SPIP

SPIP Course เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ณ “โรงเรียนสาธิตประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ” หรือ Satit Prasarnmit International Program (SPIP)

Private / Semi Private

Number of StudentPrice
1 Student1,000 Baht / Hour
2 – 3 Students750 Baht / Hour

การจัดการสอบของ SPIP มีการจัดสอบตามรายวิชาต่อไปนี้
1. English Pre-test (Online)
2. English proficiency (Reading ,Writing, and Listening)
3. Math (Short-written test)
4. Science (Short- written test)
5. Interview

แนวทางการจัดสอบของทางโรงเรียนสาธิตประมาณมิตร จะยึดตามแนวทางการจัดการสอบและหลักสูตรของ Cambridge International Examination (CIE) โดยข้อสอบภาษาอังกฤษที่โรงเรียนจัดสอบเรียกว่า Preliminary (PET) และข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะยึดตามหลักสูตรของ CIE Curriculum กล่าวคือ ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดในการสอบอยู่ในระดับ Primary Check Point 3 and Secondary Check Point 1 
(ข้อมูลอ้างอิง: http://www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-primary/cambridge-primary-checkpoint/)

ข้อสอบ Preliminary PET เป็นข้อสอบสำหรับใช้วัดความสามารถภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ได้แก่ Reading, Writing, Listening, and Speaking โดย 

  • Reading มีข้อสอบ 5 ส่วน 35 คำถาม เป็นบทอ่านทั้งสั้นและยาว เน้นความเข้าใจจุดสำคัญของ ป้าย หนังสือพิมพ์ และ จดหมาย
  • Writing มีข้อสอบ 3 ส่วน 7 คำถาม  เน้นการเขียนในชีวิตประจำวัน และ ความสามารถในใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์
  • Listening มีข้อสอบ 4 ส่วน 25 คำถาม เป็นการฟังจับใจความข้อมูลและบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เช่น ฟังข้อมูลแล้วจับคู่รูปภาพ ฟังบทสนทนาและตอบคำถาม
  • Speaking มีข้อสอบ 4 ส่วน เน้นการทดสอบความสามารถในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การถาม-ตอบคำถาม การเล่าเรื่อง บอกสิ่งที่ตนเองชอบและไม่ชอบได้

House of Griffin แบ่งคอร์สเรียนเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Brush up, Regular ,and Intensive เริ่มจากการปรับพื้นฐานอังกฤษให้กับน้องๆ ทั้งไวยากรณ์พื้นฐาน และคำศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและการสอบ จากนั้นจะเรียนเนื้อหาสาระและพัฒนาทักษะทั้ง 4 ผ่านการเรียนตามธีมเรื่องของบทเรียน ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ๆ ตัว และสุดท้ายจึงเข้าสู่การฝึกทำข้อสอบ ซึ่งครูจะฝึกให้น้องๆ คุ้นชินกับข้อสอบและพัฒนาเรื่องทักษะการจัดการเวลาเมื่อถึงสนามสอบจริงอีกด้วย

YEAR 7-8

SPIP (PET) Brush up
(30 hours)
ปรับพื้นฐานด้านคำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน เพื่อเตรียมพร้อมสู่คอร์ส Regular ระดับความรู้ของเนื้อหาจะเทียบจาก CEFR ระดับ A2
SPIP (PET) Regular
(45 hours)
เน้นพัฒนาทักษะ Reading, Writing, Listening & Speaking โดยในเนื้อหาจะมีการสอดแทรกแบบฝึกหัดที่มีลักษณะคล้ายข้อสอบให้นักเรียนได้ฝึกทำ เพิ่มคลังคำศัพท์และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
SPIP (PET) Intensive
(24 hours)
ฝึกทำข้อสอบตามรูปแบบข้อสอบ PET ของ CIE โดยประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ Reading, Writing, Listening & Speaking เพื่อให้คุ้นเคยกับข้อสอบและเสียงจากบทสนทนาของเจ้าของภาษา
SPIP Math Regular
(40 hours)
ปูพื้นฐานทักษะการคิดคำนวณ ฝึกทำโจทย์โดยอ้างอิงเนื้อหาจาก Cambridge Primary Mathematics 4-5-6 เพื่อเตรียมพร้อมสอบ SPIP ระดับชั้น Year 8 ซึ่งข้อสอบที่ใช้คือ Cambridge Primary Checkpoint
SPIP Math Intensive
(20 hours)
เน้นการฝึกทำ Past papers (ข้อสอบเก่า) เพื่อให้เกิดความชำนาญในการทำโจทย์มากยิ่งขึ้น และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในการสอบให้มากที่สุด
SPIP Science Regular
(40 hours)
ปูพื้นฐานทักษะทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงทฤษฎีและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ฝึกทำโจทย์โดยอ้างอิงเนื้อหาจาก Cambridge Primary Science 4-5-6 เพื่อเตรียมพร้อมสอบ SPIP ระดับชั้น Year 8 ซึ่งข้อสอบที่ใช้คือ Cambridge Primary Checkpoint
SPIP Science Intensive
(20 hours)
เน้นการฝึกทำ Past papers (ข้อสอบเก่า) เพื่อให้เกิดความชำนาญในการทำโจทย์มากยิ่งขึ้น และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในการสอบให้มากที่สุด

YEAR 10

SPIP (FCE) Brush up
(30 hours)
ปรับพื้นฐานด้านคำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐานให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่คอร์ส Regular ระดับความรู้ของเนื้อหาจะเทียบจาก CEFR เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ความสามารถด้านภาษาระดับ B1
SPIP (FCE) Regular
(45 hours)
เน้นพัฒนาทักษะ Reading, Writing, Listening & Speaking โดยสอดแทรกแบบฝึกหัดที่มีลักษณะคล้ายข้อสอบให้ฝึกทำ เพิ่มคลังคำศัพท์และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
SPIP (FCE) Intensive
(24 hours)
ฝึกทำข้อสอบตามรูปแบบข้อสอบ FCE ของ CIE โดยประกอบด้วย  4 ส่วน ได้แก่ Reading, Writing, Listening & Speaking เพื่อให้คุ้นเคยกับข้อสอบและเสียงจากบทสนทนาของเจ้าของภาษา
SPIP Math Regular
(50 hours)
ปูพื้นฐานทักษะการคิดคำนวณ ฝึกทำโจทย์ในลักษณะต่างๆ โดยอ้างอิงเนื้อหาจาก Cambridge Secondary Mathematics เพื่อเตรียมสอบ SPIP ระดับชั้น Year 10 ซึ่งข้อสอบที่ใช้คือ Cambridge Secondary Checkpoint 1
SPIP Math Intensive
(20 hours)
เน้นการฝึกทำ Past papers (ข้อสอบเก่า) เพื่อให้เกิดความชำนาญในการทำโจทย์มากยิ่งขึ้น และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในการสอบให้มากที่สุด
SPIP Science Regular
(50 hours)
พัฒนาทักษะ ทฤษฎีและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ฝึกทำโจทย์ในลักษณะต่างๆโดยอ้างอิงเนื้อหาจาก Cambridge Secondary Science เพื่อให้พร้อมสอบ SPIP ระดับชั้น Year 10 ซึ่งข้อสอบที่ใช้คือ Cambridge Secondary Checkpoint 1
SPIP Science Intensive
(20 hours)
เน้นการฝึกทำ Past papers (ข้อสอบเก่า) เพื่อให้เกิดความชำนาญในการทำโจทย์มากยิ่งขึ้น และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในการสอบให้มากที่สุด

Review Course

BMAT/ SAT II
Preechaya (Dream) BMAT/ SAT II

ตอนเข้ามาที่นี่ บอกพี่ๆ ว่าอยากเรียนทันตแพทย์นะ พี่ๆ ก็ให้คำปรึกษาแนะนำคะแนนผลสอบที่ต้องใช้ยื่น หนูเรียน BMAT กับ SAT Subject Biology, Chemistry และ Mathematics Level 2 ในส่วนของ BMAT ที่นี่สอนละเอียดมาก ครูจะสอนเทคนิคทำโจทย์ให้ทันเพราะมีเวลาจำกัด ต้องหมั่นฝึกทำโจทย์ให้คุ้นกับข้อสอบค่ะ

SAT
Kritthee (Por) SAT

ครูที่ House of Griffin มีประสบการณ์การสอนและมีความสามารถมาก ถ่ายทอดความรู้ได้ดี ส่วนตัวเองก็หมั่นทบทวน ทำการบ้านแบบฝึกหัดให้สม่ำเสมอ ช่วยฝึกทักษะให้แม่นยำขึ้นครับ

SAT
Plaifah SAT

เรียนที่ House of Griffin เรียนแบบชิลๆ สบายมาก ไม่เครียด ครูสอนเข้าใจ ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่รู้ต้องฝึกเขียนบ่อยๆ ค่ะ ยิ่งเขียน ยิ่งท่อง ยิ่งจำได้ คลาสเล็ก สนิทกับเพื่อนในคลาสค่ะ ช่วยกันเรียน ครูก็ใส่ใจมากด้วยค่ะ

SAT
Worrapot (Jui) SAT

ครูเป็นกันเอง ใส่ใจเด็ก ตอนเรียนก็พยายามทำความเข้าใจในคลาส กลับบ้านก็ไปทบทวนทำแบบฝึกหัด จะทำข้อสอบได้เร็วขึ้น ที่ประทับใจอีกอย่างคือโรงเรียนบรรยากาศดีมาก เดินทางก็สะดวก ติดรถไฟฟ้า

SAT
Thaweesak (Note) SAT

ผมชอบที่ครูสอนเป็นกันเอง เหมือนพี่ช่วยสอน ต่างจากเรียนที่โรงเรียน ถามโน่นนี่ได้ตลอด ใส่ใจเด็กทุกคน ครูจะย้ำว่าเวลาเจอศัพท์ใหม่ รีบเปิด Dictionary หาความหมาย จะช่วยให้จำได้ดี

BALAC, CU
Mayaree (Plern) BALAC, CU

เรามาเรียนที่กริฟฟิน ทุกอย่างราบรื่นค่ะ พี่ๆ ดูแลดีมากเลย ตั้งแต่ขั้นตอนสมัครจนถึงการเตรียมตัวต่างๆ ประทับใจตั้งแต่วันแรกที่มาถึงค่ะ อาจารย์และสตาฟที่โรงเรียนใส่ใจนักเรียนดี สอบ IGCSE ไป 4 วิชา ESL, Business, Sociology & Travel สอบได้ A ทุกวิชาค่ะ

MUIC International Business
Warut (Toto) MUIC International Business

ผมไปเรียนที่ Griffin ครูใจดีมากคลาสเรียนไม่ใหญ่สามารถดูเเลเด็กได้ทั่วถึง บรรยากาศการเรียนไม่กดดัน ไปสอบได้อย่างมั่นใจ ผมสอบ IGCSE Business ได้ A และได้เข้าเรียน MUIC International Business

GED Graduate
Alicia (Fah) GED Graduate

House of Griffin is a really fun place. The people are so kind and the teachers are kind also. Basically, they will help you a lot if you have any problems or you don’t understand the courses or anything.

IELTS 7.0
Nantaporn (Pral) IELTS 7.0

Hog มีบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเองมาก ครูทุกคนใจดี แล้ว pay attention to each individual student เลยทำให้นักเรียนอย่างเรามีความสนุกในการเรียนแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ

IELTS 7.0
Chawakorn (Jiji) IELTS 7.0

House of Griffin is the greatest tutorial school I’ve been in. Teachers in house of griffin teach me with a lot of skills. Without house of griffin, I wouldn’t be able to study in MUIC.

IELTS 7.0
Phattarapong (Boat) IELTS 7.0

The staffs and teachers are very amiable. They will reach out to you whenever you have questions. That's what make HOG a nice studying place.

MUIDS
Warisa (Fon) MUIDS

คุณครูน่ารักมากค่ะ สอนเข้าใจง่าย มีเทคนิคที่นำไปทำข้อสอบได้ บรรยากาศดี ทำให้ไม่เครียดค่ะ

MUIDS
Peeravit (Max) MUIDS

คุณครูสอนดีมากเข้าใจทุกปัญหาที่สงสัย สอนเทคนิคการจำและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแถมยังช่วยให้ได้คะแนนการสอบเยอะขึ้นมาก เรียนก็สนุกไม่น่าเบื่อเพื่อนในห้องก็นิสัยดีมากๆ เป็นที่ๆทำให้สอบเข้า MUIDS ได้ดี

IELTS 7.5
Kanon (Boom) IELTS 7.5

Learning at House of Griffin was a great experience. The teachers are well-trained and decent at teaching. The courses provides are very useful in training students to reach their goals.

MUIDS
Kanyaluck (Pon) MUIDS

การเรียนที่ House of Griifin สนุกสนาน ไม่ทำให้เครียด สามารถพัฒนาความรู้ในการเรียนและนำไปสอบได้อย่างมั่นใจ ส่วนพี่ๆ ก็เป็นกันเองดีมากๆ ค่ะ

IGCSE
Karnpitcha (GAIL) IGCSE

The learning atmosphere here is stimulating. Thank to House of Griffin, I got A* on IGCSE Physics.

MUIDS
Sirada (Grace) MUIDS

เรียนที่กริฟฟินรู็สึกมีความสุขมากค่ะ พี่ๆน่ารัก และคุณครูก็ใจดี มีเทคนิคการสอนที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายค่ะ

MUIC Computer Science
Sorakris (James) MUIC Computer Science

House of Griffin is the best tutorial school in my opinion. This school can help me in every part of my skills so as to take the exams for MUIC.

GED Graduate
Gorn GED Graduate

การเรียนที่ house of griffin ทำให้กรรู้สึกเป็นกันเองกับอาจารย์ เวลาเราสนุก ก็ทำให้เราตั้งใจและเข้าใจกับเนื้อหามากขึ้น ที่สำคัญพี่ๆ น่ารักทุกคนเลยครับ

MUIC International Business
Wichayaporn (June) MUIC International Business

Teachers provide various information. I could confidently answer any type of questions and it seems easier. I got to MUIC thank to House of Griffin.

MUIC International Business
Nantikarn (Ben) MUIC International Business

The teachers are very professional and all the staff are also friendly. I’ve gained more confidence and experience at House of Griffin.

MUIC International Hospitality Management
Sichol (Tunner) MUIC International Hospitality Management

สนุกดีค่ะ เรียนเข้าใจ ครูสอนฮาๆ ไม่เครียด เพื่อนๆ ก็ช่วยกันตั้งใจเรียน มีอะไรไม่เข้าใจก็ไลน์ถามครูได้ตลอด เวลาเลยค่ะ

GED Graduate
Kanravee (Jingjing) GED Graduate

Studying at the house of griffin is more than pleasant, the warm welcome. I felt home environment, these make me feel like Griffin is my second home! Thanks for precious memory.

GED Graduate
Itchya (KK) GED Graduate

ผมได้เรียนรู้หลายอย่างจากการเรียนที่นี่ โรงเรียนคอยช่วยเหลือผมอย่าต่อเนื่อง ผมได้เจอเพื่อนใหม่ที่นี่ คุรครูที่นี่ใจดี มีประสบการณ์สอนทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อเลยครับ

GED Graduate
Thanatcha (Jane) GED Graduate

มาเรียนที่กริฟฟินแค่ประมาณ 2 เดือนแต่รู้สึกประทับใจมากค่ะ ได้อะไรหลายๆ อย่างเลย ได้ความรู้ ได้เพื่อนใหม่ ได้สังคมใหม่ ครูที่นี่ก็เป็นกันเองทุกคนเลยค่ะ สอนสนุก บรรยากาศในห้องเรียนสบายๆ ไม่เครียด

MUIC
Chavit (Chieng) MUIC

There are many professional teachers who help me to have confidence in English grammar. All of them are very nice and always do their best to help students. Thank to House of Griffin.

GED Graduate
Mint GED Graduate

การมาเรียนที่กริฟฟินเหมือนการเรียนที่บ้านค่ะเพื่อนๆ ครูๆ พี่ๆ อบอุ่นเป็นกันเองมากค่ะ ส่วนด้านการเรียนไม่สามารถอธิบายได้เลยว่าได้รับความรู้จากที่นี่มากมายขนาดไหน ขอบคุณสำหรับทุกอย่างค่ะ