ข้อสอบ GED Science

ข้อสอบ GED Science Cover

ข้อสอบ GED Science จะมีด้วยกันทั้งหมด 50 ข้อ ใช้เวลาสอบ 90 นาที โดยไม่มีเบรก วิชานี้จะเน้นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นนักเรียนที่จะไปสอบ GED Science จะต้องมีความรู้และความเข้าใจพอสมควร เนื้อหาหลักของข้อสอบ GED Science จะมีอยู่ 3 หัวข้อ คือ

  • ชีววิทยา (Life Science) 40%
  • ฟิสิกส์ (Physical Science) 40%
  • โลกและอวกาศ (Earth and Space Science) 20%

ลักษณะของข้อสอบ GED Science จะมีความหลากหลายทั้งบทความยาวและบทความสั้น บางโจทย์จะแสดงกราฟ ตารางและภาพมาให้นักเรียนคิดวิเคราะห์พร้อมอธิบายเหตุผล ซึ่งสิ่งสำคัญของข้อสอบ GED Science คือการที่นักเรียนต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องอย่างแม่นยำและทันเวลา โดยชุดข้อสอบ GED Science จะมีการตอบคำถามอยู่ 2 แบบ คือการเลือกคำตอบและการเติมคำในช่องว่าง

ดังนั้นวันนี้ House of Griffin จะมาแนะนำนักเรียนในการทำข้อสอบ GED Science เพื่อชี้แนวทางให้นักเรียนสามารถตอบคำถามได้อย่างละเอียดและถูกต้อง 

ข้อสอบ GED Science พร้อม 2 เทคนิค
  • เทคนิคที่ 1: นักเรียนต้องฝึกฝนทักษะด้านการอ่าน

โดยเริ่มจากการอ่านผ่าน (Scan) และค่อยๆอ่านอย่างละเอียด (Skim) พร้อมกับการทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์อย่างละเอียด

  • เทคนิคที่ 2: คิดวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ของภาพดังกล่าวอย่างมีเหตุผล

เมื่อนักเรียนได้โจทย์ที่เป็นกราฟวงกลม กราฟแท่งหรือตาราง นักเรียนต้องคิดวิเคราะห์ตีโจทย์ให้แตก และต้องเข้าใจตัวเลขให้ได้พร้อมกับอธิบายอย่างมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์จริง

เมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าข้อสอบ GED Science มีลักษณะอย่างไร หรือจะต้องตอบคำถามแบบไหน House of Griffin ก็ขอเป็นกำลังใจช่วยนักเรียนทุกคนค่ะ แต่ถ้านักเรียนอยากจะสอบผ่าน 100% ภายใน 3 เดือน House of Griffin ก็มีคอร์สที่ครอบคลุมทั้ง 4 วิชาหลักกว่า 200 ชั่วโมง พร้อมฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปีแบบจับเวลาจริง ให้นักเรียนมีความมั่นใจทราบระดับตัวเองก่อนสอบ เรายังมีทีมวิชาการที่คอยวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนนักเรียนทุกคน และวางแผนในการพัฒนานักเรียนให้ได้คะแนนสูงอย่างใจหวังค่ะ


ปรึกษาวางแผนการเรียนการสอบได้ที่
House of Griffin
? 0-2644-6006-7 

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png