Art & Design Studio

BY HOUSE OF GRIFFIN
art and design

โรงเรียนสอนศิลปะ Art & Design Studio by House of Griffin เปิดตัวใหม่ ให้นักเรียนได้สร้างสรรค์งานศิลปะแนวต่าง ๆ ทั้งการวาดเส้น การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน หรือศิลปะทางด้านงานจิตรกรรมสีน้ำและสีอะครีลิค ซึ่งจะได้ฝึกฝนทักษะ ได้รับทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยสามารถเก็บรวบรวมผลงานเป็นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการศึกษาหรือทำงาน

คอร์สเรียนศิลปะ-ติวสอบ

FIND YOURSELF – คอร์สทดลองสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อค้นหาตนเอง

ทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหลากหลายสาขางาน เพื่อค้นหาความสนใจของตนเองอย่างแท้จริง โดยผู้เรียนจะได้สัมผัสกับศิลปะในสาขางานต่าง ๆ เช่น ศิลปะทางด้านการวาดเส้น การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน หรือศิลปะทางด้านงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำ และเทคนิคสีอะคริลิค เป็นต้น ผู้เรียนจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำงานจริง เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจทางด้านศิลปะ แต่ยังไม่ทราบความสนใจเฉพาะด้านหรือยังไม่ทราบสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ และอยากทดลองทำงานทางด้านต่าง ๆ จริง และยังสามารถเป็นตัวช่วยในการพิจารณาในการเรียนต่อเฉพาะทางต่อไปได้อีกด้วย

 • วาดเส้น (Drawing)วาดเส้นพร้อมลงน้ำหนักแสงเงาจากภาพที่ ต้องการ ขนาด A4
 • ความถนัดทางสถาปัตยกรรมวาดภาพงานสถาปัตยกรรม พร้อมการลงสีเบื้องต้น ขนาด A4
 • ความถนัดทางสถาปัตยกรรมภายในวาดภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน พร้อมการลงสีเบื้องต้น ขนาด A4
 • Painting สีน้ำ วาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคสีน้ำ บนกระดาษร้อยปอนด์ ขนาด A3
 • Painting สีอะครีลิค วาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคสีอะครีลิค บนเฟรมผ้าใบ ขนาด A3

ระยะเวลาเรียน: 

5 ครั้ง / ครั้งละ 4 ชั่วโมง

สอบถามคอร์สเรียน


DRAWING – วาดเส้น

สอนพื้นฐานการวาดเส้น (Drawing) โดยใช้แสงเงา รวมถึงการเรียนรู้รูปร่างพื้นฐานของสิ่งต่าง ๆ ในรูปแบบของรูปเรขาคณิตเพื่อใช้บูรณาการในการวาดเส้นรูปสิ่งของต่าง ๆ ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน และการวาดรูปเหมือนของคนทั้งส่วนของใบหน้าและส่วนของร่างกาย อีกทั้งการวาดสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานในการใช้เพื่อสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาทางด้านศิลปะทั้งหมด ทั้งการสอบตรง และการจัดเก็บผลงานในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อแสดงศักยภาพและพัฒนาการของผู้เรียนได้ต่อไป

วาดเส้นพื้นฐาน

(10 ครั้ง)


สำหรับผู้ที่มีความสนใจทางด้านงานศิลปะและต้องการเรียนรู้พื้นฐานการวาดเส้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาศิลปะเฉพาะทางอื่น ๆ

 • การไล่น้ำหนักเงา 7 ระดับ และรูปทรงเรขาคณิต
 • การร่างโครงสร้างจากแบบจริง พร้อมลงน้ำหนักจากงานตัวอย่าง
 • วาดรูปปั้นปูนเรขาคณิตจากแบบจริงพร้อมลงน้ำหนัก
 • วาดเส้นจากวัตถุจริงรอบตัว
 • วาดเส้นใบหน้าคน พร้อมลงน้ำหนักจากการใช้ scale แบบตาราง

วาดเส้นขั้นสูง

(14 ครั้ง)

สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านการวาดเส้นมาแล้วและต้องการศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงการเก็บสะสมแฟ้มสะสมผลงานเพิ่มเติม

 • วาดเส้นหุ่นนิ่ง (Still Life) พร้อมลงน้ำหนักแต่ละพื้นผิว (Texture)
 • วาดโครงสร้างมือ
 • วาดเส้นตามโจทย์ที่กำหนดให้
 • วาดภาพทัศนียภาพ (Landscape) จากรูปถ่าย
 • วาดโครงสร้างคนแบบ portrait
 • วาดพร้อมลงน้ำหนักคนแบบ portrait
 • วาดเส้นคนแบบ portrait จากคนจริง

วาดเส้นสร้างสรรค์

(14 ครั้ง)

สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านการวาดเส้นขั้นสูงมาแล้วและต้องการศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงการเก็บสะสมแฟ้มสะสมผลงานเพิ่มเติมจากประสบการณ์การวาดเส้นเทคนิค ต่าง ๆ นอกเหนือจากเดิม

 • วาดเส้นโครงสร้างร่างกายมนุษย์ทั้งตัว 2 ท่า
 • วาดภาพมนุษย์ทั้งตัวแบบรวดเร็ว
 • วาดเส้นลงน้ำหนักร่างกายมนุษย์
 • วาดเส้นโครงสร้างพร้อมลงน้ำหนัก
 • วาดเส้นตามโจทย์แข่งขัน (จับเวลา)
 • วาดภาพใบหน้าคน (Portrait) เทคนิคแท่งสีคาร์บอน
 • วาดภาพใบหน้าคน (Portrait) โดยใช้เทคนิคหมึกจีน
 • เทคนิคแท่งสีคาร์บอนกับการการวาดภาพมนุษย์ทั้งตัว
 • เทคนิคหมึกจีนกับการการวาดภาพมนุษย์ทั้งตัว
 • วาดภาพหุ่นนิ่ง ตามเวลาที่กำหนด
 • วาดภาพใบหน้าคน (Portrait)  ตามเวลาที่กำหนด
 • วาดภาพมนุษย์ทั้งตัว ตามเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาเรียน: 

วาดเส้นพื้นฐาน 10 ครั้ง / ครั้งละ 4 ชั่วโมง
วาดเส้นขั้นสูง 14 ครั้ง / ครั้งละ 4 ชั่วโมง
วาดเส้นสร้างสรรค์ 14 ครั้ง / ครั้งละ 4 ชั่วโมง

สอบถามคอร์สเรียน

ARCHITECTURE DESIGN – ความถนัดทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม 

เรียนการใช้เส้น เพื่อวาดองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของภาพทัศนียภาพ (Landscape ) ตามหลักการทางสถาปัตยกรรม (Perspectives) ด้วยการใช้เส้นจากปากกาดำ และการใช้สีสันที่สวยงามด้วยเทคนิคสีน้ำและเทคนิคจากปากกาเมจิก เพื่อถ่ายทอดภาพงานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ได้สมจริงมากยิ่งขึ้น โดยในคอร์สนี้ยังฝึกฝนให้นำเสนอความคิด รูปแบบของสถาปัตยกรรม ผ่านการวาดและการทำแบบจำลอง (Model) โดยเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 • วาดเส้นภาพเหมือน มือพร้อมสิ่งของ
 • วาดเส้นใบหน้าคน (Portrait)
 • วาดเส้นสถาปัตยกรรม
 • Basic Perspective – วาดเส้นทางสถาปัตยกรรมตามหลักการวาดภาพทัศนียภาพ (Perspective)
 • วาดเส้นภาพงานสถาปัตยกรรมร่วมกับหลักการวาดภาพทัศนียภาพด้วยลายเส้น (Deline)
 • ออกแบบงานวาดเส้นสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์ 
 • Product Design Sketch – ออกแบบงานสถาปัตยกรรม โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทำแบบเสนอแนวคิด
 • ฝึกทำแบบจำลองงานสถาปัตยกรรม (Model) จากผลงานการออกแบบของตนเอง 

ระยะเวลาเรียน: 

14 ครั้ง / ครั้งละ 4 ชั่วโมง

สอบถามคอร์สเรียน

INTERIOR DESIGN – ความถนัดทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

เรียนเกี่ยวกับการใช้เส้นพื้นฐานสำหรับการวาดภาพทัศนียภาพ (Perspective) ภายในอาคาร ประกอบด้วย การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบการจัดวางภายในอาคาร รวมถึงสถาปัตยกรรมภายในทั้งหมด โดยเป็นการออกแบบผ่านการวาดผังแสดงแนวคิดตามรูปแบบการจัดวางแบบนิยม (Sketch Design) พร้อมเทคนิคระบายสีน้ำและสีเมจิก เพื่อเสริมพื้นฐานที่ดีสำหรับการสอบตรง และยังเป็นการรวบรวมผลงานในรูปแบบ Portfolio ไว้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านศิลปะการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

 • วาดเส้น (เร่งรัด) วาดเส้นภาพเหมือน ภาพมือพร้อมสิ่งของ
 • วาดเส้นใบหน้าคน (Portrait)
 • Basic Perspective – วาดเส้นภาพสถาปัตยกรรมตามหลักการวาดภาพทัศนียภาพภายในอาคาร
 • วาดลายเส้นสถาปัตยกรรมภายใน (Deline)
 • การลงสีงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในด้วยเทคนิคสีน้ำและสีเมจิก
 • Product Design – นำเสนอแนวคิดและออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ภายในอาคาร
 • Sketch Design – ออกแบบสถาปัตยกรรม พร้อมจัดทำแบบนำเสนอแนวคิดในการออกแบบ

ระยะเวลาเรียน: 

14 ครั้ง / ครั้งละ 4 ชั่วโมง

สอบถามคอร์สเรียน

PORTFOLIO – คอร์สสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน

ศึกษาเทคนิคในการทำงานเพิ่มเติม สร้างและรวบรวมผลงานตามความสนใจของผู้เรียน ประกอบด้วย ผลงานภาพวาดเส้น ผลงานทางด้านงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์  เป็นต้น โดยผู้สอนให้คำแนะนำ รวมถึงฝึกฝนวินัยในการทำงานให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเก็บสะสมผลงานได้เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการใช้เพื่อส่งพิจารณาเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะ และต้องการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ ต้องการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะเพิ่มเติมแบบเฉพาะทาง โดยสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและ สามารถเลือกหัวข้อในการเรียนได้ ซึ่งระยะเวลาขั้นต่ำเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละหัวข้อ

วาดเส้น

 • วาดเส้นหุ่นนิ่งแบบกลุ่ม
 • วาดเส้นหุ่นนิ่งแบบเดี่ยว
 • วาดเส้นมือ / มือกระทำวัตถุ
 • วาดเส้นภาพทัศนียภาพจากภาพถ่าย
 • วาดเส้นใบหน้าคน
 • วาดเส้นคนเต็มตัว

Painting

 • สีอะคริลิค หุ่นนิ่ง
 • สีอะคริลิค ภาพทัศนียภาพ
 • สีอะคริลิค ภาพคน
 • สีน้ำ หุ่นนิ่ง
 • สีน้ำ ภาพทัศนียภาพ
 • สีน้ำ ภาพคน

ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม

 • วาดลายเส้นงานสถาปัตยกรรม (Deline)
 • ออกแบบงานวาดเส้นสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์ ตามโจทย์ที่กำหนดให้ ขนาด A4
 • แผนผังนำเสนอแนวคิดการออกแบบงานสถาปัตยกรรม (Sketch Design) ขนาด A4-A3
 • Model (จัดทำแบบจำลองงานสถาปัตยกรรม)

ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน

 • วาดลายเส้นงานสถาปัตยกรรมภายใน (Deline) ขนาด A4
 • วาดภาพทัศนียภาพสถาปัตยกรรมภายใน พร้อมการลงสี ขนาด A3
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน พร้อมผังนำเสนอแนวคิด (Product Design)
 • แผนผังนำเสนอแนวคิดการออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน (Sketch Design) ขนาด A3ระยะเวลาเรียน: 

1 ครั้ง / ครั้งละ 4 ชั่วโมง (2-4 ครั้ง ต่อ 1 ชิ้นงาน)

สอบถามคอร์สเรียน