คณะวิศวะอินเตอร์ หลักสูตร 2 ปริญญา มีที่ไหนบ้าง?

คณะวิศวะอินเตอร์นับเป็นอีกหนึ่งคณะในฝันของเด็กนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่ต้องการจะเป็นวิศวกรในสาขาต่าง ๆ ในอนาคต เพราะนอกจากจะมีโอกาสในสายงานอาชีพมากมายแล้ว เงินเดือนสายวิศวะฯ ยังสูงติดอันดับอีกด้วย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันต้องยอมรับว่าการแข่งขันด้านการประกอบอาชีพค่อนข้างสูงและท้าทายมากยิ่งขึ้น ทำให้ความรู้ในด้านวิชาการของวิศวกรรมศาสตร์อย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในด้านศาสตร์อื่น ๆ เข้ามาประยุกต์ด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้มีการพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญาขึ้นมา เพื่อรองรับความต้องการของตลาดอาชีพและเปิดโอกาสให้กับน้อง ๆ ที่สนใจอยากเรียนแบบรวดเดียวจบและได้ปริญญาถึง 2 ใบมาครอบครอง เพื่อใช้เป็นใบเบิกทางในการสมัครงานในอนาคต วันนี้ทาง House of Griffin จึงได้รวบรวมคณะวิศวะอินเตอร์ หลักสูตร 2 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไว้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้กับน้อง ๆ ในช่วง Admission ซึ่งมีที่ไหนและมีหลักสูตรอะไรบ้าง ตามมาดูกันเลยค่ะ

แนะนำมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะวิศวะอินเตอร์ หลักสูตร 2 ปริญญา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University – TU)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มีโครงการ “TEP-TEPE” เรียนจบพร้อมได้รับปริญญา 2 ใบ ในโครงการนี้น้อง ๆ จะได้เรียนต่อกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ฝึกงานในต่างประเทศ และมีทุนการศึกษาอีกมากมาย เรามาดูแต่ละโครงการกันค่ะ

 1. TEP (Twinning Engineering Programmes)

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย หลักสูตรนี้จะเน้นการปูพื้นฐานความรู้ในด้านวิศวกรรมเป็นเวลา 2 ปีที่ประเทศไทย และเลือกไปเรียนต่อกับมหาวิทยาชั้นนำระดับโลกต่ออีก 2 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี 2 ใบ ทั้งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยรายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกมีให้เลือกทั้งหมด 3 แห่งและมีเกณฑ์การเข้าเรียน ดังนี้

 • The University of Nottingham, UK

นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) 5 ภาคการศึกษาที่ 2.40 และมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.0 โดยแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5

 • The University of New South Wales (UNSW), Sydney Australia

นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) 5 ภาคการศึกษา และมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.5 แต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6

 • KU Leuven, Belgium

นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) 5 ภาคการศึกษาที่ 3.0 และมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.5 โดยแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5

2. TEPE x UoN (Thammasat English Programme of Engineering)

TEPE เป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ University of Nottingham ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วท.บ.) จากธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (M.Sc) จาก University of Nottingham หลักสูตรการเรียนจะแบ่งเป็น 3.5 ปี + 1.5 ปีกล่าวคือ ช่วง 3.5 ปีแรก นักศึกษาจะเรียนพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ที่ ม.ธรรมศาสตร์ และอีก 1.5 ปีสุดท้ายจะเป็นการเรียนควบต่อปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ University of Nottingham นั่นเอง

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

Standardized Test
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
English Proficiency Test
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT หรือ Digital SAT: Math – 620 และ R&W – 400 
● IB: Math (Higher Level) และ Physics (Higher Level) – 5
● ACT – 21 (คะแนน Math และ Science – 20)
● GCE A Level: Math และ Physics – B
● GSAT: Math – 620 และ R&W – 400
● TPAT3: Subject code 30 – 50%
● A-LEVEL: Math 1 หรือ Physics ไม่ต่ำ – 30%
● TU-GET (PBT) – 500
● TU-GET (CBT) – 61
● TOEFL (PBT) – 500
● TOEFL (IBT) – 61
● IELTS – 6

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ TEP 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ TEPE

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University – KU)

คณะวิศวะกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง นับเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเด็กสายวิทย์-คณิตศาสตร์ ที่สนใจอยากเรียนคณะวิศวะอินเตอร์ ซึ่งทางมหาลัยฯ เกษตรมีโครงการหลักสูตร 2 ปริญญาให้เลือกเรียน ดังนี้

International Double Degree Program (IDDP) 

Department of Aerospace Engineering, Faculty of Engineering Kasetsart University วิศวกรรมการบินและอวกาศ บริหารธุรกิจ นานาชาติ เป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับทาง RMIT University เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทั้งด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ และด้านบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อตอบสนองกับตลาดอุตสาหกรรมในอนาคต การเรียน IDDP นอกจากจะต้องเรียนเกี่ยวกับการออกแบบ วิเคราะห์และพัฒนายานพาหนะในอากาศและในอวกาศในทุกรูปแบบแล้ว ยังต้องเรียนเกี่ยวกับภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การวางแผน การจัดการทรัพยากร รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อีกด้วย โดยจะมีหลักสูตรให้เลือกเรียน ดังนี้

 1. Single Degree หลักสูตร 4.5 ปี (3 ปี + 1.5 ปี) : เรียนที่ ม.เกษตรศาสตร์ 3 ปี และเรียนต่อ RMIT University อีก 1.5 ปี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Aerospace หรือ Mechanical Engineering) เมื่อเรียนจบจะได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 2 ใบ จากทั้ง ม.เกษตรศาสตร์ และ RMIT University
 2. Double Degrees หลักสูตร 5.5 ปี (3 ปี + 2.5 ปี) : เรียนที่ ม.เกษตรศาสตร์ 3 ปี ในสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ และเรียนต่อ RMIT University อีก 2.5 ปี โดย 1.5 ปีแรกเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Aerospace หรือ Mechanical Engineering) และเรียนเพิ่มอีก 1 ปีในสาขาบริหารการจัดการ (Business Management) เมื่อเรียนจบจะได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 2 ใบ จาก ม.เกษตรศาสตร์ และ RMIT University และปริญญาตรีบริหารธุรกิจจาก RMIT University)
 3. Master Degree หลักสูตร 5.5 ปี (3 ปี + 2.5 ปี) : เรียนที่ ม.เกษตรศาสตร์ 3 ปี ในสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ และเรียนต่อ RMIT University อีก 2.5 ปี โดย 1.5 ปีแรกเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Aerospace หรือ Mechanical Engineering) และเรียนเพิ่มอีก 1 ปีในสาขาเดียวกัน เมื่อเรียนจบจะได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 2 ใบ จาก ม.เกษตรศาสตร์ และ RMIT University และปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์จาก RMIT University)
คณะวิศวะอินเตอร์ หลักสูตร 2 ปริญญา ม.เกษตร

ขอบคุณรูปจาก www.iddp.eng.ku.ac.th

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

ภาษาอังกฤษ 
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● TOEFL: PBT/ITP – 548,
● IBT – 79,
● CBT – 211
● IELTS: Overall 5.5
● RMIT English Worldwide Test: Intermediate Level 

คณิตศาสตร์
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT I Math – 650
● AP: Calculus – AB หรือ BC – 3
● UK A Levels – C
● UK AS Levels – B
● UK GCSE or IGCSE – A
● IB Diploma – A

วิทยาศาสตร์ 
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● AP: Physics I or II B or C – 3
● UK A Levels – C
● UK AS Levels – B
● UK GCSE or IGCSE – A
● IB Diploma – 5

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของ IDDP คลิก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang – KMITL)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติของ KMITL ได้มีความร่วมมือทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่งในการทำโครงการหลักสูตร 2 ปริญญา เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มากกว่า 1 ศาสตร์ของการเรียนในระดับปริญญาตรี และได้รับวุฒิการศึกษามากกว่า 1 สาขา โดยทาง KMITL มีให้เลือกเรียนหลายหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

 1. CMKL (sandbox), Bachelor Degree of Engineering in Artificial Intelligence and Computer Engineering (AICE) CMKL กับ Bachelor of Engineering in Computer Innovation Engineering (CIE) KMITL
 2. วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สจล. และ B.Sc. Software Engineering, University of Glasgow, UK (2+2 Double Degree)
 3. วศ.บ.วิศวกรรมชีวการแพทย์ สจล. และ B.Sc. Biomedical Engineering, University of Glasgow, UK (2+2 Double Degree) (ระยะเวลาเรียนรวม 8 ปี)
 4. วศ.บ.วิศวกรรมชีวการแพทย์ และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล.
 5. วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์และ B.Eng. Robotics and AI Engineering, University of Birmingham, UK (2+2 Double Degree)
 6. วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์และ B.Eng. Smart Materials Technology วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี (ประกาศรับสมัครผ่านวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี)
 7. วศ.บ.วิศวกรรมโยธา และ วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ (ระยะเวลาเรียนรวม 5 ปี) (ประกาศรับสมัครผ่าน คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ)

หลักสูตรปริญญาตรีควบโท

 1. วศ.บ.วิศวกรรมการเงิน และ M.S. Financial Engineering, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 2. วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์และ Kyushu Institute of Technology (Kyutech), Japan
 3. วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา) และ วธ.ม. (M.B.A) บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
 4. Unified Programs with Asian Institute of Technology (AIT)
 5. Unified Programs with CMKL

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

Standardized Test
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
English Proficiency Test
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT — 1020
● GSAT — 1020
● ACT — 19
● IB — 29
● TOEFL Paper-based — 550
● TOEFL CBT — 213
● TOEFL IBT — 79
● IELTS — 6.0
● IB English A1/A2 — 4
● IB English B (HL) — 5
● KMITL TEP — B2

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคณะวิศวะอินเตอร์ KMITL คลิก

เตรียมสอบเข้าคณะวิศวะอินเตอร์กับ House of Griffin

การเรียนคณะวิศวะอินเตอร์ หลักสูตร 2 ปริญญา ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในปัจจุบัน เนื่องจากจะทำให้น้อง ๆ มีโอกาสได้รับความความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ นับเป็นใบเบิกทางชั้นเยี่ยมในการสมัครงานในอนาคต จากคุณสมบัติด้านบนของแต่ละมหาวิทยาลัย หากน้อง ๆ สนใจอยากเข้าเรียนคณะวิศวะอินเตอร์ หลักสูตร 2 ปริญญา น้อง ๆ จำเป็นต้องมีผลสอบหลัก ๆ เช่น ผลสอบภาษาอังกฤษอย่าง IELTS หรือ TOEFL และผลสอบมาตรฐานอย่าง SAT หรือ ACT ในการยื่น Admission ซึ่งถ้าน้อง ๆ กำลังเตรียมตัวสอบเก็บคะแนนเหล่านี้อยู่ สามารถเข้ามาปรึกษากับทางสถาบัน House of Griffin ได้เลย เนื่องจากเรามีครบทุกหลักสูตรเตรียมเข้าอินเตอร์ให้เลือกเรียน ใครอยากได้ชั่วโมงเรียนแบบจัดเต็ม เราขอแนะนำคอร์สแบบ On-Site หรือใครต้องการความสะดวกสบาย อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ ทางเราก็มีคอร์สสอนสดออนไลน์ให้เลือกเรียนเช่นกัน รับรองว่าทาง House of Griffin สามารถพาน้อง ๆ เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย คณะวิศวะอินเตอร์ หลักสูตร 2 ปริญญาได้อย่างมั่นใจ

สนใจคอร์ส On-site SAT คลิก

สนใจคอร์ส On-site IELTS คลิก

สนใจคอร์ส Online คลิก


House of Griffin

สอบถาม-สมัครเรียน โทร. 0 2644 6006-7 | Line ID: @houseofgriffin