ติว TBAT

TBAT คืออะไร

TBAT หรือ Thai Biomedical Admissions Test เป็นข้อสอบวิทยาศาสตร์ใหม่ล่าสุด ออกแบบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเนื้อหาข้อสอบประกอบด้วย 3 วิชาหลัก คือ ฟิสิกส์ (Physics) เคมี (Chemistry) และชีววิทยา (Biology) และจะเปิดให้สอบรอบแรกวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 และรอบที่ 2 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2567

ใครต้องสอบ TBAT 

TBAT เป็นข้อสอบสายแพทย์ จึงเหมาะสำหรับผู้ต้องการใช้คะแนนยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ทั้งแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส่วนจะมีหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ไหนรับผลคะแนนสอบ TBAT เพิ่มเติมอีก ต้องรอติดตามประกาศต่อไป)

เจาะลึกข้อสอบ TBAT

ข้อสอบ TBAT เป็นข้อสอบวัดความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยตัวข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด มี 3 วิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา จำนวนข้อสอบ 140 ข้อ คะแนนเต็ม 2,400 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการสอบรวมทั้งหมด 3 ชั่วโมง ดังนี้ 

ข้อสอบ TBAT วิชาฟิสิกส์
ข้อสอบ TBAT วิชาเคมี
ข้อสอบ TBAT วิชาชีวิวิทยา

คะแนนสอบ TBAT ใช้ได้กี่ปี

ข้อสอบ TBAT มีคะแนนเต็ม 2,400 คะแนน โดยคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ

นักเรียนสามารถนำผลคะแนนสอบไปใช้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยในรอบ Early Admission และรอบ Admission ทั้งนี้ศูนย์ทดสอบฯ จะส่งคะแนนตรงไปที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสมัครเลย นักเรียนไม่ต้องยื่นคะแนนเอง

ค่าสมัครสอบ TBAT

1,600 บาท

ขั้นตอนการสมัครสอบ

สมัครสอบ TBAT ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. สมัครใช้งานระบบ 
 2. เลือกเมนูสมัครสอบ โดยเลือกศูนย์สอบ รอบสอบ และวันที่การสอบ
 3. ชำระเงินตามช่องทางที่ระบุ
 4. ตรวจสอบสถานะการชำระเงินในระบบภายในเวลา 10:00 น. ของวันทำการถัดไป
 5. ตรวจสอบสถานที่สอบในระบบล่วงหน้า 5 วัน ก่อนวันสอบ

ตารางสอบ TBAT

TBAT จะจัดสอบ 2 รอบต่อปี มี

 • รอบทดลองสอบ: 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  ช่วงรับสมัคร: 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567
 • รอบสอบจริง: 13 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  ช่วงรับสมัคร: 27 กันยายน – 6 ตุลาคม 2567

*ศูนย์ทดสอบฯ จัดเตรียมเครื่องเขียน และเครื่องคิดเลขทั่วไปสำหรับผู้เข้าสอบ

ติว TBAT ที่ House of Griffin

เมื่อนักเรียนทราบแล้วว่า TBAT คืออะไร และข้อสอบ TBAT มีเนื้อหาอะไรบ้าง แล้วนักเรียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ที่ House of Griffin ขอแนะนำหลักสูตร TBAT ซึ่งเปิดสอนทั้งแบบ Group, Private, Semi-private จะเลือกเรียนแบบกลุ่มไปพร้อม ๆ กับเพื่อน ๆ หรือเรียนเดี่ยวตัวต่อตัว หรือจะจับกลุ่มมาเรียนพร้อมกับเพื่อนสนิทก็ได้ ทางสถาบันพร้อมทีมวิชาการจะช่วยวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของนักเรียนทุกคนตลอดหลักสูตร รวมไปถึงให้นักเรียนฝึกตะลุยโจทย์หลาย ๆ รูปแบบ พร้อมกับทำ mock test จนมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง

 • คอร์ส TBAT รวม 150 ชั่วโมง มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งวิชาชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ พร้อมเก็งเนื้อหาออกสอบและแนวโจทย์ข้อสอบ TBAT จากทีมครูผู้เชี่ยวชาญข้อสอบสายแพทย์ BMAT, UCAT, MCAT โดยเฉพาะ
 • พิเศษ! สมัครเรียนคอร์ส TBAT เต็มครบ 3 วิชา ในราคาโปรโมชั่น 64,900 บาท

Group Class
Test Date
Course
Study Period
Hours
Price (THB)
13 OCT 2024
TBAT
8 JUL 24 – 8 OCT 24
150
64,900
เน้นการเรียนแบบเข้มข้น Biology 50 ชั่วโมง Chemistry 50 ชั่วโมง และ Physics 50 ชั่วโมง พร้อมตะลุยแนวโจทย์ TBAT เก็บทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง
13 OCT 2024
Biology
8 JUL 24 – 8 OCT 24
50
27,000
เน้นการเรียนแบบเข้มข้น Biology 50 ชั่วโมง พร้อมตะลุยแนวโจทย์ TBAT เก็บทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง
13 OCT 2024
Chemistry
9 JUL 24 – 1 OCT 24
50
27,000
เน้นการเรียนแบบเข้มข้น Chemistry 50 ชั่วโมง พร้อมตะลุยแนวโจทย์ TBAT เก็บทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง
13 OCT 2024
Physics
12 JUL 24 – 4 OCT 24
50
27,000
เน้นการเรียนแบบเข้มข้น Physics 50 ชั่วโมง พร้อมตะลุยแนวโจทย์ TBAT เก็บทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง