CU-AAT

ข้อสอบ CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) จัดขึ้นโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-AAT คือแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Verbal) ใช้ในการพิจารณาผู้ยื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของหลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยในฝันของน้อง ๆ หลาย ๆ คน ข้อสอบ CU-AAT จึงเป็นอีกหนึ่งผลสอบซึ่งเปรียบเสมือนใบเบิกทางที่จะทำให้น้อง ๆ สามารถเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้ 

ติว CU-AAT แบบ private class
ติว CU-AAT แบบ semi-private class

CU-AAT สอบอะไรบ้าง


CU-AAT เป็นข้อสอบแบบ Multiple choice ทั้งหมดจะมี 5 ตัวเลือก คะแนนเต็มจะอยู่ที่ 1,600 คะแนน ข้อสอบ CU-AAT แบ่งข้อสอบเป็น 2 ส่วน คือ

 1. CU-AAT Math Section ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์  มีข้อสอบทั้งหมด 55 ข้อ คะแนนเต็ม 800 คะแนน ใช้เวลา 70 นาที CU-AAT Math Section ประกอบด้วย 
 • Arithmetic เลขคณิต เช่น จำนวน, ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย, การปัดเศษ ฯลฯ
 • Algebra พีชคณิต เช่น เอกนาม, พหุนาม, การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม ฯลฯ
 • Geometry เรขาคณิต เช่น จุดและเส้นตรง, ส่วนของเส้นตรง, รังสี ฯลฯ
 • Word Problems ปัญหาโจทย์ข้อความ

2. CU-AAT Verbal Section ใช้วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ มีข้อสอบทั้งหมด 55 ข้อ คะแนนเต็ม 800 คะแนน ใช้เวลา 70 นาที CU-AAT Verbal Section ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

Section 1: The Critical Reading Section

 • Sentence completions
 • Passage-based reading 

–  Problem Solving

Section 2: The Writing Section

 • Improving sentences
 • Identifying sentence errors
 • Improving paragraphs

CU-AAT สอบอะไรบ้าง

คณะอะไรบ้างที่สามารถใช้ CU-AAT เพื่อใช้พิจารณาศึกษาต่อ


การยื่นคะแนน CU-AAT ในคณะต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ จะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป บางคณะต้องการคะแนนรวมทั้งพาร์ท Math และ พาร์ท Verbal ในขณะเดียวกันบางคณะนั้นก็ขอคะแนนเฉพาะพาร์ทใดพาร์ทหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่าคณะนั้น ๆ ต้องการทักษะใดเป็นหลัก เช่น

 1. BALAC คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ

CU-AAT คะแนนความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและความถนัดทางคณิตศาสตร์ต้องได้คะแนน อย่างน้อย 1,100 คะแนน

 1. BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ

CU-AAT คะแนนความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและความถนัดทางคณิตศาสตร์ต้องได้คะแนน อย่างน้อย 1,300 คะแนน

 1. BSAC คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ

CU-AAT คะแนนสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษต้องได้อย่างน้อย 400 คะแนน และ CU-AAT คะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์ต้องได้อย่างน้อย 550 คะแนน

 1. EBA คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ

CU-AAT คะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์ต้องได้อย่างน้อย 650 คะแนน

 1. INDA คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ

CU-AAT คะแนนสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษต้องได้อย่างน้อย 400 คะแนน และ CU-AAT คะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์ต้องได้อย่างน้อย 600 คะแนน

 1. ISE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ

CU-AAT คะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์ต้องได้อย่างน้อย 600 คะแนน

 1. JIPP คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ

CU-AAT คะแนนความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและความถนัดทางคณิตศาสตร์ต้องได้คะแนน อย่างน้อย 1150 คะแนน


ตารางสอบ CU-AAT ปี 2024


การสอบ CU-AAT จะมีการจัดสอบประมาณ 4-6 ครั้งต่อปี รอบสอบจะขึ้นอยู่กับการประกาศของศูนย์สอบฯ ในแต่ละปีนั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่การสอบ CU-AAT มักจะเปิดสอบเฉพาะรอบวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

การสอบ CU-AAT มีทั้งการสอบแบบปกติและการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-testing) ซึ่งตารางการจัดสอบมีดังนี้

แบบกระดาษ: https://atc.chula.ac.th/Main/calendar_2024_pbt_th/

แบบ E-Testing: https://atc.chula.ac.th/Main/calendar_2024_cbt_th/


ค่าสมัครสอบ CU-AAT


การสอบ CU-AAT มี 2 แบบ คือ การสอบแบบธรรมดาและการสอบแบบออนไลน์ (E-Testing)

 1. การสอบ CU-AAT แบบธรรมดา ค่าสมัครสอบ CU-AAT ราคา 1,300 บาท โดยจะประกาศผลการสอบภายใน 2 อาทิตย์หลังจากวันสอบ
 2. การสอบ CU-AAT แบบระบบคอมพิวเตอร์ (E-Testing) ค่าสอบจะอยู่ที่ราคา 2,900 บาท ซึ่งจะสามารถทราบผลสอบได้หลังจากการสอบทันที 

ข้อควรรู้ก่อนสอบ CU-AAT


 • ผลการสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ
 • ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องเขียนทุกชนิดเข้าห้องสอบ ทางศูนย์ทดสอบฯ จะจัดเตรียมเครื่องเขียนไว้ให้
 • สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ โดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการจะเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้
 • ไม่อนุญาตให้นำพจนานุกรมทุกชนิดเข้าห้องสอบ
 • หากพ้นกำหนดหลังจากปิดประตูห้องสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 • เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนสำเร็จ จะต้องชำระเงินให้เรียบร้อยภายในวันถัดไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการสอบและต้องทำการสมัครใหม่

ติว CU-AAT ที่ไหนดี


น้อง ๆ คนไหนที่ต้องการผลสอบ CU-AAT เพื่อที่จะสามารถพิชิตและเป็นหนึ่งในนิสิตของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ พี่กริฟฟินแนะนำให้น้อง ๆ มาติว CU-AAT ที่สถาบัน House of Griffin อาจารย์ทางสถาบัน House of Griffin จะดูแลน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีทีมวิชาการคอยติดตามผล รวมถึงวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน เป็นรายบุคคล ทำให้น้อง ๆ สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างตรงจุด มีความมั่นใจในการสอบและสามารถสอบผ่านด้วยคะแนนที่สูงอย่างที่ตั้งใจไว้แน่นอน


ติดต่อสอบถามคอร์สเรียนได้ที่
โทร. 02644-6006
LINE: @houseofgriffin