GED Math Word Problem แก้โจทย์ปัญหา ทำได้ง่าย ๆ

GED Math Word Problem

GED Math Word Problem เป็นโจทย์ปัญหาในข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ หรือ Mathematical Reasoning ที่โดยปกติแล้วมักประกอบไปด้วยโจทย์ปัญหา (Word Problem) อยู่หลาย ๆ ข้อ ซึ่งโจทย์ปัญหาเหล่านี้จะเป็นตัวประเมินว่า นักเรียนมีความคิดและวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้สมเหตุสมผลมากแค่ไหน

สำหรับนักเรียนบางคน ส่วนที่ยากที่สุดในการแก้โจทย์ปัญหา คือ การคิดวิเคราะห์ให้ออกว่า จริง ๆ แล้ว โจทย์ต้องการถามอะไรและให้ทำอะไร

มาดูกันดีกว่าว่า นักเรียนจำเป็นต้องรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะแก้ไขโจทย์ปัญหาเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยก่อนอื่นจะทำการแบ่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ตามวิธีการที่ใช้ในการแก้โจทย์กัน

ทริค : ในการแก้โจทย์ทุกประเภท เราอาจจะต้องเจอข้อมูลที่ไม่สำคัญหรือไม่จำเป็น ปะปนเข้ามาในโจทย์ปัญหาเหล่านี้ด้วย ดังนั้น นักเรียนต้องหมั่นสังเกตด้วยว่าอะไรที่ควรจะต้องมองข้าม

ประเภทของโจทย์ GED Math Word Problem


ประเภทที่ 1 : การสร้างสมการจากโจทย์

ในโจทย์ปัญหาประเภทที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสมการจากโจทย์นี้ นักเรียนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ และจะมีคำถามให้เลือกว่า สมการข้อไหนที่ตรงกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่โจทย์ได้กำหนดให้มา

นักเรียนจำเป็นที่จะต้องสามารถแปลงโจทย์ปัญหาเหล่านี้ให้เป็นสมการ ซึ่งเมื่อสังเกตให้ดี มักจะพบประโยค คำ หรือวลีต่าง ๆ ที่เป็นกุญแจในการแก้โจทย์ปัญหาเหล่านี้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Somchai has X pens. Somying has 2 more pens than Somchai. Sompong has 3 fewer pens than Somchai. Which expression represents the ratio of Somying’s pens to Sompong’s pens?

1. (X+2)/(x-3)

2. (x-2)/(x+3)

3. 3x-2

มาดูที่ประโยค คำ หรือวลีที่เป็นกุญแจกัน

Somying has 2 more pens than Somchai. คำว่า ”more” สามารถแปลงได้เป็นบวก เราสามารถแปลงประโยคนี้ให้เป็น x+2 

Sompong has 3 fewer pens than Somchai. คำว่า “fewer” สามารถแปลงได้เป็นลบ เราสามารถแปลงประโยคนี้ให้เป็น x-3 

ส่วนคำว่า “ratio” สามารถแปลงได้เป็นหารนั้นเอง

เพราะฉะนั้นในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้จากสถานการณ์ทั้งหมดที่กำหนดให้ทราบ แสดงว่าคำตอบของข้อนี้ คือ ข้อ 1. (x+2)/(x-3) นั่นเอง

ประเภทที่ 2 : การหาค่าหนึ่งจากโจทย์ที่ให้มา

อันที่จริงแล้ว โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการหาค่าหนึ่งจากโจทย์ที่ให้มานี้ เป็นโจทย์ประเภทที่พบได้บ่อย โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เหล่านี้จะให้ข้อมูลมา และจะให้เราเลือกค่าใดค่าหนึ่ง ที่ทำให้เงื่อนไขในโจทย์สมบูรณ์

มาดูตัวอย่างกันดีกว่า เพื่อนักเรียนจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น

The diameter of a circle is 14 cm. What is the area of this circle?
1. 616
2. 154
3. 38.5

จากสูตรการคำนวณพื้นที่ของวงกลม ก็คือ ค่าพาย คูณด้วย กำลังสองของค่ารัศมี (π*(r^2)) 

จากข้อนี้ ค่ารัศมีคือ 14/2 หรือ 7 (diameter/2) เมื่อนำค่าที่ได้ไปใส่ในสมการ จะเห็นได้ว่าคำตอบของสมการคือ 154 ดังนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้ตอบ ข้อ 2. นั่นเอง


? จำไว้เสมอว่า


ข้อสอบ GED Math ให้ความสำคัญมากกับการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพราะฉะนั้น นักเรียนควรที่จะอ่านข้อมูล และคำถามที่โจทย์กำหนดให้มาอย่างละเอียด ระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่แก้ไขปัญหาของโจทย์ผิดไป และทุกโจทย์ปัญหา จะมีวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเหล่านี้มากกว่าหนึ่งวิธี


คำและวลีที่เป็นกุญแจในการแก้ไขปัญหา GED Math Word Problem ที่ควรจำ

คำและวลีสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
is
will be
is equal to
is the same as
=
plus
sum
increased by
added to
received
more
+
minus
fewer
difference
decreased by
times
product
multiplied by
of
*
divided by
quotient
per
for ratio
/
more than
greater than
>
at least
minimum
fewer than
less than
<
at most
maximum
what
how many
Xจากตัวอย่างประเภทโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่แบ่งประเภทตามวิธีการที่ใช้ในการแก้โจทย์ ที่หยิบยกกันขึ้นมาให้วิเคราะห์ทั้ง 2 ประเภทนั้น จะเห็นได้ว่า ไม่ได้ยากจนเกินไปนัก หากนักเรียนรู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ ตีความ ให้รู้ว่า โจทย์ต้องการถามอะไร และให้ทำอะไร เพียงเท่านี้ นักเรียนก็จะไม่แก้ไขปัญหาของโจทย์ผิดไป


อ่าน >>

ก่อนสอบ GED MATH เช็กความพร้อมกันหรือยัง?

4 เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบ GED Math

GED Math ต้องตอบคำถามให้ถูกกี่ข้อ จึงจะสอบผ่าน

ข้อสอบ GED Math (Mathematical Reasoning)


ปรึกษาทุกเรื่องสอบ GED
โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png