โครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตร หลักสูตรนานาชาติ มีคณะไหนบ้าง?

โครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU – Kasetsart University) มีโครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตร ให้น้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกศึกษาในรายวิชาของคณะที่สนใจสอบเข้าในระดับปริญญาตรีได้ก่อนใคร ทั้งยังสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนพร้อมสอบวัดผลเพื่อนำเอาคะแนนไปยื่นสมัครเรียนต่อในรอบโควต้าพิเศษสำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าหรือเทียบโอนหน่วยกิตการเรียนในรายวิชาเดียวกันในระดับปริญญาตรีเพื่อประหยัดเวลาการเรียนได้อีกด้วย (คะแนนสามารถใช้ได้สำหรับทุกวิทยาเขตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนล่วงหน้า ม.เกษตร

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนในโครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตร สามารถเริ่มลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง จึงทำให้น้อง ๆ สามารถเริ่มทดลองเรียนได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และวางแผนการเรียนอย่างเหมาะสม เนื่องจากรายวิชาบางตัวมีการสอบในช่วงเวลาเดียวกัน หรือหากต้องการลงเรียนหลายครั้งเพื่อนำเอาผลคะแนนที่ดีที่สุดไปยื่นสมัครเรียนในอนาคตก็สามารถทำได้เช่นกัน

รายวิชาที่เปิดสอนในโครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตร

สำหรับรายวิชาที่เปิดสอนในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น จะเป็นในรูปแบบของหลักสูตรออนไลน์ ใน 9 รายวิชา ดังนี้

  • คณิตศาสตร์ (AP Mathematics)
  • เคมี (AP Chemistry)
  • ชีววิทยา (Principles of Biology) 
  • ฟิสิกส์ (AP Physics)
  • English for Everyday Life (AP English I)
  • English for University Life (AP English II)
  • หลักการตลาด (AP Marketing) 
  • หลักการตลาด (ภาษาอังกฤษ) (AP Marketing – English Program)
  • หลักและวิธีการสหกรณ์

ทั้งนี้ คะแนนของรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในโครงการเรียนล่วงหน้า จะมีอายุการใช้งานทั้งหมด 3 ปี และบางรายวิชาอาจมีกำหนดการสอบในช่วงเวลาเดียวกัน แนะนำให้ตรวจสอบตารางการสอบก่อนลงทะเบียน (หากไม่ประสงค์จะสอบวัดผล สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียวได้ในตอนสมัครเข้าร่วมโครงการ)

กำหนดการรับสมัครโครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตร

โดยปกติแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปีละ 3 รอบ ระยะเวลาการเรียนทั้งหมดรอบละ 12 สัปดาห์ (3 เดือน) 

รอบที่ 1 ช่วงเวลาระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน (ระยะเวลา 12 สัปดาห์)

รอบที่ 2 ช่วงเวลาระหว่าง กลางเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม (ระยะเวลา 12 สัปดาห์)

รอบที่ 3 ช่วงเวลาระหว่าง เดือนกันยายน – พฤศจิกายน (ระยะเวลา 12 สัปดาห์)

ทั้งนี้ ช่วงเวลาการเปิดรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปีปฏิทินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องจากต้องจัดตารางการเรียนการสอนและการสอบให้ไม่ตรงกับกิจกรรมหลักของทางมหาวิทยาลัยในแต่ละปี โดยน้อง ๆ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://registrar.ku.ac.th/adv

โครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตร หลักสูตรนานาชาติ มีคณะไหนบ้าง

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมนำเอาผลคะแนนไปยื่นศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (รอบโควต้าพิเศษ) ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ในรายวิชาที่กำหนดสามารถยื่นคะแนนเข้ารอบสัมภาษณ์ได้ (ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์จะเป็นการสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด) โดยมีทั้งหมด 4 คณะวิชา ดังนี้ 

หมายเหตุ: ข้อมูลการเกณฑ์รับสมัครอ้างอิงจากรุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2566 คลิก

คณะเศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

มีโควต้าทั้งหมด 5 ที่นั่ง โดยผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (English for Everyday Life) ในระดับสูงกว่าหรือเทียบเท่าเกรด B และสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดโควต้าทั้งหมด 20 ที่นั่ง โดยผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนในรายวิชาหลักการตลาด (ภาษาอังกฤษ) ในระดับสูงกว่าหรือเทียบเท่าเกรด B+ รวมทั้งเคยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือมีผลภาษาอังกฤษเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีคะแนน (ข้อใดข้อหนึ่ง) ที่อายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้

TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 543 คะแนน

TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 72 คะแนน

IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน

OOPT ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน

KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 51 คะแนน

SAT เฉพาะส่วน Evidence – based Reading and Writing ไม่ต่ำกว่า 530 คะแนน

CEFR ไม่ต่ำกว่า B2

นอกจากนี้ยังต้องมีการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษอีกด้วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

มีโควต้าทั้งหมด 5 ที่นั่ง โดยผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ หรือ English for Everyday Life ในระดับสูงกว่าหรือเทียบเท่าเกรด C+ (เลือก 2 จาก 3 รายวิชา)

คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีโพลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

มีโควต้าทั้งหมด 5 ที่นั่ง ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์, เคมี หรือฟิสิกส์ ในระดับสูงกว่าหรือเทียบเท่าเกรด C+ (เลือกยื่นคะแนน 1 จาก 3 รายวิชา) และมีผลภาษาอังกฤษเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีคะแนน (ข้อใดข้อหนึ่ง) ที่อายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้

TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน

TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 41 คะแนน

IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน

KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

OOPT ไม่ต่ำกว่า 41 คะแนน

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

มีโควต้าทั้งหมด 5 ที่นั่ง ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนในรายวิชาเคมี ในระดับสูงกว่าหรือเทียบเท่าเกรด C+ และมีผลคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์, ชีววิทยา หรือฟิสิกส์ ในระดับสูงกว่าหรือเทียบเท่าเกรด C (เลือก 1 จาก 3 รายวิชา) และมีผลภาษาอังกฤษเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีคะแนน (ข้อใดข้อหนึ่ง) ที่อายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้

TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน

TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43 คะแนน

IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน

KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

OOPT ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)

มีโควต้าทั้งหมด 10 ที่นั่ง ผู้สมัครจะต้องผลมีคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับสูงกว่าหรือเทียบเท่าเกรด B และมีคะแนนในรายวิชาเคมี ชีววิทยา หรือฟิสิกส์ ในระดับสูงกว่าหรือเทียบเท่าเกรด C+ (เลือก 1 จาก 3 รายวิชา) และมีผลภาษาอังกฤษเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีคะแนน (ข้อใดข้อหนึ่ง) ที่อายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้

TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน

TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43 คะแนน

IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน

KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

OOPT ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

เตรียมพร้อมเรียนมหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติ 

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตร สามารถติดตามรายละเอียดอัปเดตจากทางเว็บไซต์ของทางมหาลัยฯ ได้เลย ส่วนใครที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษและอยากพัฒนาภาษาก่อนยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยหรือเข้าเรียนโครงการล่วงนี้ สถาบัน House of Griffin เรามีทั้งคอร์สติว IELTS และ TOEFL รวมไปถึงคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษอื่น ๆ ตามความสนใจของน้อง ๆ อย่างครบถ้วน สามารถเข้ามาปรึกษาวางแผนการเรียนกับเราได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


House of Griffin

สอบถาม-สมัครเรียน โทร. 0 2644 6006-7 | Line ID: @houseofgriffin