MUIDS คือ อะไร?

MUIDS คือ

MUIDS คือ Mahidol University International Demonstration School หรือที่เราเรียกกันว่าโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะ MUIDS ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลจาก Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการเรียนการสอนของ MUIDS เป็นหลักสูตรนานาชาติที่เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักและยังมีมาตรฐานหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการศึกษาของ California Public Schools เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของ MUIDS มีความรู้ทั้งทางวิชาการและภาษาที่ดี สามารถเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศไทย รวมไปถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศได้อีกด้วย 

เมื่อน้อง ๆ พอทราบแล้วว่า MUIDS คือ อะไร เรามาดูกันดีกว่าว่านักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนที่ MUIDS จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร


MUIDS สอบอะไรบ้าง

ในแต่ละปี MUIDS จะเปิดรับนักเรียนในระดับ Grade 9 หรือ ม.4 ประมาณ 300 คน โดยจัดการสอบคัดเลือก 3 รอบ รอบที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม รอบที่ 2 ในช่วงเดือนธันวาคม และรอบที่  3 ในช่วงเดือนมีนาคม และเปิดเทอมในเดือนสิงหาคม ซึ่งโรงเรียนได้จัดสอบประเมินใน 4 ด้าน และตั้งเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำเพื่อคัดนักเรียนเข้าเรียน โดยแบ่งการสอบเป็น 2 วัน และมีการสอบ ดังนี้

วันแรก – นักเรียนจะต้องสอบ 2 วิชา ดังต่อไปนี้

 • TOEFL Exam: เป็นข้อสอบวัดความรู้ของนักเรียนในด้านภาษาอังกฤษ เกณฑ์การให้คะแนนของ TOEFL Exam คือจะต้องทำคะแนนได้ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน จาก 677 คะแนน
 • Essay Writing: เป็นการสอบประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เกณฑ์การให้คะแนนของ Essay Writing คือจะต้องทำคะแนนได้ไม่ต่ำกว่า 2.8 คะแนน จาก 4 คะแนน

วันที่สอง – นักเรียนจะต้องสอบอีก 2 วิชา ดังต่อไปนี้

 • MAP Test: เป็นข้อสอบวัดความรู้และความสามารถของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เกณฑ์การให้คะแนนของ MAP Test คือจะต้องทำคะแนนได้ไม่ต่ำกว่า 9 คะแนน จาก 11 คะแนน
 • Interview: เป็นด่านสุดท้ายของนักเรียนที่จะต้องสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การให้คะแนนของ Interview คือจะต้องทำคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.8 คะแนน จาก 4 คะแนน
ตารางสอบ MUIDS ปี 2023

ผลการคัดเลือกจะมี 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 สอบผ่าน รอเปิดเทอมเดือนสิงหาคม

กลุ่มที่ 2 สอบผ่าน แต่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน ช่วง summer ก่อนเปิดเทอมเดือนสิงหาคม

กลุ่มที่ 3 สอบไม่ผ่าน นักเรียนที่สอบไม่ผ่านในรอบสอบแรก สามารถสมัครสอบคัดเลือกในรอบสอบถัดไปได้อีก 2 ครั้ง แต่จำนวนนักเรียนที่เปิดรับก็จะลดลงไปตามสัดส่วนนักเรียนที่ยืนยันการเข้าเรียนแล้ว


หลักสูตรของ MUIDS

โรงเรียน MUIDS จะมีการเรียนการสอนทั้งในวิชาหลักและวิชาเลือกให้กับนักเรียนดังนี้

วิชาหลักของ MUIDS คือ

 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาสังคมศึกษา
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาเทคโนโลยี
 • วิชาศิลปะ
 • วิชาพลศึกษา

วิชาเลือกที่เป็นรายวิชาสาขาอาชีพที่นักเรียนสนใจและนักเรียนสามารถเลือกได้เองตามความชอบ เช่น 

 • แพทย์
 • รายวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจ

นอกจากนี้ MUIDS ยังมีหลักสูตร AP หรือที่เรียกเต็ม ๆ ว่า Advanced Placement ก็ยังคงมีเช่นเดิมค่ะ เมื่อนักเรียนได้มาเรียนที่ MUIDS แล้ว ก่อนที่จะจบปีการศึกษาแต่ละปีนั้น ทางโรงเรียนจะมีกิจกรรมที่มีชื่อว่า Week Without Walls ที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เหมือนจริง ซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คือทางโรงเรียนต้องการให้นักเรียนฝึกนำความรู้จากในห้องเรียนมาใช้ให้เป็นประโยชน์และสามารถรับมือกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในสถานการณ์จริงนั่นเอง

คณะอาจารย์ที่สอนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดหรือไม่? 

อาจารย์ที่สอน MUIDS จะเป็นชาวต่างชาติที่มาหลากหลายประเทศ เช่น แคนาดา จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เม็กซิโก และบังคลาเทศ ฯลฯ โดยอาจารย์ที่ MUIDS กว่าร้อยละห้าสิบจบการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไปอีกด้วย


เงื่อนไขการจบการศึกษาที่ MUIDS

 • นักเรียนจะต้องจบการศึกษาอย่างสมบูรณ์และต้องเรียนพร้อมกับสอบให้ผ่านในรายวิชาต่าง ๆ ให้ได้อย่างน้อย 81 หน่วยกิต
 • นักเรียนต้องมีคะแนน TOEFL ที่ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
 • นักเรียนต้องทำโครงการสำหรับนักเรียนชั้นปีสุดท้ายให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
 • นักเรียนต้องเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ครบ 100 ชั่วโมง
 • นักเรียนต้องมีการทำกิจกรรมบริการชุมชน 20 ชั่วโมงต่อปี 
 • รวมไปถึงสิ่งอื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนอาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติม

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของ MUIDS

 • ค่าลงทะเบียนแรกเข้า (ชำระครั้งเดียว): 100,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปี: 350,000 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุต่อปี: 5,000 บาท
 • ค่าทดสอบ TOEFL และ MAP TEST (ชำระครั้งเดียว): 15,000 บาท
 • ค่าเช่าหนังสือ (ชำระครั้งเดียว): 30,000 บาท
 • ค่าประกันหนังสือ (ได้คืนเมื่อจบการศึกษา): 20,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือก: 5,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียน Summer Course / Foundation Course ต่อครั้ง: 35,000 บาท

รวมอัตราค่าธรรมเนียมของ MUIDS รวม 3 ปี ทั้งหมด 1,260,000 บาท

 • Grade 10: 550,000 บาท
 • Grade 11: 355,000 บาท
 • Grade 12: 355,000 บาท

คำถามเกี่ยวกับ MUIDS

นักเรียนหรือผู้ปกครองหลายท่านอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ MUIDS ดังนั้นวันนี้ House of Griffin ขอนำคำถามที่พบบ่อย มาตอบคำถามเบื้องต้นให้ค่ะ

1. คำถาม: MUIDS ต่างจากโรงเรียนนานาชาติทั่วไปอย่างไร?

คำตอบ: MUIDS แตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติทั่วไปเพราะ MUIDS มีหลักสูตรที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้และทักษะในสาระวิชาต่าง ๆ รวมไปถึงพร้อมที่จะศึกษาต่อได้ทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบนานาชาติและระบบการศึกษาไทย

2. คำถาม: นักเรียนที่เรียน MUIDS จะได้รับสิทธิพิเศษหรือโควตาในการเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลจริงหรือไม่?

คำตอบ: จะมีโควตาสำหรับบางคณะ แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผลการเรียนของนักเรียนตามเกณฑ์ที่ MUIDS ระบุเอาไว้ค่ะ

3. คำถาม: ผู้ปกครองหลายท่านยังมีความสงสัยว่า MUIDS ยังมีความปลูกฝังให้นักเรียนมีความเป็นไทยอยู่หรือไม่?

คำตอบ: นอกจากการเรียนแบบระบบนานาชาติของ MUIDS นั้นแล้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหิดลยังมีจุดประสงค์ที่มีการปลูกฝังนักเรียนให้ภูมิใจในความเป็นไทยอยู่ เนื่องจาก MUIDS ได้มีการเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวกับความเป็นไทย เช่น มีการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ค่านิยมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยอีกด้วย

4. คำถาม: MUIDS ได้ให้ความสำคัญกับการสอนทักษะในการใช้ชีวิตจริงหรือไม่?

คำตอบ: จริงค่ะ เพราะ MUIDSต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียนมีการพัฒนาในด้านการดำเนินชีวิต และสามารถปรับตัวพร้อมกับรับมือในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง รวมไปถึงฝึกสอนให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารและสามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีความสุข นักเรียนจะสามารถพัฒนาตัวเองและประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านี้ได้จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือ โครงงานที่โรงเรียนกำหนดไว้ให้

หากนักเรียนและผู้ปกครองท่านใดสนใจอยากให้ลูกหลานของท่านเข้าศึกษาต่อที่ MUIDS สถาบัน House of Griffin สามารถช่วยนักเรียนวางแผนเตรียมความพร้อม ตะลุยโจทย์ และให้คำแนะนำที่ตรงจุดด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี เพื่อที่นักเรียนมีความพร้อมและสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ได้อย่างมั่นใจ 

สนใจเรียนคอร์ส MUIDS สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.houseofgriffin.com/courses/muids/


ปรึกษาวางแผนการเรียนการสอบได้ที่
House of Griffin
? 0-2644-6006-7 

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png