BMAT คืออะไร

BMAT หรือ BioMedical Admissions Test เป็นการสอบเฉพาะทางมาตรฐานนานาชาติ จัดโดย Cambridge Assessment Admissions Testing, University of Cambridge ผลคะแนน BMAT ใช้ยื่นใน TCAS รอบ 1 (Portfolio)

คอร์ส BMAT หลักสูตรคุณภาพใหม่จาก House of Griffin พร้อมแล้วสำหรับนักเรียนที่มุ่งเข้าศึกษาต่อด้านแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ โดยการสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test เป็นการสอบเฉพาะทางมาตรฐานนานาชาติ จัดโดย Cambridge Assessment Admissions Testing, University of Cambridge ผลคะแนน BMAT ใช้ยื่นใน TCAS รอบ 1 (Portfolio)

Private/ Semi-Private

Number of StudentPrice
1 Student1,000 Baht / Hour
2 – 3 Students750 Baht / Hour

BMAT สอบอะไรบ้าง

BMAT มีข้อสอบทั้งหมด 3 ส่วน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง

ส่วนที่ 1 เชาว์ปัญญาและทักษะที่จำเป็น (Aptitude and Skills) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง เป็นข้อสอบปรนัย (multiple choice) 35 ข้อ โดยตัวเลือกคำตอบแต่ละข้อไม่เท่ากัน ในส่วนนี้จะทดสอบเชาวน์ปัญญาในการแก้ปัญหา ทักษะความเข้าใจบทความต่าง ๆ และทักษะการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง

ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ (Scientific Knowledge and Applications) ใช้เวลาสอบ 30 นาที เป็นข้อสอบปรนัย (multiple choice) 27 ข้อ โดยเนื้อหาในการสอบครอบคลุมรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร IGCSE ของสหราชอาณาจักร ข้อสอบจะวัดการนำความรู้และทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

ส่วนที่ 3 ความสามารถด้านภาษา (Writing Task) ใช้เวลาสอบ 30 นาที เป็นข้อสอบอัตนัย (essay) โดยผู้เข้าสอบต้องเลือกเขียนเรื่อง 1 เรื่อง (จากที่กำหนดให้ 3 เรื่อง) ความยาวประมาณ 300 คำ ข้อสอบจะเน้นการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ และความสมเหตุสมผล นอกจากนั้นการทดสอบจะวัดเรื่องการใช้ไวยากรณ์ การเลือกใช้คำศัพท์ การใช้เครื่องหมายต่างๆ และการเรียบเรียงประโยคให้สัมพันธ์กัน

ผลสอบ BMAT ใช้ยื่นที่ไหนได้บ้าง

มหาวิทยาลัยของไทยที่ใช้คะแนน BMAT รอบ พ.ย. 2021

  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหิดล
  • คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
  • CICM ม.ธรรมศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์ สจล.
  • โครงการผลิตแพทย์ร่วม คณะแพทยศาสตร์ มศว และ ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส.
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
  • MIDS คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
  • คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ตรวจสอบได้ที่ https://www.admissionstesting.org/for-test-takers/bmat/bmat-november/

เรียนคอร์ส BMAT

House of Griffin เปิดหลักสูตร BMAT 2 ระดับ คือ BMAT Junior และ BMAT Advanced เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเตรียมตัวอย่างมั่นใจ

BMAT Junior เหมาะกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเนื้อหาการเรียนจะเป็นการปูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์(Biology, Chemirstry, and Physics) เพื่อเข้าสู่การเรียนระดับ BMAT Advanced

BMAT Advanced เหมาะกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลา โดยเนื้อจะครอบคลุมตั้งแต่การสอบ SAT II (Biology, Chemistry, Physics, and Maths) และตะลุยข้อสอบ BMAT ทั้ง 3 Sections


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
LINE: @houseofgriffin

Review Course

BMAT/ SAT II
Preechaya (Dream) BMAT/ SAT II

ตอนเข้ามาที่นี่ บอกพี่ๆ ว่าอยากเรียนทันตแพทย์นะ พี่ๆ ก็ให้คำปรึกษาแนะนำคะแนนผลสอบที่ต้องใช้ยื่น หนูเรียน BMAT กับ SAT Subject Biology, Chemistry และ Mathematics Level 2 ในส่วนของ BMAT ที่นี่สอนละเอียดมาก ครูจะสอนเทคนิคทำโจทย์ให้ทันเพราะมีเวลาจำกัด ต้องหมั่นฝึกทำโจทย์ให้คุ้นกับข้อสอบค่ะ