MUIC คืออะไร?

MUIC คือ อะไร

MUIC คือชื่อย่อของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College) เรียกสั้น ๆ ว่า”มหิดลอินเตอร์ฯ” โดย MUIC เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี เปิดสอนมาแล้ว 35 ปี มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ ทุนการศึกษา และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา MUIC มีจุดแข็ง คือ ความเป็นนานาชาติเป็นที่ยอมรับ จึงมีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีนักศึกษาทั้งหมดกว่า 3,800 คน 

กลุ่มสาขาวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน มีดังนี้

 1. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ 
 3. สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ
 4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การเงิน การตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ)
 5. สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา
 6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และฟิสิกส์)
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 8. สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร
 9. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

คุณสมบัติเบื้องต้นของการสมัคร MUIC

นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียน MUIC จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • นักเรียนที่สอบ IGCSE จะต้องมีผล AS หรือ A-Level อีก 3 วิชา
 • นักเรียนที่สอบ GED จะต้องทำคะแนน 4 วิชารวมกันให้ได้อย่างน้อย 600 คะแนน

การสมัครสอบ MUIC

สำหรับช่วงเวลาในการสมัครสอบ MUIC ในแต่ละปีจะมีการเปิดสอบคัดเลือกทั้งหมด 4 รอบดังนี้

 1. รอบแรก: จะเริ่มเปิดรับสมัครประมาณเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมและจะมีการสอบในเดือนพฤษภาคม
 2. รอบสอง: จะเริ่มเปิดรับสมัครประมาณเดือนกรกฎาคมและจะมีการสอบในเดือนกรกฎาคมเช่นกัน
 3. รอบสาม: จะเริ่มเปิดรับสมัครประมาณเดือนตุลาคมและจะมีการสอบในเดือนตุลาคมเช่นกัน
 4. รอบสุดท้าย: จะเริ่มเปิดรับสมัครประมาณเดือนมกราคมและจะมีการสอบในเดือนกุมภาพันธ์

การสมัครสอบ MUIC จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. Fast Track Applicants: การสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

หากนักเรียนมีผลทดสอบดังต่อไปนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบคัดเลือก แต่สามารถที่จะเข้าไปสอบ Interview ได้เลยค่ะ (Fast Track Application)

 • TOEFL iBT: นักเรียนต้องทำคะแนนให้ได้ตั้งแต่ 69 คะแนนขึ้นไปและ Writing ต้องได้ 22 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • IELTS: นักเรียนต้องทำคะแนนให้ได้ตั้งแต่ 6.0 คะแนนขึ้นไปและ Writing ต้องได้ 6.0 คะแนนขึ้นไป
 • SAT Math (ฉบับจริงอายุไม่เกิน 2 ปี): 
 • นักเรียนคนไหนสมัครเรียน Science หรือ BBA จะต้องทำคะแนนให้ได้ 600 คะแนนขึ้นไป 
 • Intercultural Studies and Language จะต้องทำคะแนนให้ได้ 530 คะแนนขึ้นไป 
 • International Hospitality Management จะต้องทำคะแนนให้ได้ 500 คะแนนขึ้นไป

ค่าสมัครการสอบ FastTrack Applicants มีราคา 1,000 บาท

2. Regular Applicants: สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

สำหรับการสมัครแบบปกติหรือ Regular Track นั้น นักเรียนจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และการสอบสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตามหากนักเรียนมีผลคะแนนสอบมาตรฐานนานาชาติในวิชาภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดมายื่นประกอบ ก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบในวิชานั้น

 • ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (iBT) หรือ IELTS (Academic) อย่างใดอย่างนึง (ถ้ามี) ซึ่งอายุของผลคะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี
 • TOEFL (iBT): ต้องได้คะแนน 69 คะแนนขึ้นไป
 • IELTS (Academic): ต้องได้คะแนน 6.0 คะแนนขึ้นไป
 • ผลคะแนนสอบ ACT (Math Score) หรือ NEW SAT (Math Score) อย่างใดอย่างนึง (ถ้ามี) ซึ่งอายุของผลคะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี โดยมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำดังนี้
 • ACT (Math Score): ขั้นต่ำ 18 – 36 คะแนน
 • NEW SAT (Math Score): ขั้นต่ำ 500 – 800 คะแนน

ค่าสมัครการสอบ Regular Applicants จะมีค่าสมัครทั้งหมด 4 รายการ คือ

 1. ค่าสมัครการทดสอบ: 1,000 บาท
 2. ค่าสอบ TOEFL (ITP): 1,200 บาท 
 3. ค่าสอบ Writing: 500 บาท
 4. ค่าสอบ Math: 500 บาท

Fast Track Applicants และ Regular Applicants มีสาขาวิชาที่ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT หรือ SAT และไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ มีดังนี้:

 1. สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 2. สาขาสื่อและการสื่อสาร
 3. สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก

หลักสูตรที่ต้องมีการสอบเพิ่มเติม มีดังนี้:

 1. หลักสูตร Communication Design
 2. หลักสูตร Entertainment Media Production

ข้อสอบของ MUIC

 1. ITP TOEFL
 2. Writing
 3. Mathematics

โดยหากนักเรียนคนไหนสมัครสอบในหลักสูตร Entertainment Media Production และ Communication Design จะต้องมีแบบทดสอบแยกต่างหาก

ผลสอบของ MUIC

 • IC คือ สอบผ่าน
 • PC คือไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถรอสอบรอบใหม่ หรือสมัครเข้าเรียนโปรแกรมปรับพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยได้
 • MP คือ ไม่ผ่านเกณฑ์คณิตศาสตร์ นักเรียนต้องเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อน

หลักสูตรปรับพื้นฐานของ MUIC

หลักสูตรปรับพื้นฐาน PC

MUIC ยังมีศูนย์การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ที่นักเรียนชอบเรียกกันว่า PC (The Preparation Center for Language and Mathematics) ที่เป็นศูนย์เตรียมความพร้อมด้านภาษาและคณิตศาสตร์เพื่อปรับพื้นฐานของนักเรียนที่เรียนในภาคภาษาไทยหรือนักเรียนนานาชาติที่ยังใช้ภาษาได้ในระดับปานกลาง เข้าศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติได้ โดยหากนักศึกษาที่สอบเข้า MUIC แล้วความสามารถยังไม่ถึงเกณฑ์ จะต้องเรียน PC 1-4 ก่อนตามระดับความรู้ของตัวเองอีกด้วย

นักเรียนบางคนยังมีความกังวลว่าหากไม่สามารถทำคะแนนไม่ถึงเกณฑ์จะต้องทำอย่างไร?

หากนักเรียนทำคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ก็สามารถเตรียมตัวสอบใหม่ในรอบถัดไปได้ หรือนักเรียนอาจจะได้รับเลือกให้ลงเรียน Pre-College หรือที่ในปัจจุบันเรียกว่า The Preparation Center for Languages and Mathematics คือการเข้าชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยจะมีอยู่ 4 ระดับ ได้แก่

PC 1: Elementary (ระดับเริ่มต้น)

 • รายวิชา: Reading, Writing, Listening & Speaking 
 • Theme: Who Am I ? (เรียนเกี่ยวกับตัวเองและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ)
 • Assignment: นักเรียนสามารถเรียนการจัดทำเว็บไซด์เพื่อแนะนำสิ่งที่ตัวเองสนใจ และเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศ เพื่อนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนและการนำเสนออย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีมาประยุต์อีกด้วย 

PC 2: Pre-Intermediate (ระดับปานกลาง)

 • รายวิชา: Reading, Writing, Listening & Speaking และ Elementary Mathematics
 • Theme: ASEAN Economic Community
 • Assignment: มีการสอนให้นำเสนองานในรูปแบบของคลิปวิดิโอรายงานข่าว หรือเหตุการณ์ที่นักเรียนสนใจในภูมิภาคเอเชีย โดยจะมีการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการค้นคว้าเพื่อหาข้อเท็จจริง และฝึกฝนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์พร้อมกับเขียนบรรยายสรุป รวมไปถึงนำเสนอข้อมูลทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ

PC 3: Intermediate (ระดับปานกลาง)

 • รายวิชา: Integrated Skills/ Writing Enrichment/ Academic Reading/ Elementary Mathematics
 • Theme: Human Rights
 • Assignment: นำเสนอผลงานผ่านการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ (Term Paper) โดยมุ่งให้นักเรียนเรียนรู้และมีความตะหนักถึงประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างและฝึกฝนทักษะการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ วิเคราะห์ข้อมูล เขียนอ้างอิง (Citation) ได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบของ APA อีกทั้งยังส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นผ่านการสนทนากลุ่มย่อย (Small Group Discussion)

PC 4: Upper-Intermediate (ระดับสูงสุด)

 • รายวิชา: Integrated Skills/ Writing Enrichment/ Academic Reading, Elementary Mathematics
 • Theme: Sustainability
 • Assignment: นำเสนอผลงานผ่านการเขียนเรียงความเชิงวิชาการในประเด็นที่หลากหลายเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาการค้นหาข้อมูล การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการใช้ตรรกะ (Logic) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและผลกระทบที่อาจเกิดต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงยังมีการส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นผ่านการสนทนากลุ่มย่อย (Small Group Discussion) ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยตอบสนองให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติต่อไป

โดยนักเรียนที่สอบเข้ามีคะแนนวิชา Mathematics ไม่ถึงเกณฑ์จะต้องเรียนวิชานี้ซ้ำอีกครั้ง ยกเว้น PC 1 ที่ไม่ต้องเรียนเพราะ PC 1 จะเน้นในการพัฒนาพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษโดยตรงก่อน ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อนักเรียนได้เรียนใน Pre-College จนครบ 10 สัปดาห์แล้ว จะมีการทดสอบอีกครั้ง หากนักเรียนสามารถผ่านการสอบได้นักเรียนจะได้เลื่อนขั้นไปยังระดับถัดไปหรือสามารถเข้าเรียน MUIC ได้เลยค่ะ 

อย่างไรก็ตามนักเรียนที่เรียน Pre-College ก็สามารถสอบเข้า MUIC ได้ระหว่างเรียน Pre-College หากนักเรียนไม่ต้องการรอเลื่อนทีละขั้น เช่น หากนักเรียนเรียน PC 2 แล้วระหว่างนั้นไปลงสอบ MUIC เมื่อนักเรียนสามารถสอบผ่านก็สามารถเข้าเรียน MUIC ได้เลย ซึ่งจะเร็วกว่าการสอบเลื่อนขั้นใน Pre-College ไปเรื่อย ๆ นั้นเอง

หลักสูตรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ หรือ MP Program

MP คือ Mathematical Foundations Program หรือที่นักเรียนรู้จักในนามหลักสูตรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับการพัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์เทียบเท่ากับการสอบผ่านรายวิชา Foundation Math นั้นเอง รวมไปถึงนักเรียนสามารถเริ่มเรียนหลักสูตร MP พร้อมกับนักเรียนที่เรียนหลักสูตร PC ซึ่งระยะเวลาเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับ MP ของนักเรียนด้วยเช่นกัน การเรียนการสอนของ MP จะประกอบด้วย 2 รายวิชา ได้แก่

 1. Mathematical Foundations Course 1 – M1: Elementary Math (คณิตศาสตร์ระดับเบื้องต้น)
 1. Mathematical Foundations Course 2 – M2: Foundation Math (คณิตศาสตร์ระดับพื้นฐาน)

หากนักเรียน MP สอบผ่านหลักสูตร MP ตามเกณฑ์ได้แล้ว นักเรียน MP จะมีสิทธิ์เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนานาชาติโดยอัตโนมัติ

นักเรียนบางคนยังสงสัยว่า นักเรียน MP ต่างจากนักเรียน PC อย่างไร?

หลักสูตร PC:

 • คะแนนวิชา: เรียนวิชาภาษาอังกฤษและนักเรียนบางคนต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย
 • ภาษาอังกฤษ: คะแนนระดับปานกลางยังไม่ถึงเกณฑ์การรับเข้าของ MUIC
 • คณิตศาสตร์: คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ระดับปานกลางถึงสูง (นักเรียนทุกคนไม่จำเป็นต้องเรียน ขึ้นอยู่กับคะแนนสอบเข้าหรือสาขาวิชาที่เลือก)

หลักสูตร MP:

 • คะแนนวิชา: เรียนเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และไม่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ: คะแนนภาษาอังกฤษถึงเกณฑ์การรับเข้าของ MUIC
 • คณิตศาสตร์: คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำกว่าเกณฑ์การรับเข้าของ MUIC

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจเรียนคอร์ส MUIC สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.houseofgriffin.com/courses/muic/

ปรึกษาวางแผนการเรียนการสอบได้ที่
House of Griffin
? 0-2644-6006-7 

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png