BMAT คือ อะไร

BMAT คืออะไร

การสอบ BMAT คือ อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับน้อง ๆ ในการสอบเข้าแพทย์โดยไม่ต้องสอบ กสพท ก็คือการใช้คะแนน BMAT (BioMedical Admission Test) ในการยื่นใน TCAS รอบ Portfolio นั่นเอง ซึ่งข้อสอบ BMAT นี้เป็นข้อสอบสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในกลุ่มหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติทั้งในและต่างประเทศจัดขึ้นโดย Cambridge Assessment Admissions Testing

BMAT สอบอะไรบ้าง

BMAT Test 2022

BMAT มีข้อสอบทั้งหมด 3 ส่วน โดยใช้เวลาสอบทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง

Section 1: Thinking Skills เชาว์ปัญญาและทักษะที่จำเป็น 

ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง เป็นข้อสอบปรนัย (multiple choice) 32 ข้อ โดยตัวเลือกคำตอบแต่ละข้อไม่เท่ากัน ในส่วนนี้จะทดสอบเชาวน์ปัญญาในการแก้ปัญหา ทักษะความเข้าใจบทความต่าง ๆ และทักษะการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ โดยคะแนนดิบในพาร์ทนี้อยู่ที่ 32 คะแนนและแบ่ง Band ออกเป็น 0-9 น้อง ๆ ควรทำพาร์ทนี้ให้ได้ประมาณ 21/32 ซึ่งจะได้ประมาณ Band 6

 • Problem Solving (16 ข้อ)
 • Critical Thinking (16 ข้อ)
BMAT คือ การสอบ Thinking Skill

Section 2: Scientific Knowledge and Applications ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้

ใช้เวลาสอบ 30 นาที เป็นข้อสอบปรนัย (multiple choice) 27 ข้อ โดยเนื้อหาในการสอบครอบคลุมรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร IGCSE ของสหราชอาณาจักร ข้อสอบจะวัดการนำความรู้และทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ โดยประกอบไปด้วย 4 วิชา โดยคะแนนดิบในพาร์ทนี้อยู่ที่ 27 คะแนนและแบ่ง Band ออกเป็น 0-9 น้อง ๆ ควรทำพาร์ทนี้ให้ได้ประมาณ 18/27 ซึ่งจะได้ประมาณ Band 6

 • Mathematics (6 ข้อ)
 • Biology (7 ข้อ)
 • Chemistry (7 ข้อ)
 • Physics (7 ข้อ)
BMAT คือ การสอบ Science Knowledge

Section 3: Writing Task ความสามารถด้านภาษา 

ใช้เวลาสอบ 30 นาที เป็นข้อสอบอัตนัย (essay) โดยผู้เข้าสอบต้องเลือกเขียนเรื่อง 1 เรื่อง (จากที่กำหนดให้ 3 เรื่อง) ความยาวประมาณ 300 คำ ในการประเมินเกณฑ์คะแนน ส่วนแรกนั้นจะวัดเรื่องการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ และความสมเหตุสมผล สำหรับส่วนที่สองนั้นการทดสอบจะวัดเรื่องการใช้ไวยากรณ์ การเลือกใช้คำศัพท์ การใช้เครื่องหมายต่างๆ และการเรียบเรียงประโยคให้สัมพันธ์กัน โดยคะแนนจะออกมาเป็น 2 ส่วนเช่น 5A หมายถึง perfect score

 • Quality of Content (0-5)
 • Quality of Writing (A-E)
BMAT คือ การสอบ Writing Task

มหาวิทยาลัยที่รับคะแนน BMAT มีที่ไหนบ้าง

BMAT คือ การยื่นเรียนแพทย์

มหาวิทยาลัยของไทยที่ใช้คะแนน BMAT รอบ พฤศจิกายน 2564

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • CICM วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์และคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์ สจล.
 • โครงการผลิตแพทย์ร่วม คณะแพทยศาสตร์ มศว และ ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส.
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
 • MIDS คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ตรวจสอบได้ที่ https://www.admissionstesting.org/campaigns/bmat-thailand/

เช็ค Requirements และเกณฑ์คะแนนแต่ละคณะ

ปฏิทินการสอบ BMAT

ตารางสอบ BMAT ในทุกๆ ปีนั้นจะเปิดสอบ 2 รอบในช่วงปลายปี โดยในรอบแรกจะเป็นช่วงเดือนกันยายนและรอบสองจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน ทั้งนี้ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงสามารถติดตามการอัพเดทวันสอบได้ที่ House of Griffin ค่ะ สำหรับการสอบนั้นน้อง ๆ จะสามารถเลือกได้เพียง 1 ครั้งต่อปีเท่านั้นซึ่งต้องเช็คกับทางมหาวิทยาลัยว่าประกาศรับคะแนน BMAT จากรอบไหน

BMAT

Step to become a doctor & Admission Requirements

สำหรับน้อง ๆ ที่มีเป้าหมายในการเข้าศึกษาต่อในสายแพทย์นั้น กริฟฟินแนะนำให้เริ่มเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ เนื่องจากการยื่นคะแนนในรอบ Portfolio นั้นจำเป็นต้องใช้คะแนนจากหลาย ๆ ส่วนด้วยกันดังนี้

 1. GPA ควรเก็บผลการเรียนให้ได้ 3.0-3.5 ขึ้นไป
 2. คะแนน BMAT ควรทำได้ 12c ขึ้นไป เนื่องจาก BMAT นั้นไม่ได้มีคะแนนไม่ผ่าน ดังนั้นเมื่อน้อง ๆ ยื่นคะแนนเข้าไปทางมหาวิทยาลัยจะนำไปพิจารณาอีกที
 3. คะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS  และ SAT Subject Test ซึ่งจากข้อมูลอัพเดทในปี 2021 SAT Subject Test ได้ถูกยกเลิกการสอบไปแล้ว ดังนั้นต้องติดตามข้อมูลที่เราจะมาแจ้งให้ทราบว่าเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในปี 2021-2022
 4. Portfolio หรือผลงานและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับจิตอาสาหรือการฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการเรียนหมอ
ขั้นตอนการเรียนทันตแพทย์ เภสัช และสัตวแพทย์

ปรึกษาวางแผนการเรียนการสอบได้ที่
House of Griffin
? 0-2644-6006-7 

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png