IGCSE ESL จะสอบต้องรู้

โดย ครูชฎิล เกษมศรี ณ อยุธยา House of Griffin

IGCSE ESL

IGCSE เป็นวุฒิการศึกษานานาชาติระดับมัธยมปลายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยมีวิชาให้เลือกเรียนหลากหลาย ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ หลักสูตรวิชา IGCSE English as a Second Language (ESL) ที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก นักเรียนไทยก็ต้องสอบวิชานี้กันเพราะถูกกำหนดเป็นวิชาบังคับ ถ้านักเรียนจะสอบวิชา IGCSE ESL ควรจะต้องรู้อะไรบ้าง


จะสอบ IGCSE ESL ได้เมื่อไหร่ มีสอบรอบไหนบ้าง? 

การสอบวิชา ESL จะจัดสอบในรอบเดือน May/ June และ October/ November ของทุกปี เนื่องจาก ESL เป็นหนึ่งในรายวิชาหลักของ IGCSE และเป็นวิชาที่นักเรียนส่วนมากจะเลือกเป็น 1 ใน 5 วิชาที่สอบ 


ข้อสอบ IGCSE ESL มีอยู่ 2 รหัส ก็คือ 0510 และ 0511 ทั้งสองรหัสนี้แตกต่างกันอย่างไรและควรลงสอบชุดไหนดี? 

ข้อสอบ IGCSE ESL มีรหัสชุดข้อสอบ คือ 0510 และ 0511 ซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันก็คือ การเก็บคะแนนในส่วนของข้อสอบ Speaking นั่นเอง

 • IGCSE ESL 0510 (Speaking Endorsement) คือ การสอบ ESL ที่จะไม่นำคะแนนพาร์ท Speaking มารวมกับคะแนนทั้งหมดที่นักเรียนทำได้ในวิชานี้ ดังนั้นนักเรียนที่ลงสอบรหัส 0510 ควรจะมุ่งเน้นทำคะแนนไปที่ทักษะ Reading, Writing และ Listening
 • IGCSE ESL 0511 (Count-in Speaking) คือการสอบ ESL ที่จะนำคะแนนพาร์ท Speaking มารวมกับคะแนนทั้งหมดที่นักเรียนทำได้ ซึ่งหมายความว่านักเรียนที่ลงสอบรหัส 0511 ต้องมุ่งเน้นทำคะแนนทั้ง 4 ทักษะ คือ Reading, Writing, Listening และ Speaking 

แล้วนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าควรลงสอบชุดไหนดี ก็ขอแนะนำให้เลือกตามความถนัดของตัวเอง โดยเฉพาะในส่วนของพาร์ท Speaking เพราะข้อสอบทั้งสองรหัสนี้ มีแนวข้อสอบและระดับความยากที่เท่ากัน ต่างกันเพียงเรื่องการนับรวมคะแนนพาร์ท Speaking เท่านั้น 


ข้อสอบ IGCSE ESL มีกี่ Paper ใช้เวลาสอบนานเท่าไหร่? 

ข้อสอบ IGCSE ESL นั้น จะแบ่งระดับความยากง่ายให้นักเรียนเลือกสอบ 2 ระดับ ได้แก่ Core และ Extended 

 • ถ้านักเรียนเลือกสอบแบบ Core ข้อสอบจะมีจำนวนคำถามและความซับซ้อนที่น้อยกว่า โดยจะเน้นไปที่พื้นฐานทั้ง 3 ทักษะ ได้แก่ Reading, Writing และ Listening

  สำหรับผลสอบนั้น นักเรียนจะได้รับเกรดตั้งแต่ C-E โดยเกรดที่สามารถทำได้สูงสุด คือ  C เท่านั้น ซึ่งนับเป็นเกรดที่ถือว่าผ่านเกณฑ์
 • ถ้านักเรียนเลือกสอบแบบ Extended ข้อสอบจะมีจำนวนคำถามมากกว่าและเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้ง 3 ทักษะ 

  สำหรับผลสอบนั้น นักเรียนจะได้รับเกรดตั้งแต่ A-C โดยเกรดที่สามารถทำได้สูงสุด คือ A ซึ่งเกณฑ์คะแนนสอบผ่านเริ่มนับตั้งแต่ C ขึ้นไป 

ชุดข้อสอบของแต่ละระดับจะแบ่งออกได้ดังนี้

Core Extended
Paper 1: Reading and Writing 1 ชั่วโมง30 นาที Paper 2: Reading and Writing 2 ชั่วโมง
Paper 3: Listening 30 นาที Paper 4: Listening 50 นาที
Component 5: Speaking 10-15 นาที
 • ไม่ว่านักเรียนจะเลือกสอบแบบ Core หรือ Extended หรือจะสอบรหัส 0510 หรือ 0511 ก็ต้องสอบ Component 5 พาร์ท Speaking ทุกคน แต่นักเรียนที่สอบรหัส 0510 เท่านั้น ที่คะแนนในส่วน Speaking จะไม่นับรวมกับคะแนนทั้งหมดที่ทำได้ในวิชานี้ 
 • ระดับความยากของการสอบ Component 5 จะมีความยากเท่ากัน ไม่ว่าจะสอบแบบ Core หรือ Extended หรือสอบรหัส 0510 หรือ 0511 ก็ตาม

ในการสอบ IGCSE คะแนนสูงสุด คือ A Star (A*) ถ้าสอบวิชา ESL จะสามารถทำคะแนนได้ถึง A* หรือไม่? 

ข้อสอบ Core (Paper 1 และ 3) สามารถทำคะแนนได้สูงสุดที่ C เท่านั้น และเมื่อนำคะแนนทุก Part มารวมกันก็จะได้เพียงแค่ C 

ข้อสอบ Extended (Paper 2 และ 4) สามารถทำคะแนนได้สูงสุดที่ A แต่ในหนึ่งข้อสอบ จะไม่สามารถทำ A* ได้ เช่น แม้ว่าจะทำคะแนนได้ถูกทุกข้อใน Listening แต่นักเรียนจะไม่ได้ A* พาร์ท Listening 

นักเรียนสามารถทำคะแนน A* ได้ เมื่อลงสอบระดับ Extended และทำคะแนนได้เต็มหรือเกือบเต็ม ใน Paper 2 และ Paper 4 (และ Component 5 ได้คะแนนเกณฑ์สูงสุดใน Count-in Speaking) หรือก็คือ จะได้ A* ต่อเมื่อนำคะแนน Paper ทั้ง 3 ชุดมารวมกัน และมีคะแนนรวมที่ถึงเกณฑ์ A* นั่นเอง 


พาร์ท Reading and Writing มีเนื้อหาอะไรบ้าง? 

ข้อสอบพาร์ท Reading แบ่งหัวข้อได้ดังนี้ 

 • Exercise 1 – Reading จะเน้นอ่าน Articles หรือ Excerpts และจับใจความ โดยรูปแบบของคำถามจะเป็น Short Answers 
 • Exercise 2 – Multiple Matching จะเป็นแนวคำถามแบ่งแยกระหว่างข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ซึ่งนักเรียนจะต้องอ่านข้อมูลและจับคู่ข้อมูลนี้ให้ตรงกับผู้ให้ข้อมูลนั่นเอง 
 • Exercise 3 – Note-Making แนวคำถามนี้จะมีบทความให้นักเรียนอ่าน จากนั้นนักเรียนจะต้องจับประเด็นตามที่คำถามต้องการ และเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 • Exercise 4 – Summary ในส่วนนี้ นักเรียนจะต้องอ่านบทความ และเขียนสรุปออกมาเป็นจำนวน 100 คำ 

ข้อสอบพาร์ท Writing แบ่งหัวข้อได้ดังนี้ 

 • Exercise 5 – Writing 1 สำหรับพาร์ทนี้ ผู้สอบจะต้องเขียนตอบโจทย์ที่ได้รับ ประมาณ 150-200 คำ ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของ Letter (จดหมาย) หรือ หัวข้อสั้นๆ 
 • Exercise 6 – Writing 2 สำหรับพาร์ทสุดท้าย ผู้สอบจะต้องเขียน Report (รายงาน) Article (บทความ) หรือ  Review (งานรีวิว) เกี่ยวกับหัวข้อบางอย่างในจำนวน 150-200 คำ 

พาร์ท Listening มีเนื้อหาอะไรบ้าง? 

ข้อสอบพาร์ท Listening มีหัวข้อ ดังนี้ 

 • Exercise 1 – Short Extracts and Answers ในส่วนนี้ผู้สอบจะได้ฟังข้อความเสียงสั้นๆ และตอบคำถามให้ถูกต้อง 
 • Exercise 2 – Listening to a Formal Talk and Fill in the Gaps ในส่วนนี้ผู้สอบจะได้ฟังบทสนทนา หรือ บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับหัวข้อบางอย่าง และเขียนคำตอบลงในช่องว่าง 
 • Exercise 3 – Matching ผู้เรียนจะได้ฟัง Extracts สั้น ประมาณ 6 ชิ้น แล้วต้องจับคู่ Extract ดังกล่าวเข้ากับผู้พูดให้ถูกต้อง 
 • Exercise 4 – Multiple Choices ผู้เรียนจะได้ฟังบทสนทนาและตอบคำถาม Multiple Choice (A, B, หรือ C) ให้ถูกต้อง 
 • Exercise 5 (Extended only) – Discussion and Fill in the gaps สำหรับส่วนสุดท้ายนี้ผู้เรียนจะได้ฟังบทสนทนา และต้องใส่คำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง จากนั้นจะมีพาร์ท 2 ซึ่งผู้เรียนจะต้องฟังบทสนทนาที่ต่อยอดจากครั้งก่อน และเขียนคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง โดยใช้คำไม่เกิน 3 คำ 
 • ข้อสอบ Listening ทุกข้อและทุกระดับ จะมีการ Replay ซ้ำ 1 ครั้งเท่านั้น (ฟังรอบแรก แล้วข้อสอบจะ Replay ให้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้าย)

พาร์ท Speaking สอบอะไรบ้าง? 

ไม่ว่านักเรียนจะเลือกสอบแบบ Core หรือ Extended หรือจะสอบรหัส 0510 หรือ 0511 ก็ต้องสอบ Component 5 พาร์ท Speaking ทุกคน แต่นักเรียนที่สอบรหัส 0510 เท่านั้น ที่คะแนนในส่วน Speaking จะไม่นับรวมกับคะแนนทั้งหมดที่ทำได้ในวิชานี้ 

การสอบ Speaking จะสอบดังนี้ 

 • Warm-Up Conversation จะเป็นช่วงวอร์มอัพก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลัก โดยนักเรียนและผู้คุมสอบจะสนทนาเรื่องทั่วไป เช่น เรื่องครอบครัว สิ่งที่ชอบทำ หรือ อยากเรียนต่อที่ไหน เป็นต้น  ในส่วนนี้จะไม่มีการนับคะแนนแต่อย่างใด 
 • Preparation นักเรียนจะได้ Speaking Card หรือ Topic ที่จะพูด และมีเวลาให้เตรียมตัวเพียง 2-3 นาทีเท่านั้น ในส่วนนี้นักเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้จดโน้ตแต่อย่างใด
 • Assessed Conversation คือส่วนที่นักเรียนจะเริ่มพูด และผู้คุมสอบจะให้คะแนน 

*ในการสอบ Speaking นักเรียนไม่สามารถขอเปลี่ยนเนื้อหา Speaking Card ได้ 


พาร์ท Speaking มีวิธีประเมินและให้คะแนนอย่างไร? 

คะแนนของพาร์ท Speaking จะนับเป็น Band Score แทน โดยมีคะแนนสูงสุดที่ 10 และต่ำสุดคือ 0 คะแนน ในการสอบ Speaking จะประเมินจาก 3 ปัจจัย คือ

 1. Structure – การเรียบเรียงประโยคพูด 
 2. Vocabulary – คลังศัพท์ (ยิ่งมีคำศัพท์เยอะยิ่งดี และสามารถใช้ได้ถูกบริบท) 
 3. Development & Fluency – การรักษาความต่อเนื่องของบทสนทนา และความคล่องในการใช้ภาษาอังกฤษ (การพูดต่อเนื่อง การใช้น้ำเสียง และสำเนียง เป็นต้น) 

การสอบ IGCSE ESL ของบอร์ด CIE และ EDEXCEL แตกต่างกันอย่างไร?  

IGCSE จัดสอบโดย 2 หน่วยงาน หรือเรียกว่า บอร์ด (Board) คือ บอร์ด CIE โดย Cambridge International Examination และบอร์ด EDEXCEL ของบริษัทในเครือของสำนักพิมพ์ Pearson การสอบทั้งสองบอร์ดมีระดับความยากใกล้เคียงกัน แต่นักเรียนบางคนคิดว่า วิชาบางวิชาของบอร์ดหนึ่งยากกว่าอีกบอร์ดหนึ่ง ในส่วนของข้อสอบ IGCSE ESL นั้น ทั้ง 2 บอร์ด มีความแตกต่างกันดังนี้ 

 1. วิชา ESL ของ CIE จะมีการแบ่งระดับ tier เป็น Core กับ Extended ในขณะที่ ESL ของ EDEXCEL จะไม่มีการแบ่งแยกระดับ 
 2. เนื้อหาของทั้ง 2 บอร์ดจะคล้ายคลึงกัน แต่ CIE จะบังคับให้ผู้สอบทุกคนสอบ Component 5 (Speaking) ในขณะที่ EDEXCEL จะให้ข้อสอบ Speaking เป็นตัวเลือกว่าผู้สอบจะลงสอบหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม นักเรียนบางคนอาจจะชอบแนวคำถามของ CIE เพราะชัดเจนกว่าของ EDEXCEL หรือ บางคนอาจจะรู้สึกว่าการหาคำตอบของสำนัก EDEXCEL จะไม่ซับซ้อนเท่า CIE 


ในการสอบ IGCSE ESL นักเรียนควรพิจารณาให้รอบคอบตามความถนัดของตนเอง ทั้งบอร์ดที่จัดสอบ ระดับความยาก Core หรือ Extended ซึ่งมีผลต่อเกรดที่จะได้รับ รวมทั้งในส่วนของคะแนนการสอบ Speaking ว่าต้องการให้รวมนับคะแนนด้วยหรือไม่ แต่ไม่ว่านักเรียนจะลงสอบของบอร์ดใดหรือระดับก็ตาม นักเรียนควรวางแผนและเตรียมตัวสำหรับการสอบ ESL ให้พร้อมมากที่สุด เพราะค่าใช้จ่ายในการสอบค่อนข้างสูง และในแต่ละปี มีการจัดสอบเพียง 1-2 ครั้ง เท่านั้น 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> IGCSE ESL 0510-0511_556906-2022-2023-syllabus

หากนักเรียนต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคอร์สเรียนหรือการสมัครสอบ IGCSE และ A-Level สามารถเข้ามาปรึกษากับพี่ ๆ ที่ House of Griffin หรือติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารด้านล่างนี้ได้ทุกวันครับ

คอร์ส IGCSE: www.houseofgriffin.com/courses/igcse/

คอร์ส A-Level: www.houseofgriffin.com/courses/as-level/


ปรึกษาคอร์สเรียน
โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png