BMAT คืออะไร

BMAT คือ BioMedical Admission Test จัดโดย Cambridge Assessment Admissions Testing, University of Cambridge เป็นข้อสอบเฉพาะทางมาตรฐานนานาชาติ เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังสนใจอยากจะเข้าศึกษาต่อด้านแพทย์ ทันตะ เภสัช

BMAT สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ BMAT จะมีทั้งหมด 3 ส่วน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง

ส่วนแรกคือ ทักษะการติดวิเคราะห์ (Thinking Skill) 

เป็นข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 32 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที โดยข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Critical Thinking และ Problem Solving ข้อสอบส่วนนี้จะค่อนข้างยากเป็นพิเศษเพราะโจทย์ในข้อสอบจะให้นักเรียนแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์หาเหตุผลในเชิงลึก คำนวณ รวมไปถึงต้องแข่งกับเวลาที่จำกัด

ส่วนที่สองคือ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ (Scientific Knowledge and Applications) 

เป็นข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 27 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที โดยข้อสอบส่วนนี้จะมีเนื้อหาทั้งวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น เลข เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา

ส่วนที่สาม คือ ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing Task) 

ข้อสอบส่วนสุดท้ายนี้เป็นการเขียน ซึ่งนักเรียนจะต้องเลือกตอบ 1 ใน 3 ของคำถามที่โจทย์ให้มา โดยนักเรียนมีเวลาทั้งหมด 30 นาที โดยโจทย์ในข้อสอบจะถามเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือแนวคิดของนักเรียน เพื่อที่จะให้นักเรียนคิดวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล รวมไปถึงในส่วนนี้จะวัดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษและด้านการสื่อสารด้วยการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

การคิดคะแนนข้อสอบ BMAT

 • ข้อสอบส่วนที่ 1-2 คะแนนเต็ม 9.0

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 1 – 9 โดยมหาวิทยาลัยทั่วไปอาจจะมีการกำหนดเอาไว้ที่ช่วง 5 – 6 คะแนน

 • ข้อสอบส่วนที่ 3 จะมีผู้ตรวจข้อสอบ 2 ท่าน

ในข้อสอบส่วนที่ 3 นี้จะแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการให้คะแนนด้านเนื้อหาซึ่งจะมีเกณฑ์คะแนนอยู่อยู่ที่ลำดับ 0–5 และส่วนที่สองจะเป็นการให้คะแนนด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น A, C และ E 

การให้คะแนนด้านเนื้อหาในส่วนที่ 3 (1–5 คะแนน)

 • 1 คะแนน คือ เป็นการเขียนตอบที่พอใช้ได้ แต่ยังเขียนอธิบายไม่ตรงประเด็น
 • 2 คะแนน คือ เป็นการเขียนที่ตรงประเด็น แต่มีการขาดรายละเอียดหรือใจความสำคัญไป
 • 3 คะแนน คือ สามารถเขียนตอบทุกแง่มุมของคำถามได้ดี และสามารถโต้แย้งอย่างสมเหตุสมผล
 • 4 คะแนน คือ มีการเขียนตอบที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ตอบตรงประเด็นรวมไปถึงสามารถสร้างข้อโต้แย้งได้ดีและมีการจัดเรียงประโยคที่ดี
 • 5 คะแนน คือ สามารถเขียนตอบได้ดีเยี่ยม ไม่มีจุดบกพร่องที่สำคัญ มีความชัดเจน ตอบตรงประเด็นในทุกมุมมองและมีการใช้โครงสร้างประโยคในการแสดงออกถึงความคิดได้อย่างดี รวมไปถึงสามารถสังเคราะห์ข้อมูลหรือสรุปในเชิงลึกได้อย่างชัดเจน 

เกณฑ์การให้คะแนนด้านการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนที่ 3 

 • Band A คือ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี อาจมีข้อผิดพลาดได้เพียงเล็กน้อยโดยดูจากคำตอบที่ลื่นไหล สามารถสร้างประโยคที่ดี ใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน รวมไปถึงการสะกดคำที่ถูกต้องเหมาะสม
 • Band C คือ การใช้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้ โดยดูจากคำตอบที่อ่านแล้วพอลื่นไหลแต่ยังใช้คำศัพท์ได้ไม่เหมาะสมตรงประเด็นเสียทีเดียว มีการสะกดคำ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการใช้ไวยากรณ์ในระดับพอใช้อ่านเข้าใจแต่ยังไม่สละสลวย โครงสร้างประโยคในบางครั้งยังง่ายจนเกินไป
 • Band E คือ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ตรวจไม่สามารถอ่านคำตอบได้อย่างลื่นไหล ต้องอ่านซ้ำและทำความเข้าใจหลายรอบ รวมไปถึงการใช้คำศัพท์ โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ การสะกดคำ ย่อหน้าและเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่สมบูรณ์ หรือมีข้อผิดพลาดอย่างชัดเจน

การสมัครและค่าสมัครสอบ BMAT

นักเรียนสามารถสอบ BMAT ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ต่อหนึ่งรอบการสอบแอดมิชชั่น
โดยปรึกษาสมัครสอบ BMAT ได้ที่ House of Griffin

 • ค่าสมัครสอบ

ค่าธรรมเนียมการสอบแบบลงทะเบียนปกติ 6,950 บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบแบบลงทะเบียนปกติ 8,700 บาท

ผลสอบ BMAT ใช้ยื่นที่ไหนได้บ้าง

มหาวิทยาลัยของไทยที่ใช้คะแนน BMAT รอบ พฤศจิกายน 2564

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • CICM วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์และคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์ สจล.
 • โครงการผลิตแพทย์ร่วม คณะแพทยศาสตร์ มศว และ ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส.
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
 • MIDS คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ตรวจสอบได้ที่ https://www.admissionstesting.org/campaigns/bmat-thailand/

เช็ค Requirements และเกณฑ์คะแนนแต่ละคณะ

เรียนคอร์ส BMAT

เมื่อนักเรียนทราบแล้วว่า BMAT คืออะไร และข้อสอบ BMAT เป็นแบบไหน ทีนี้ก็มาถึงเรื่องการเตรียมตัวสอบแพทย์กันค่ะ โดยสถาบัน House of Griffin ขอแนะนำหลักสูตร BMAT 2 ระดับ คือ

 • BMAT Junior: เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเนื้อหาในระดับนี้จะเป็นการปูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเรียน BMAT Advanced
 • BMAT Advanced: เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่การสอบ SAT II พร้อมกับตะลุยโจทย์ BMAT ทั้ง 3 ส่วน อย่างเข้มข้น 

ทางสถาบันพร้อมทีมวิชาการจะช่วยวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของนักเรียนทุกคนตลอดหลักสูตร รวมไปถึงให้นักเรียนฝึกตะลุยโจทย์เก่าพร้อมกับทำ mock test จนมั่นใจก่อนลงสนามสอบ

คอร์ส BMAT หลักสูตรคุณภาพใหม่จาก House of Griffin พร้อมแล้วสำหรับนักเรียนที่มุ่งเข้าศึกษาต่อด้านแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ โดยการสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test เป็นการสอบเฉพาะทางมาตรฐานนานาชาติ จัดโดย Cambridge Assessment Admissions Testing, University of Cambridge ผลคะแนน BMAT ใช้ยื่นใน TCAS รอบ 1 (Portfolio)


👋 คอร์ส BMAT ติวเข้ม ครบทุกพาร์ท พร้อมสอบรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ พร้อมให้น้อง ๆ ลงเรียนกันแล้ว
✔ ติวแน่นทุกเนื้อหาข้อสอบ จากประสบการณ์ติวข้อสอบอินเตอร์กว่า 11 ปี ของ House of Griffin
✔ เปิดสอนครบทุกพาร์ท ไม่มั่นใจพาร์ทไหน เลือกพาร์ทนั้น
✔ รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 12 ที่นั่งต่อคอร์สเท่านั้น

BMAT เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
📍 BMAT Section 2: 70 ชั่วโมง
◾ ติวครบทั้ง Math, Biology, Chemistry, Physics ใครจะสอบต้องติว
◾ เปิดทุกกลยุทธ์ ฝึกทำโจทย์ให้คุ้นกับแนวข้อสอบ เน้นแก้โจทย์เร็ว ในเวลาที่จำกัด
📅 3 กรกฎาคม – 11 กันยายน 2564
💰 42,000 บาท

📍 BMAT Section 1 & 3: 60 ชั่วโมง
◾ BMAT Section 1 Aptitude Test (Math & English) และ BMAT Section 3 Writing
◾ ฝึกทำข้อสอบเก่า เก็บสกิล พร้อม Pattern Essay สามารถดึงไปเขียนได้อย่างมั่นใจในระยะเวลาอันรวดเร็ว
📅 11 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564
💰 36,000 บาท

🔥 Special Offer สมัครเรียน BMAT ครบทุก Section 1-2-3 จากราคา 78,000 บาท เหลือเพียง 65,000 บาท เท่านั้น! เตรียมตัวก่อน พร้อมกว่าที่ House of Griffin

Group Study

TypePeriodTest DateTimetableStatus
BMAT Section 23 Jul 21 – 11 Sep 213 Nov 21DownloadAvailable
BMAT Section 1, 311 Sep 21 – 31 Oct 213 Nov 21DownloadAvailable

Private/ Semi-Private

Number of StudentPrice
1 Student1,000 Baht / Hour
2 – 3 Students750 Baht / Hour

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
LINE: @houseofgriffin

Review Course

ฺBMAT
Kasidit (New) ฺBMAT

ผมเพิ่งตัดสินใจจะเรียนแพทย์ตอน ม.5 ตลอด 1 ปีกว่าที่เริ่มติว ผมได้ความรู้มากมาย เนื้อหาแน่น สอนละเอียดมาก ครูคอยให้เทคนิคและคำแนะนำเพื่อฝึกทำโจทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังให้คำปรึกษาและส่งกำลังใจให้ผมตลอด การได้มาเรียนติวที่นี่ทำให้ผมได้เตรียมพร้อมมากขึ้นหลายเท่าตัว จนประสบความสำเร็จได้เรียนแพทย์อินเตอร์ตามเป้าหมาย ขอบคุณ House of Griffin ครับ

BMAT/ SAT II
Preechaya (Dream) BMAT/ SAT II

ตอนเข้ามาที่นี่ บอกพี่ๆ ว่าอยากเรียนทันตแพทย์นะ พี่ๆ ก็ให้คำปรึกษาแนะนำคะแนนผลสอบที่ต้องใช้ยื่น หนูเรียน BMAT กับ SAT Subject Biology, Chemistry และ Mathematics Level 2 ในส่วนของ BMAT ที่นี่สอนละเอียดมาก ครูจะสอนเทคนิคทำโจทย์ให้ทันเพราะมีเวลาจำกัด ต้องหมั่นฝึกทำโจทย์ให้คุ้นกับข้อสอบค่ะ