ข้อสอบ GED Math (Mathematical Reasoning)

ข้อสอบคณิตศาสตร์ของ GED หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า ข้อสอบ GED Math นั้น จะใช้เวลาสอบ 115 นาที ข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ และส่วนที่ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ โดยโปรแกรมสอบของ GED Math จะมีเครื่องคิดเลข TI-30XS ที่สามารถใช้ในการคำนวณโจทย์ปัญหาและประหยัดเวลาให้นักเรียนใช้ในการสอบอีกด้วยค่ะ

ข้อสอบ GED Math จะมีหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้

  1. คณิตศาสตร์พื้นฐาน นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจในการบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ร้อยละ และเศษส่วนเป็นอย่างดี 
  2. เรขาคณิต นักเรียนจะต้องเข้าใจและสามารถทราบในการคำนวณหาพื้นที่ รัศมี เส้นผ่านศูนย์กลาง ปริมาตรต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ
  3. สมการ นักเรียนต้องสามารถตีโจทย์ให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถคำนวณตัวแปรจากสมการที่กำหนดได้
  4. กราฟและฟังก์ชัน นักเรียนต้องสามารถวิเคราะห์เส้นตรงที่กำหนดได้ เช่น การหาจุดตัด การหาความชัน รวมไปถึงเรื่องค่าเฉลี่ย ความน่าจะเป็นและฐานนิยม เพื่อที่นักเรียนจะสามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง

ในการสอบ GED Math นักเรียนหลายคนมักจะกังวลกับการสอบคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตาม House of Griffin จะมาแนะนำเทคนิคการพิชิตคะแนนสูง สร้างความความมั่นใจในการทำข้อสอบ GED Math มากขึ้นค่ะ

ข้อสอบ GED Math พร้้อม 3 เทคนิค
  • เทคนิคที่ 1: ท่องจำสูตรให้แม่นยำ

เพราะในข้อสอบ GED Math จะให้สูตรเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อที่จะทำให้นักเรียนรู้ว่าสูตรนี้ใช้ในการคำนวณอะไร และควรที่จะรู้จักการแทนค่าตัวแปรต่าง ๆ ในสูตรได้

  • เทคนิคที่ 2: จับเวลาวัดใจด้วยข้อสอบเก่า 

หาข้อสอบ GED Math เก่าย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปีมาทดลองทำแบบจับเวลาจริง เพื่อจะได้รู้ว่านักเรียนสามารถคำนวณภายใต้เวลาจำกัดได้ดีหรือไม่ รวมถึงจับแนวทางของข้อสอบเก่า เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบจริง 

  • เทคนิคที่ 3: ท่องคำศัพท์คณิตศาสตร์

สำหรับนักเรียนบางคน การสอบ GED Math นั้นไม่ได้ยากที่ตัวข้อสอบ แต่ยากที่นักเรียนไม่เข้าใจโจทย์ ดังนั้นการท่องศัพท์คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษรวมถึงการฝึกทำ mock test จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและทำให้นักเรียนได้คะแนนสูงนั่นเอง


ปรึกษาวางแผนการเรียนการสอบได้ที่
House of Griffin
? 0-2644-6006-7 

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png