A-LEVEL/ AS-LEVEL

AS-LEVEL (Cambridge International Advanced Subsidiary Level) คือ หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหลายๆ แห่งใช้สอบ

private class
semi-private class

AS-LEVEL (Cambridge International Advanced Subsidiary Level) คือ หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหลายๆแห่งใช้สอบ โดยหลักสูตร IGCSE นั้นเทียบเท่ากับ O-Level เหมาะกับนักเรียนตั้งแต่อายุ 14-16 ปี และ A-LEVEL/ AS LEVEL นั้นมีเนื้อหาวิชาที่ต่อยอดจาก IGCSE อีกทีคือเหมาะกับนักเรียนที่มีอายุ 16-19 ปี ทั้งนี้เนื้อหาวิชาของ IGCSE และ A-LEVEL นั้นมีความหลากหลายโดยสามารถแบ่งกลุ่มวิชาได้ตามตารางด้านล่างนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนั่นเอง 

1)    ภาษาอังกฤษ
2)    คณิตศาสตร์
3)    วิทยาศาสตร์
4)    ภาษาต่างๆ
5)    มนุษย์ศาสตร์
6)    เทคโนโลยี
7)    สังคมศาสตร์
8)    ศิลปะ
9)    การศึกษาทั่วไป

การให้คะแนนของ IGCSE และ A-LEVEL นั้นจะมีตั้งแต่ A* A B C D E ส่วน AS-LEVEL นั้นเหมือนกับ A-LEVEL เพียงแต่ไม่มี A* เท่านั้น ส่วนช่วงเวลาการสอบนั้นจะเป็นช่วงเดียวกันคือมี 2 รอบ 1) May-Jun 2) Oct-Nov ทั้งนี้สามารถดูตาราง timeline การสมัครสอบ การสอบ และการประกาศผลสอบได้ตามนี้

ช่วงการสอบ รอบแรก (พ.ค.-มิ.ย.)    
ช่วงสมัครสอบรอบปกติ    ต้นเดือน ธ.ค.-ต้นเดือน ก.พ
ช่วงสมัครสอบล่าช้า        ภายในเดือน ก.พ.
คะแนนออก                  กันยายน
รับ certificate               พฤศจิยายน

ช่วงการสอบ รอบสอง (ต.ค-พ.ย)    
ช่วงสมัครสอบรอบปกติ    ต้นเดือนก.ค-ต้นเดือน ส.ค
ช่วงสมัครสอบล่าช้า        ต้นเดือน ส.ค- ต้นเดือน ก.ย
คะแนนออก                  กุมพาพันธ์ปีถัดไป
รับ certificate               พฤษภาคมปีถัดไป 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงศึกษาธิการได้ทำการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษา โดยยกเลิกการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ และให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความเหมาะสม ดังนั้น นักเรียนที่มีความประสงค์จะใช้วุฒิ IGCSE ยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย จะต้องสอบถามไปทางมหาวิทยาลัยโดยตรงว่าใช้เกณฑ์ไหนรับสมัคร

>> เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2564
>> เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2565

กลุ่มวิชา AS-LEVEL ที่ House of Griffin เปิดสอนได้แก่​

Language and Literature
English Language (9093)

Mathematics
Mathematics (9709)

Science
Biology (9700)
Chemistry (9701)
Physics (9702)

HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
Sociology (9699)
Business Studies  (9609)