วิธีเทียบวุฒิ GED เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ TCAS ต้องทำอย่างไร

วิธีเทียบวุฒิ GED เพื่อลงทะเบียน TCAS

GED หรือ General Education Development Test เป็นการสอบในกลุ่มวิชาต่าง ๆ โดยผลสอบนั้นจะสามารถใช้เป็นการเทียบได้กับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา โดยจะสอบกันอยู่ที่ 4 วิชา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของการสอบเทียบ GED สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ GED คือ อะไร

GED นั้นเป็นวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งโดยส่วนใหญ่สามารถใช้ยื่นสมัครเรียนในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติหลายหลักสูตร ทั้งในสถาบันชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่สามารถใช้วุฒิ GED ยื่นสมัครสอบ มีดังนี้

 • คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกณฑ์การเทียบวุฒิ GED เท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก ทปอ.

เนื่องจากวุฒิ GED เป็นวุฒิเทียบเท่า ดังนั้นจึงต้องมีเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) ดังนี้

 • ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 (แบบเก่า) – มีผลสอบ 5 วิชา ต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้ไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน
 • ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป (แบบใหม่) – มีผลการสอบ 4 วิชา และต้องมีคะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน

อย่างไรก็ตามเกณฑ์คะแนนดังกล่าวไม่ใช่เกณฑ์การคัดเลือก แต่ละมหาวิทยาลัย / คณะ สามารถกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเพิ่มเติมได้ ซึ่งอาจจะสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำได้ น้อง ๆ ต้องศึกษาข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบว่าต้องยื่นคะแนน GED เท่าไหร่ถึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบได้นะคะ

ข้อมูลอ้างอิง : www.mytcas.com/news/ged

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิสอบเทียบ GED

หลังจากที่น้อง ๆ ได้ตรวจสอบคะแนน GED ของคณะ / มหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ต้องการสมัครเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ ต้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นหลักฐานการศึกษาสำหรับลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

 1. ผู้สมัครที่สอบ GED ผ่านแล้ว หรือ เรียนจบจากต่างประเทศ

ในกรณีนี้ ผู้สมัครจะต้องขอเอกสาร 2 อย่าง ได้แก่ ใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา (Equivalence Certificate) และ ใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX Equivalence Certificate)

 1. ผู้สมัครที่สอบ GED ผ่านแล้วอย่างน้อย 2 วิชา หรือ กำลังศึกษา Grade 12 ในต่างประเทศ

ในกรณีนี้ผู้สมัครจะต้องมีแผนสอบอีก 2 วิชาที่เหลือภายในเดือนเมษายนของปีนั้น เพื่อใช้สมัคร Admission ในรอบที่ 3 เอกสารที่ต้องใช้ในกรณีนี้ คือ ใบแทนใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา (Provisional Equivalence Certificate) ซึ่งจะโหลดในระบบแทนใบ ปพ และเมื่อจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ต้องขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา (Equivalence Certificate) เพื่อยื่นก่อนเปิดภาคเรียนอีกครั้ง

ขั้นตอนการขอเอกสารเทียบวุฒิ GED ผ่านระบบเทียบวุฒิการศึกษา

เอกสารดังกล่าวด้านบนสามารยื่นเรื่องขอผ่านระบบเทียบวุฒิการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ https://hsces.atc.chula.ac.th ได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ โดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

 1. Log in เข้าระบบ เลือกเอกสารที่ต้องการขอ แล้วคลิก Start fill in a form ในตัวอย่างนี้จะเป็นการขอ High School Equivalence Certificate
 • High School Equivalence Certificate
 • Provisional Equivalence Certificate
 • GPAX Equivalence Certificate

Step 1 - เลือกเอกสารเทียบวุฒิ GED

2. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน โดยในหัวข้อ GPA System ให้เลือกเป็น GED และอัปโหลด GED e-Transcript และคลิก Next

Step 2 - กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Step 2 - อัปโหลด GED E-Transcript

3. ในหัวข้อ GPAX Equivalency ให้กรอกรายวิชาที่สอบพร้อมช่วงคะแนนที่ได้ให้ครบถ้วน (คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนน) และคลิก Next

Step 3 - กรอกคะแนน GED แต่ละวิชา

4. ในหัวข้อ Program Selection

 • ถ้าเราต้องการแค่ High School Equivalence Certificate กับ GPAX Equivalence Certificate สำหรับแค่ลงทะเบียนในระบบ myTCAS ไม่ต้องคลิกเลือกโปรแกรมลิสต์ใด ๆ แล้วกด Next ได้เลย มีค่าดำเนินการอยู่ที่ 500 บาท 
 • ถ้าเราต้องการเอกสารสำหรับยื่นคณะอื่น ๆ นอกเหนือจากลงทะเบียน myTCAS เราสามารถเลือกคลิกเพิ่มเติมที่ช่องด้านหน้าตามลิสต์ที่มีให้ มีค่าใช้จ่ายสำหรับ High School Equivalence Certificate อยู่ที่ 200 บาท แล้วถ้าอยากได้ GPAX Equivalence Certificate ด้วย ต้องคลิกตรงช่อง +GPAX Equivalence Cert. ช่องด้านหลังเพิ่ม มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 200 บาท

Step 4 - เลือกโปรแกรมที่ต้องการใช้เอกสารเทียบวุฒิ GED ในการสมัคร

5. ตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้อง และเตรียมชำระเงิน โดยจะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

 • เอกสารใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา และ ใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม สำหรับการสมัคร TCAS – 500 บาท
 • เอกสารใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา เพื่อยื่นสมัครแต่ละหลักสูตร 200 บาท / ใบ / หลักสูตร
 • เอกสารใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เพื่อยื่นสมัครแต่ละหลักสูตร 200 บาท / ใบ / หลักสูตร

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เอกสารจะใช้เวลาดำเนินการ 7 วันทำการ สำหรับใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษาและใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ สำหรับใบแทนใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา เมื่อครบกำหนด น้อง ๆ สามารถอัปโหลดเอกสารที่ได้รับเพื่อลงทะเบียนในระบบ TCAS หรือใช้ยื่นเอกสารตามเกณฑ์การรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เลยค่ะ 

ลงทะเบียนระบบ TCAS : https://student.mytcas.com/

ตัวอย่างเอกสารสำหรับยื่นสมัครเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ISE) www.ise.eng.chula.ac.th/document/M/ISE_Applicant_Manual_Early_Admission_2023_Option_1_Test_Scores.pdf

สอบเทียบวุฒิ GED เหมาะกับใคร

การสอบเทียบวุฒิ GED ถือว่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี โดยถ้าใครยังไม่แน่ใจว่า GED นั้นเหมาะกับใคร แบบไหนถึงควรยื่นวุฒิเทียบ GED วันนี้ทาง House of Griffin ได้มีไกด์ไลน์มาให้คร่าว ๆ

 • นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนอกระบบพื้นฐาน หรือหลักสูตรทางเลือก เช่น Home School และต้องการวุฒิการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
 • นักเรียนที่ต้องการประหยัดเวลาการในการเรียนมัธยมศึกษาต้นปลายในระบบการศึกษาปกติ
 • นักเรียนที่ต้องการทำตามความฝัน เพราะบางครั้งโอกาสไม่รอเรา ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งการเรียน 
 • นักเรียนที่จบการศึกษาจากต่างประเทศและต้องการศึกษาต่อด้วยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย
 • คนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุสูงสุด) ที่ต้องการได้วุฒิม.ปลาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน 

ทางเลือกที่เพิ่มขึ้นทำให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ และออกแบบการศึกษาของตัวเองได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามถึงแม้การเรียนและการสอบเทียบวุฒิ GED จะมีความอิสระมากกว่าการเรียนแบบทั่วไป แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบให้ได้คะแนน GED ที่ดีและสูงเพียงพอที่จะเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา ก็ยังคงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ จะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถสอบผ่านได้ในครั้งเดียว โดยใช้เวลาเตรียมตัวเพียงแค่ 2 เดือน สอบผ่านได้วุฒิม.6 มาไว้ในมือ พร้อมรอยื่นเรียนต่อระดับมหาลัยได้เลย ด้วยคอร์ส GED สุดเข้มข้นของ House of Griffin ที่ได้รับการรับรองการสอน GED จากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง ซึ่งคอร์สนี้การันตีสอบผ่านได้คะแนนสูงพร้อมยื่นเรียนต่อได้ตามที่หวังอย่างแน่นอน สำหรับใครที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คอร์สเรียน GED 


House of Griffin

สอบถาม-สมัครเรียน โทร. 0 2644 6006-7 | Line ID: @houseofgriffin