ข้อสอบ SAT

ข้อสอบ SAT มีอะไรบ้าง

ข้อสอบ SAT มีทั้งหมด 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้จะมีคะแนนรวมทั้งหมด 1,600 คะแนน คะแนนเต็มส่วนละ 800 คะแนน 

ข้อสอบ SAT Evidenced-Based Reading & Writing 

ข้อสอบส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ Reading 5 passages และ Writing  

ข้อสอบ SAT Evidenced-Based Reading & Writing

Reading

ในส่วน Reading จะมีหัวข้อที่ SAT นำมาทดสอบนักเรียนดังนี้

1. U.S. / World Literature 

เป็นงานเขียนหรือวรรณกรรมของอเมริกาและทั่วโลก ในส่วนนี้นักเรียนไทยส่วนมากมักจะตีความผิด เพราะเรื่องราวจะเป็นการอธิบายความคิดและความรู้สึกของตัวละครมากกว่า ดังนั้นนักเรียนต้องรู้จักการจับโทนอารมณ์ของเรื่องหรือคำพูดที่ใช้ และต้องฝึกการแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความเห็นของตัวละครให้ชำนาญ

2. U.S. Founding Document / Great Global Conversation 

งานเขียนจำพวกเอกสารในการก่อตั้งประเทศอเมริกาและแนวคิดที่เป็นประเด็นสากล

3. Science 

บทความที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือการทดลอง ในส่วนนี้นักเรียนที่เรียนสายวิทย์มากอาจจะมองว่าง่าย เพราะโจทย์จะมีบทความที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดซึ่งอาจมีคำศัพท์เฉพาะทางในบทความด้วย

4. Social Science

บทความที่เกี่ยวกับด้านสังคมศาสตร์ ในบทความนี้จะพูดถึงการทดลองทางสังคมหรือประเด็นที่ข้องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา หรือจิตวิทยา

Writing

ในส่วน Writing จะเป็นการวัดทักษะการใช้ไวยากรณ์ (Grammar) 

ในส่วนของการเขียนจะไม่ใช่การสอบเขียน Essay แต่จะเป็นการวัดความรู้ของนักเรียนในการใช้ Grammar เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบประโยค การใช้สัญลักษณ์ รวมไปถึงเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องตามหลักภาษา

ข้อสอบ SAT Math

ข้อสอบส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ (Calculator Allowed) กับชุดที่ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ (No Calculator) โดยเนื้อหาจะออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ ดังนี้

ข้อสอบ SAT Math

1. หัวข้อ Heart of Algebra (ออกทั้งชุด Calculator และ No Calculator)

สำหรับหัวข้อนี้จะออกสอบเยอะที่สุดประมาณ 33% ของข้อสอบทั้งหมด เช่น

 • การแก้สมการเส้นตรง 1 ตัวแปร
 • ระบบสมการเส้นตรง 2 ตัวแปร
 • อสมการเส้นตรง
 • การตีความค่าคงในสมการและอสมการ
 • การแก้โจทย์ปัญหา
 • การวาดกราฟเส้นตรง

2. หัวข้อ Problem Solving and Data Analysis (ออกแค่ในชุด Calculator)

สำหรับหัวข้อนี้จะออกข้อสอบประมาณ 29% ในหัวข้อนี้นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลรวมไปถึงอดทนอ่านโจทย์ที่มีความยาว เช่น

 • เปอร์เซ็นต์
 • อัตราส่วน
 • ตารางข้อมูลหรือกราฟ
 • ความน่าจะเป็นที่ใช้ในชีวิตจริง
 • สถิติพื้นฐาน
 • ค่าเฉลี่ย
 • มัธยฐาน

3. หัวข้อ Passport to Advanced Math (ออกทั้งชุด Calculator และ No Calculator)

สำหรับหัวข้อนี้จะออกข้อสอบประมาณ 28% ส่วนมากจะเป็น Nonlinear และในหัวข้อนี้นักเรียนจะต้องหมั่นฝึกฝนท่องจำสูตรให้ขึ้นใจ

 • สมการกำลัง 2 หรือสมการกำลัง 3
 • กราฟพาราโบลา
 • เอกซ์โพเนนเชียล
 • แก้สมการติดรูท
 • การตีความค่าคงที่ในสมการ
 • ติดยกกำลัง
 • ติดเศษส่วน
 • พหุนาม
 • กราฟ
 • ฟังก์ชั่น

4. หัวข้อ Additional Topic

สำหรับหัวข้อนี้จะออกข้อสอบประมาณ 10% หรือประมาณ 6 ข้อนั้นเอง เช่น

 • การหามุม
 • เรขาคณิต
 • เส้นรอบรูป
 • การหาพื้นที่ของรูปทรงต่าง ๆ เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม ฯลฯ
 • ตรีโกณมิติ
 • รูป 3 มิติ
 • ปริมาตร

เมื่อนักเรียนได้ทราบถึงข้อสอบ SAT แล้วอาจจะมีความกังวลและความไม่มั่นใจ ทาง House of Griffin ก็สามารถช่วยแนะนำและเตรียมตัวสอบ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนรายบุคคลตลอดหลักสูตรโดยคณาจารย์คุณภาพที่ได้คะแนน SAT ระดับประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.houseofgriffin.com/courses/sat/


ปรึกษาวางแผนการเรียนการสอบได้ที่
House of Griffin
? 0-2644-6006-7 

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png