เกณฑ์คะแนน BMAT สำหรับเข้าคณะแพทย์ในประเทศไทย


เกณฑ์คะแนน BMAT

เกณฑ์คะแนน BMAT น้อง ๆ หลายคนที่อยากเป็นนักศึกษาแพทย์คงอยากรู้ว่าเกณฑ์คะแนน BMAT ต้องได้เท่าไหร่ถึงจะสามารถยื่นเข้าสำหรับคณะแพทย์ในประเทศไทยได้ วันนี้พี่กริฟฟินจะมาบอกเกณฑ์คะแนน BMAT ให้น้อง ๆ ได้อ่านอย่างละเอียดเพื่อที่จะได้เตรียมตัวสอบให้ได้อย่างผ่านฉลุย 

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก BMAT แบบคร่าว ๆ กันก่อน BMAT คือ BioMedical Admission Test จัดโดย Cambridge Assessment Admissions Testing, University of Cambridge เป็นข้อสอบเฉพาะทางมาตรฐานนานาชาติ เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังสนใจอยากจะเข้าศึกษาต่อด้านแพทย์ ทันตะ และเภสัช 

ดังนั้นแล้วข้อสอบ BMAT ถือเป็นอีกหนึ่งผลสอบที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นสมัครมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ การสอบ BMAT ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่พี่กริฟฟินเชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถของน้อง ๆ แน่นอน หากมีความตั้งใจ มีความพยายาม อ่านหนังสือและติวข้อสอบบ่อย ๆ รับรองได้ว่าจะสามารถได้เข้าเรียนในคณะที่ใฝ่ฝันแน่นอนค่ะ

BMAT สอบอะไรบ้าง

การสอบ BMAT ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

Section 1 Thinking Skills (60 นาที ข้อสอบปรนัย 32 ข้อ)

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Problem Solving 16 ข้อ และ Critical Thinking  16 ข้อ ตัวโจทย์ปัญหาอาจจะไม่ได้ยากมาก แต่ที่ยากคือ การแข่งกับเวลาค่ะ

Section 2 Scientific Knowledge and Applications : ความรู้และการประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์ (30 นาที ข้อสอบปรนัย 27 ข้อ)

มีทั้งวิชา Biology, Chemistry, Physics, Math เป็นความรู้พื้นฐาน ใน Section นี้เราต้องแข่งกับเวลาเช่นเดิม พี่กริฟฟินแนะนำให้ฝึกทำข้อสอบเก่าเรื่อย ๆ เพื่อจะได้รู้จักโครงสร้างข้อสอบ และลองจับเวลาดูค่ะ ฝึกฝนบ่อย ๆ จะทำให้เราแม่นยิ่งขึ้น

Section 3 Writing Task : การเขียนบรรยาย (30 นาที ข้อสอบบรรยาย)

เลือกเขียนเรื่อง 1 เรื่อง (จากที่กำหนดให้ 3 เรื่อง) ความยาวประมาณ 300 คำ ในการประเมินเกณฑ์คะแนน ส่วนแรกนั้นจะวัดเรื่องการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ และความสมเหตุสมผล สำหรับส่วนที่สองนั้นการทดสอบจะวัดเรื่องการใช้ไวยากรณ์ การเลือกใช้คำศัพท์ การใช้เครื่องหมายต่าง ๆ และการเรียบเรียงประโยคให้สัมพันธ์กัน พี่กริฟฟินแนะนำให้เลือกหัวข้อที่เราสามารถเขียนมุมมองได้ทั้งสองด้าน ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

ข้อมูลรายละเอียด BMAT เพิ่มเติม คลิก www.houseofgriffin.com/blog/bmat-คืออะไร/

การคิดคะแนน BMAT

การคิดคะแนน BMAT จะแบ่งเป็น 3 Section เช่นกัน

Section 1 และ 2

การสอบใน 2 ส่วนแรก มีคะแนนเต็ม 9 คะแนน โดย 1 = ต่ำสุด, 9 = สูงสุด 

โดยผู้เข้าสอบส่วนใหญ่คะแนนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 5.0 ถึง 6.0

Section 3

การสอบในส่วนที่ 3 คือ (Writing) จะได้คะแนนเป็นตัวเลขและอักษรประกอบกัน เช่น 5A โดยแบ่งเป็นคะแนนในส่วน Quality of Content คุณภาพของเนื้อหา ซึ่งคะแนนสูงสุด คือ 5 และคะแนนต่ำสุด คือ 0 และคะแนนในส่วน Quality of English การใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งคะแนนสูงสุด คือ A และคะแนนต่ำสุด คือ E 

รายละเอียดการคิดคะแนนข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมคลิก www.houseofgriffin.com/blog/คะแนน-bmat-คิดอย่างไร/

เกณฑ์คะแนน BMAT สำหรับเข้าคณะแพทย์ในประเทศไทย

น้อง ๆ ที่สนใจอยากเป็นนักศึกษาแพทย์และกำลังจะสมัครเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ หรือคณะทันตแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในลิสต์ต่อไปนี้ www.admissionstesting.org/campaigns/bmat-thailand/ ต้องมีผลคะแนนการสอบ BMAT ในการยื่นพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ดังนี้

มหาวิทยาลัยคณะหลักสูตรเกณฑ์คะแนน BMAT
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรบัณฑิตSection 1 Aptitude and Skills ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
Section 2 Scientific Knowledge and Applications     ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
Section 3 Writing Task     ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แพทยศาสตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 12C
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตSection 1 และ 2 รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.0
คณะแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์ MD02 (ผู้สมัครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย)แพทยศาสตร์ MDX (ผู้สมัครอื่น ๆ)Section 1 และ 2 รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5
คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาคพิเศษ)เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ)Section 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 4.0 Section 3 No minimum
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์Section 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 4.5 และSection 3 ไม่น้อยกว่า 2.5C
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตร์คะแนนขั้นต่ำรวมทั้ง 3 sessions ≥ 12.0 และ session 3 (Quality of written English) ≥ C
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)ทันตแพทยศาสตร์ยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตNo minimum
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒA10S แพทยศาสตรบัณฑิต(โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)No minimum
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตNo minimum(ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจำเพาะ และใช้คะแนน BMAT เรียงจากมากไปหาน้อย แยกตามโควตาของแต่ละจังหวัดและแยกตามโครงการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันแพทยศาสตร์แพทยศาสตรบัณฑิตBMAT รวม 3 ตอน ไม่ต่ำกว่า 5 (ผลสอบย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์และคณะทันตแพทยศาสตร์642901 แพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)642902 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สองภาษา อังกฤษ/ไทย)No minimum
เกณฑ์คะแนน BMAT ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

เมื่อเราทราบคะแนนเบื้องต้นไปแล้ว น้อง ๆ สามารถลองทำข้อสอบ BMAT ทดสอบฝีมือ ซึ่งเรารวบรวมเข้าสอบเก่าย้อนหลังพร้อมเฉลยมาให้แล้ว www.houseofgriffin.com/blog/bmat-past-papers/ 

พอทำข้อสอบเสร็จแล้ว น้อง ๆ ลองประเมินความสามารถเบื้องต้นดูว่าพอใจกับคะแนนแค่ไหน หรือยังมีจุดอ่อนตรงไหนที่ต้องแก้ไข เพื่อให้ไม่พลาดเก็บคะแนนให้ได้ตามเกณฑ์คะแนน BMAT ตามที่กำหนดตอนลงสนามจริง

ติวสอบ BMAT กับ House of Griffin

น้อง ๆ คนไหนสนใจอยากสอบเข้าคณะแพทย์ในประเทศไทย พี่กริฟฟินแนะนำให้เตรียมตัวสอบ BMAT ล่วงหน้าได้เลยค่ะ เพราะจำเป็นต้องใช้ยื่นเกือบทุกมหาวิทยาลัย และอย่างที่ทราบว่าในปัจจุบันการสอบ BMAT จะจัดสอบเพียงแค่ 1 ครั้งต่อปี (ปกติจัดสอบเดือนพฤศจิกายน) และน้อง ๆ สามารถสอบ BMAT ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ต่อหนึ่งรอบการสอบแอดมิชชัน นั่นหมายถึงเราจะไม่มีการสอบแก้ตัวเพื่อแก้ไขคะแนน นี่คือเหตุผลว่าน้อง ๆ ต้องติวเข้มเพื่อให้สามารถสอบผ่านได้ภายในครั้งเดียว พี่กริฟฟินแนะนำให้มาติวสอบกับทางสถาบัน House of Griffin ทางสถาบันมีทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอบโดยตรงมาคอยติวเข้มอย่างเจาะลึกกับทุกส่วนของข้อสอบ ทางสถาบันพร้อมทีมวิชาการจะช่วยวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของนักเรียนทุกคนตลอดหลักสูตรและบอกเคล็ดลับการทำข้อสอบอย่างหมดเปลือก น้อง ๆ จะได้ตะลุยข้อสอบจริงรวมไปถึงการทำ Mock test ซึ่งพี่กริฟฟินมั่นใจว่าถ้าได้มาติวสอบ BMAT กับ House of Griffin แล้วน้อง ๆ จะสามารถสอบผ่านเกณฑ์คะแนน BMAT ดั่งที่ตั้งใจไว้แน่นอนค่ะ


ปรึกษาคอร์สติวสอบ ฺBMAT
www.houseofgriffin.com/courses/bmat/
โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png