สำหรับนักเรียนระดับ Grade 10 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนหลักสูตร Advanced Placement Biology (AP BIO) ในระดับต่อไป ครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานของ Biology ตลอดจนเนื้อหาพื้นฐานของ Chemistry ที่มีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน ได้แก่
✔ Scientific method
✔ Ecosystems and community
✔ Chemistry of life (Biological principles)
✔ Plant and animal cell systems
✔ Molecular genetics
✔ Evolution