เคล็ดลับทำคะแนนข้อสอบ BMAT Writing Task

การสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test เป็นการสอบเฉพาะทางมาตรฐานนานาชาติสำหรับผู้ที่มุ่งเข้าศึกษาต่อด้านแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ ตัวข้อสอบ BMAT ประกอบด้วย 3 ส่วน

  • Section 1 Aptitude and Skills (เชาว์ปัญญาและทักษะที่จำเป็น)
  • Section 2 Scientific Knowledge and Applications (ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้)
  • Section 3 Writing Task (ความสามารถด้านภาษา)

พี่กริฟฟินจะมาบอกเคล็ดลับทำคะแนนข้อสอบ BMAT Writing Task โดยก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับการสอบส่วนนี้ก่อน ข้อสอบ BMAT Writing Task ใช้เวลาสอบ 30 นาที เป็นข้อสอบอัตนัย (essay) โดยผู้เข้าสอบต้องเลือกเขียนเรื่อง 1 เรื่อง (จากที่กำหนดให้ 3 เรื่อง) ความยาวประมาณ 300 คำ ข้อสอบจะเน้นการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ และความสมเหตุสมผล นอกจากนั้นการทดสอบจะวัดเรื่องการใช้ไวยากรณ์ การเลือกใช้คำศัพท์ การใช้เครื่องหมายต่าง ๆ และการเรียบเรียงประโยคให้สัมพันธ์กัน

ข้อสอบ BMAT Writing เขียนอ่ะไร

การสอบ BMAT ในส่วนที่ 3 Writing Task นั้น เกณฑ์การให้คะแนน จะดู 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 คุณภาพของเนื้อหา ระดับคะแนน 0-5 จากน้อยไปมาก โดยแต่ละระดับคะแนน จะบ่งบอกถึงความรู้ความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่เราเขียน การตอบคำถามได้ตรงประเด็น ข้อโต้แย้ง และเหตุผลสนับสนุน

เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบ BMAT Writing ในส่วนคุณภาพของเนื้อหา

ส่วนที่ 2 คือ ไวยากรณ์ สำหรับในส่วนที่ 2 จะประเมินจากความสามารถในการใช้ภาษา ไวยากรณ์ คำศัพท์ รูปแบบประโยค เครื่องหมายต่าง ๆ เป็นต้น และให้เกรด A, B, C และ X

เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบ BMAT Writing ในส่วนของไวยากรณ์

พี่กริฟฟินขอบอกเคล็ดลับสุดท้ายในการทำข้อสอบ BMAT Writing Task คือ เขียนให้พอ เพราะเราต้องจัดการการเขียนของเราให้อยู่ใน 1 หน้ากระดาษ A4 แผ่นเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นน้อง ๆ ต้องฝึกจัดระเบียบความคิด อ่านคำถามให้ละเอียด วิเคราะห์ประเด็น ร่างสิ่งที่จะเขียน และลงมือเขียน นั่นเอง

ข้อระวังการทำข้อสอบ BMAT Writing

ปรึกษาวางแผนการเรียนการสอบได้ที่
House of Griffin
? 0-2644-6006-7 

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png