spip

SPIP

SPIP Course เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ณ “โรงเรียนสาธิตประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ” หรือ Satit Prasarnmit International Program (SPIP)

private class
semi-private class

การจัดการสอบของ SPIP มีการจัดสอบตามรายวิชาต่อไปนี้
1. English Pre-test (Online)
2. English proficiency (Reading ,Writing, and Listening)
3. Math (Short-written test)
4. Science (Short- written test)
5. Interview

แนวทางการจัดสอบของทางโรงเรียนสาธิตประสานมิตร จะยึดตามแนวทางการจัดการสอบและหลักสูตรของ Cambridge International Examination (CIE) โดยข้อสอบภาษาอังกฤษที่โรงเรียนจัดสอบเรียกว่า Preliminary (PET) และข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะยึดตามหลักสูตรของ CIE Curriculum กล่าวคือ ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดในการสอบอยู่ในระดับ Primary Check Point 3 and Secondary Check Point 1 
(ข้อมูลอ้างอิง: http://www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-primary/cambridge-primary-checkpoint/)

ข้อสอบ Preliminary PET เป็นข้อสอบสำหรับใช้วัดความสามารถภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ได้แก่ Reading, Writing, Listening, and Speaking โดย 

  • Reading มีข้อสอบ 5 ส่วน 35 คำถาม เป็นบทอ่านทั้งสั้นและยาว เน้นความเข้าใจจุดสำคัญของ ป้าย หนังสือพิมพ์ และ จดหมาย
  • Writing มีข้อสอบ 3 ส่วน 7 คำถาม  เน้นการเขียนในชีวิตประจำวัน และ ความสามารถในใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์
  • Listening มีข้อสอบ 4 ส่วน 25 คำถาม เป็นการฟังจับใจความข้อมูลและบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เช่น ฟังข้อมูลแล้วจับคู่รูปภาพ ฟังบทสนทนาและตอบคำถาม
  • Speaking มีข้อสอบ 4 ส่วน เน้นการทดสอบความสามารถในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การถาม-ตอบคำถาม การเล่าเรื่อง บอกสิ่งที่ตนเองชอบและไม่ชอบได้

House of Griffin แบ่งคอร์สเรียนเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Brush up, Regular ,and Intensive เริ่มจากการปรับพื้นฐานอังกฤษให้กับน้องๆ ทั้งไวยากรณ์พื้นฐาน และคำศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและการสอบ จากนั้นจะเรียนเนื้อหาสาระและพัฒนาทักษะทั้ง 4 ผ่านการเรียนตามธีมเรื่องของบทเรียน ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ๆ ตัว และสุดท้ายจึงเข้าสู่การฝึกทำข้อสอบ ซึ่งครูจะฝึกให้น้องๆ คุ้นชินกับข้อสอบและพัฒนาเรื่องทักษะการจัดการเวลาเมื่อถึงสนามสอบจริงอีกด้วย

YEAR 7-8

SPIP (PET) Brush up
(30 hours)
ปรับพื้นฐานด้านคำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน เพื่อเตรียมพร้อมสู่คอร์ส Regular ระดับความรู้ของเนื้อหาจะเทียบจาก CEFR ระดับ A2
SPIP (PET) Regular
(45 hours)
เน้นพัฒนาทักษะ Reading, Writing, Listening & Speaking โดยในเนื้อหาจะมีการสอดแทรกแบบฝึกหัดที่มีลักษณะคล้ายข้อสอบให้นักเรียนได้ฝึกทำ เพิ่มคลังคำศัพท์และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
SPIP (PET) Intensive
(24 hours)
ฝึกทำข้อสอบตามรูปแบบข้อสอบ PET ของ CIE โดยประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ Reading, Writing, Listening & Speaking เพื่อให้คุ้นเคยกับข้อสอบและเสียงจากบทสนทนาของเจ้าของภาษา
SPIP Math Regular
(40 hours)
ปูพื้นฐานทักษะการคิดคำนวณ ฝึกทำโจทย์โดยอ้างอิงเนื้อหาจาก Cambridge Primary Mathematics 4-5-6 เพื่อเตรียมพร้อมสอบ SPIP ระดับชั้น Year 8 ซึ่งข้อสอบที่ใช้คือ Cambridge Primary Checkpoint
SPIP Math Intensive
(20 hours)
เน้นการฝึกทำ Past papers (ข้อสอบเก่า) เพื่อให้เกิดความชำนาญในการทำโจทย์มากยิ่งขึ้น และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในการสอบให้มากที่สุด
SPIP Science Regular
(40 hours)
ปูพื้นฐานทักษะทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงทฤษฎีและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ฝึกทำโจทย์โดยอ้างอิงเนื้อหาจาก Cambridge Primary Science 4-5-6 เพื่อเตรียมพร้อมสอบ SPIP ระดับชั้น Year 8 ซึ่งข้อสอบที่ใช้คือ Cambridge Primary Checkpoint
SPIP Science Intensive
(20 hours)
เน้นการฝึกทำ Past papers (ข้อสอบเก่า) เพื่อให้เกิดความชำนาญในการทำโจทย์มากยิ่งขึ้น และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในการสอบให้มากที่สุด

YEAR 10

SPIP (FCE) Brush up
(30 hours)
ปรับพื้นฐานด้านคำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐานให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่คอร์ส Regular ระดับความรู้ของเนื้อหาจะเทียบจาก CEFR เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ความสามารถด้านภาษาระดับ B1
SPIP (FCE) Regular
(45 hours)
เน้นพัฒนาทักษะ Reading, Writing, Listening & Speaking โดยสอดแทรกแบบฝึกหัดที่มีลักษณะคล้ายข้อสอบให้ฝึกทำ เพิ่มคลังคำศัพท์และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
SPIP (FCE) Intensive
(24 hours)
ฝึกทำข้อสอบตามรูปแบบข้อสอบ FCE ของ CIE โดยประกอบด้วย  4 ส่วน ได้แก่ Reading, Writing, Listening & Speaking เพื่อให้คุ้นเคยกับข้อสอบและเสียงจากบทสนทนาของเจ้าของภาษา
SPIP Math Regular
(50 hours)
ปูพื้นฐานทักษะการคิดคำนวณ ฝึกทำโจทย์ในลักษณะต่างๆ โดยอ้างอิงเนื้อหาจาก Cambridge Secondary Mathematics เพื่อเตรียมสอบ SPIP ระดับชั้น Year 10 ซึ่งข้อสอบที่ใช้คือ Cambridge Secondary Checkpoint 1
SPIP Math Intensive
(20 hours)
เน้นการฝึกทำ Past papers (ข้อสอบเก่า) เพื่อให้เกิดความชำนาญในการทำโจทย์มากยิ่งขึ้น และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในการสอบให้มากที่สุด
SPIP Science Regular
(50 hours)
พัฒนาทักษะ ทฤษฎีและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ฝึกทำโจทย์ในลักษณะต่างๆโดยอ้างอิงเนื้อหาจาก Cambridge Secondary Science เพื่อให้พร้อมสอบ SPIP ระดับชั้น Year 10 ซึ่งข้อสอบที่ใช้คือ Cambridge Secondary Checkpoint 1
SPIP Science Intensive
(20 hours)
เน้นการฝึกทำ Past papers (ข้อสอบเก่า) เพื่อให้เกิดความชำนาญในการทำโจทย์มากยิ่งขึ้น และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในการสอบให้มากที่สุด