KMIDS

kmids
KMIDS

KMIDS Test คือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและอื่น ๆ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าหรือ King Mongkut’s International Demonstration School (KMIDS)

private class
semi-private class

คอร์ส KMIDS คืออะไร?

KMIDS คือคอร์สเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ประถมปลาย (Grade 6) และ มัธยมต้น (Grade 9) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ Grade 7 และ Grade 10 ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (King’s Mongkut International Demonstration School) ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับผลิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อเข้าศึกษาต่อยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยคอร์สเรียนถูกออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบข้อสอบที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น

GRADE 7

แบบทดสอบสำหรับการสอบเข้า Grade 7 ประกอบด้วย TOEFL Junior 2 ชั่วโมง และเรียงความภาษาอังกฤษ 45 นาที แบ่งการสอบเป็น

 • TOEFL Junior เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 3 ส่วน
  • Listening Comprehension จำนวน 42 ข้อ
  • Language form and Meaning จำนวน 42 ข้อ
  • Reading Comprehension จำนวน 42 ข้อ
 • Writing Exam เป็นข้อสอบเขียนวัดทักษะในการเขียนถ่ายทอดข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
 • Interview เป็นการทดสอบความสามารถในการสนทนาและสื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

GRADE 10

แบบทดสอบสำหรับการสอบเข้า Grade 10 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ TOEFL ITP ประกอบด้วยหลักไวยากรณ์และการเขียน การฟัง และการอ่าน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ส่วนที่ 2 คือ คณิตศาสตร์ 1 ชั่วโมง วิทยาศาสตร์ 30 นาทีและความถนัดทั่วไป 30 นาที ดังนี้

 • TOEFL ITP  เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
  • Listening Test แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
   • Short Conversation จำนวน 30 ข้อ
   • Long Conversation จำนวน 8 ข้อ
   • Long Talk 3 เรื่อง จำนวน 12 ข้อ
  • Sentence Structure Test แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
   • Sentence Completion จำนวน 15 ข้อ
   • Error Identification จำนวน 25 ข้อ
  • Reading Test จำนวน 50 ข้อ (5 บทอ่าน)
 • Writing Exam (TWE) เป็นข้อสอบเขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็นกับโจทย์ที่กำหนด อาจเป็นการเขียนเพื่อแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การบอกเหตุและผลของสถานการณ์ที่โจทย์กำหนด หรือ การหาทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่โจทย์กำหนด
 • Science and Math Test เป็นข้อสอบวัดความเข้าใจพื้นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยข้อสอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ
 • Aptitude Test เป็นข้อสอบวัดการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล ข้อสอบมีความหลากหลาย เช่น อนุกรมตัวเลข อนุกรมภาพ เป็นต้น
 • Interview เป็นการทดสอบความสามารถในการสนทนาและสื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

จากความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบเข้า MUIDS ของ House of Griffin กว่าครึ่งทศวรรษ นำมาซึ่งการเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ KMIDS ตั้งแต่รุ่นแรกในวันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0-2644-6006
LINE ID: @houseofgriffin