TOEIC

สอบ TOEIC

TOEIC คือ อะไร

สอบ TOEIC คือ การสอบภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในระดับนานาชาติ ชื่อเต็มคือ Test of English for International Communication ข้อสอบ TOEIC เป็นข้อสอบที่มีสถิติที่ใช้ในการสมัครงานสูงสุดเนื่องจากข้อสอบ TOEIC สามารถใช้วัดระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นถึงขั้นสูง ในการสมัครงานบางบริษัท หรือบางตำแหน่งที่ต้องการความสามารถทางภาษา มักจะขอคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 550+ ไปจนถึงระดับดีมาก เช่น 900+ จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอีกด้วย

ติวสอบ TOEIC

หลักสูตร TOEIC เรียนเน้น 2 ทักษะ (Skill) ได้แก่ การฟัง (Listening) และการอ่าน (Reading) เสริมด้วยไวยากรณ์ (Grammar) และคำศัพท์ (Vocabulary Topics) เรียนปรับพื้นฐานและฝึกฝนตามทักษะต่าง ๆ รวมทั้งวิธีทำข้อสอบแต่ละทักษะ รวมทั้งกลยุทธ์การใช้ภาษาในการสอบแต่ละทักษะได้อย่างครบถ้วน เพื่อพิชิตคะแนนระดับสูง

private class
semi-private class

รู้จักข้อสอบ TOEIC

TOEIC หรือ Test of English for International Communication คือ การทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารทั่ว ๆ ไป เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ TOEIC จะมีอยู่สองแบบคือ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการเขียน) ซึ่งอย่างหลังเป็นการสอบรูปแบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ข้อสอบ TOEIC Listening and Reading Test จะเป็นแบบปรนัย แบ่งออกเป็น การฟัง 100 ข้อ 495 คะแนน และ การอ่าน 100 ข้อ 495 คะแนน รวมจำนวนข้อสอบทั้งสิ้น 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน คะแนนในแต่ละข้อจะไม่เท่ากัน โดยทั่วไปจะใช้ผลสอบ TOEIC ในการสมัครงาน และผลสอบ TOEIC มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

รูปแบบข้อสอบ TOEIC

จำนวนข้อสอบ: 200 ข้อ (Listening 100 ข้อ / Reading 100 ข้อ)
รูปแบบข้อสอบ: เลือกตอบแบบ multiple choices
เวลาในการสอบ: Listening 45 นาที / Reading 75 นาที
คะแนนเต็ม: 990 คะแนน

Part 1: Photographs ดูภาพและฟังเสียง 6 ข้อ
Part 2: Question-Response ฟังโจทย์และเลือกตอบ 25 ข้อ
Part 3: Short Conversations ฟังบทสนทนาและบางข้ออาจมีภาพประกอบ 39 ข้อ
Part 4: Short Talks บทพูดคนเดียว 30 ข้อ
Part 5: Incomplete Sentences เติมคำลงในประโยค 30 ข้อ
Part 6: Text Completion เติมคำลงในประโยคและเนื้อเรื่อง 16 ข้อ
Part 7: Reading Comprehension อ่านจับใจความและเลือกตอบคำถาม 54 ข้อ

คะแนนสอบ TOEIC บ่งบอกทักษะภาษาอังกฤษของเราได้ย่างไร

 • คะแนน 905 – 990: Professional Proficiency สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ต่าง ๆ
 • คะแนน 785 – 900: Advanced Working Proficiency สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังไม่ครอบคลุมในทุกสถานการณ์
 • คะแนน 605 – 780: Basic Working Proficiency สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารทั่วไปได้ แต่ยังสื่อสารเกี่ยวกับการทำงานได้อย่างจำกัด
 • คะแนน 405 – 600: Intermediate สามารถสื่อสารแบบต่อหน้าในเรื่องทั่วไปได้ดี แต่ยังมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่จำกัด
 • คะแนน 255 – 400: Elementary สามารถสื่อสารแบบต่อหน้าได้ในเฉพาะเรื่องที่ไม่ซับซ้อน และยังมีทักษะในการใช้ภาษาที่จำกัด
 • คะแนน 10 – 250: Novice สื่อสารได้แค่ระดับพอเข้าใจ และใช้ภาษาได้เท่าที่จำเป็น

ใครควรสอบ TOEIC บ้าง?

ใบแสดงผลคะแนนสอบ TOEIC ในปัจจุบันนี้เปรียบเสมือนใบเบิกทางในการสมัครงานของนิสิตนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย รวมไปถึงคนทำงานที่ต้องการจะสมัครงานในองค์กรชั้นนำไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในตำแหน่งที่ต้องใช้ภาษา เช่น สายการบิน การทูต หรือตำแหน่งที่ประสานงานกับต่างประเทศ ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของ TOEIC ที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องการจะอยู่ที่ 550 – 700 คะแนน แต่การที่มีผลคะแนน TOEIC สูงกว่าเกณฑ์นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะเป็นตัวชี้วัดถึงศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละบุคคล

ตัวอย่างองค์กรที่ต้องการผู้สมัครงานที่ใช้คะแนน TOEIC

 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ Siam Cement Group ที่เรียกสั้น ๆ ว่า SCG
 • บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
 • บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ IMCT
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTT
 • บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • สายการบิน Air Asia
 • สายการบิน Bangkok Airways
 • สายการบิน Nok Scoot
 • สายการบิน All Nippon Airways
 • บริษัทชั้นนำอื่น ๆ อีกมากมาย

คะแนน TOEIC ที่บริษัทชั้นนำต้องการ

คะแนน TOEIC บริษัทชั้นนำ

หมายเหตุ: ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ www.opendurian.com


สนามสอบ TOEIC

การสอบ TOEIC สามารถสอบได้ 2 สนามสอบในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งการสำรองที่นั่งสอบจะต้องทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยจะเลือกว่าจะ Walk-in หรือโทรเข้าไปสมัครก็ได้

 • ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร Bangkok Main Office:

Center for Professional Assessment (Thailand) Suite 1907, BB Building ชั้น 19 เลขที่ 54 ถนนอโศก สุขุมวิท 21 เบอร์ติดต่อ: 0-2260-7061, 0-2259-3990

 • ศูนย์สอบเชียงใหม่ Northern Region Branch Office:

Center for Professional Assessment (Thailand) อาคารนวรัตน์ ชั้น 3 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 เบอร์ติดต่อ: 053-241273

ผู้สมัครสามารถเลือกวันและเวลาสอบได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งมีวันละ 2 รอบคือ รอบเช้าเวลา 9.00 น. กับรอบบ่ายเวลา 13.00 น. ผู้สมัครสามารถทำการชำระเงินในวันที่สอบได้ โดยปัจจุบันการสอบ TOEIC จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 1,800 บาท หากผู้สมัครบางคนต้องการให้ผลคะแนนส่งถึงบ้านโดยไปรษณีย์จะต้องมีค่าบริการเพิ่มเติม 50 บาท

ในวันสอบผู้สมัครต้องเตรียมพกบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุ ใบขับขี่ (แบบอิเล็กทรอนิกส์) หรือพาสปอร์ต เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตัวตนด้วย รวมถึงต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยระหว่างการสอบจะไม่สามารถนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดและกระเป๋าเข้าไปในห้องสอบ

หากกรณีที่ผู้สมัครจะต้องการเลื่อนวันสอบ ผู้สมัครจะต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 1 วัน หากผู้สมัครไม่โทรแจ้งอาจจะมีค่าปรับเกิดขึ้นในการสอบครั้งต่อไป ส่วนการรับผลการสอบ TOEIC สามารถติดต่อโดยตรงกับทางศูนย์สอบได้เลย แต่ละศูนย์สอบจะมีข้อที่แตกต่างกันคือที่กรุงเทพมหานครผลคะแนนจะออกภายใน 1 วัน หลังการสอบ และที่ศูนย์สอบเชียงใหม่ผลคะแนนจะออกภายใน 3 วันหลังการสอบ เมื่อผู้สอบต้องการมารับผลคะแนน TOEIC ด้วยตนเองสามารถมารับได้ในเวลาทำการ 10.00 – 16.30 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

สนใจเรียนปรับพื้นฐานและตะลุยโจทย์พร้อมสอบ TOEIC ที่ House of Griffin วันนี้เพื่อพิชิตคะแนนสูงอย่างรวดเร็ว พื้นฐานแน่น ใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเรียนออนไลน์คนเดียวหรือชวนเพื่อนมาเรียนด้วยก็สามารถสนุกไปกับอาจารย์ที่มากประสบการณ์ รับเทคนิคและคำศัพท์มากมายที่ช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าใคร

———————————————————————
สอบถาม-สมัครเรียน
โทร. 0 2644 6006-7
Line ID: @houseofgriffin

Add line button หน้าติวสอบ GED