อัปเดตคะแนน SAT ขั้นต่ำล่าสุด ใช้เข้าคณะอินเตอร์ประจำปี 2565

คะแนน SAT ขั้นต่ำ

คะแนน SAT เป็นหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย คณะอินเตอร์หรือคะแนน คะแนน SAT เป็นหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย คณะอินเตอร์หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดทักษะและการใช้เหตุผล ประกอบด้วยวิชาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ น้อง ๆ ที่ต้องใช้คะแนน SAT ในการยื่นเข้าคณะอินเตอร์ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จะต้องศึกษาข้อมูลเกณฑ์คะแนนการรับเข้าของแต่ละคณะและแต่ละมหาวิทยาลัยให้ดีก่อน เนื่องจากแต่ละที่ก็จะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป แต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะ วันนี้พี่กริฟฟินจะมาแนะนำคะแนน SAT ขั้นต่ำสำหรับใช้เข้าคณะอินเตอร์ ฉบับอัปเดตปี 2565 ให้น้อง ๆ ได้ศึกษาเพื่อที่จะได้เตรียมตัวสอบ SAT ให้ได้คะแนนอย่างที่ตั้งใจไว้นั้นเอง 


โครงสร้างคะแนน SAT


ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักโครงสร้างคะแนน SAT กันก่อนว่ามีกี่พาร์ท แบ่งคะแนนเป็นอย่างไรบ้าง SAT จะมีคะแนนเต็มรวม 1600 คะแนน โดยการสอบ SAT จะแบ่งออกเป็น 2 พาร์ท ได้แก่

1. SAT Evidence-based Reading and Writing เป็นการทดสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในการอ่านและการวิเคราะห์ โดยคะแนนเต็มจะอยู่ที่ 800 คะแนน แบ่งออกเป็น

 • SAT Reading: ข้อสอบจำนวน 52 ข้อ ใช้เวลา 65 นาที 
 • SAT Writing and Language: ข้อสอบจำนวน 44 ข้อ ใช้เวลา 35 นาที

2. SAT Math เป็นการทดสอบความถนัดทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 800 คะแนน แบ่งออกเป็น

 • SAT Math (Calculator): ข้อสอบจำนวน 38 ข้อ ใช้เวลา 55 นาที
 • SAT Math (No Calculator): ข้อสอบจำนวน 20 ข้อ ใช้เวลา 25 นาที

SATQuantityTime (Minutes)Score
SAT Reading5265 mins
800
SAT Writing and Language4435 mins
SAT Math (Calculator)3855 mins
800
SAT Math (No Calculator)2025 mins
Total154180 minutes1600

รายละเอียดเวลาที่ใช้ในการสอบ SAT ในแต่ละพาร์ท พร้อมเคล็ดลับการเตรียมตัวสอบ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


คะแนน SAT ขั้นต่ำใช้เข้าคณะอินเตอร์อัปเดต ปี 2565 


ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณะอินเตอร์ คะแนน SAT ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่บางคณะจำเป็นต้องใช้เพื่อยื่นสมัครเข้าศึกษา หากน้อง ๆ มีคณะที่อยากเข้าในใจแล้ว มาดูกันดีกว่าค่ะว่าคะแนน SAT ที่ใช้เข้าคณะอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องมีคะแนนขั้นต่ำเท่าไรบ้าง

1. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Business Administration (BBA)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ Bachelor of Arts Program in Economics (EBA)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (ISE)
 • คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ Bachelor of Science in Applied Chemistry (International Program) (BSAC)
 • วิศวกรรมอากาศยาน หลักสูตรนานาชาติ Bachelor of Engineering in Aerospace (AERO)
 • การจัดการการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ Bachelor of Arts in Communication Management (International Program) (BCM)
 • ​​วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ Bachelor of Engineering in Automotive Design and Manufacturing Engineering (International Program) (ADME)

CUSAT OverallSAT Evidence-Based Reading and WritingSAT MathSAT Subject Test*(Math level II)Remark
BBA1300
EBA450650
ISE620600SAT Math or SAT Math level II
BSAC500490600SAT Math or SAT Math level II
AERO620600SAT Math or SAT Math level II
BCM980450
ADME620600SAT Math or SAT Math level II

* หมายเหตุ การสอบ SAT Subject Test ได้ถูกยกเลิกไปตั้งแต่กลางปี 2021


2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (BE)
 • คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (LLE)
 • คณะวารสารศาตร์ หลักสูตรนานาชาติ (BJM)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (TEP, TEPE)
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
 • หลักสูตรการเมืองและการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ (BIR)
 • หลักสูตรอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC)
 • วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขาวิชา จีนศึกษา (PBIC)
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM)
TUSAT OverallSAT Evidence-Based Reading and WritingSAT MathSAT Subject Test*(Math level II)Remark
BBA1200460600
BE450650650SAT Math or SAT Math level II
LLE1200550
BJM400
TEP400620
SIIT550600
BIR400
BAS400
BEC400
PBIC400
DBTM400600

* หมายเหตุ การสอบ SAT Subject Test ได้ถูกยกเลิกไปตั้งแต่กลางปี 2021


3. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS : B.COM.ARTS)
  – สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication)
 1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF FINE ARTS : B.F.A.)
  – สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)
  – สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global Affairs)
  – สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)
  – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
  – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
  – สาขาวิชาการตลาด (Marketing)

 2. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (BACHELOR OF MANAGEMENT : B.M.)
  – สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ (Travel and Service Business Entrepreneurship)
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)
  – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)
  – สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)
  – สาขาวิชาเคมี (Chemistry)
  – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  – สาขาฟิสิกส์ (Physics)
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต BACHELOR OF ENGINEERING (B.Eng.)
  – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต Bachelor of Arts and Science in Creative Technology (B.A.Sc.)
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Creative Technology)
MUICSAT OverallSAT Evidence-Based Reading and WritingSAT MathSAT Subject Test*(Math level II)Remark
Science, Engineering, Creative Technology600
Business Administration600
Media & Communication500
Travel and Sevice Business Entrepreneurship500

* หมายเหตุ การสอบ SAT Subject Test ได้ถูกยกเลิกไปตั้งแต่กลางปี 2021


4. มหาวิทยาศิลปากร หลักสูตรนานาชาติ

 • B.F.A Digital Communication Design คณะศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิตัล
 • B.B.A Luxury Brand Management คณะการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาจัดการตราสินค้าหรูหรา
 • B.B.A Hotel Management คณะการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
SUICSAT OverallSAT Evidence-Based Reading and WritingSAT MathSAT Subject Test*(Math level II)Remark
B.F.A450
B.B.A Luxury Brand Management 450
B.B.A Hotel Management 450

* หมายเหตุ การสอบ SAT Subject Test ได้ถูกยกเลิกไปตั้งแต่กลางปี 2021


5. มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

 • คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (IUP)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (B.A. & B.Econ)
 • คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) (B.A.-Integrated Tourism Management)
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (B.S.)
KU InterSAT OverallSAT Evidence-Based Reading and WritingSAT MathSAT Subject Test*(Math level II)Remark
คณะวิทยาศาสตร์350
คณะวิศวกรรมศาสตร์1000600
คณะเศรษฐศาสตร์529450
คณะมนุษยศาสตร์529
คณะบริหารธุรกิจ530

* หมายเหตุ การสอบ SAT Subject Test ได้ถูกยกเลิกไปตั้งแต่กลางปี 2021

อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่แต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วน้อง ๆ ไม่ควรทำคะแนนให้พอดีกับเกณฑ์ขั้นต่ำ แต่ควรทำคะแนนให้ได้มากกว่าหรือมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อที่จะสามารถมีโอกาสในการถูกรับคัดเลือกได้มากกว่า วันนี้พี่กริฟฟินรวบรวมสถิติคะแนน SAT ของปีก่อนหน้ามาให้น้อง ๆ ได้เปรียบเทียบดูว่าควรทำคะแนนให้ได้เกณฑ์เท่าไรถึงจะดีและมีโอกาสรับคัดเลือกแบบไม่มีอะไรมากั้น


ตารางสถิติคะแนนผู้สอบ SAT ปี 2021


PercentilesSAT Evidence-Based Reading and Writing ScoreSAT Math ScoreTotal Score
Top 90%6706901350
Top 75%6106001200
Top 50%5305201010
Top 25%450440 900

จากสถิติจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ Top 25% นั่นหมายความว่าถ้าทำคะแนนได้เพียง 400-450 คะแนน น้องๆ ก็อาจมีโอกาสน้อยกว่าคนอื่น เพราะคะแนน SAT ในระดับ Top 25% มีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าคะแนน SAT ของเราน้อยว่าอีก 75% ของผู้เข้าสอบ SAT ทั้งหมด ดังนั้นแล้วถ้าอยากได้ผลคะแนนที่ผ่านแบบไม่ต้องกังวลใจ ก็ควรทำคะแนนได้อยู่ในเกณฑ์ Top 90% หรือมากกว่านั่นเอง


ติว SAT ที่ไหนดี


เมื่อทราบเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของแต่ละคณะและวิเคราะห์เกณฑ์คะแนนที่ควรจะได้แล้ว น้อง ๆ ก็ต้องตั้งเป้าหมายคะแนน SAT ของตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคณะในฝันที่ตัวเองอยากเข้า สำหรับใครที่ยังจับจุดในการสอบไม่ถูกหรือกำลังหาที่ติว SAT อยู่ พี่กริฟฟินแนะนำให้มาติวกับทางสถานบัน House of Griffin ที่เต็มไปด้วยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ทางสถาบัน House of Griffin จะพาน้อง ๆ ตะลุยโจทย์ SAT แบบเข้มข้น พร้อมเทคนิคประหยัดเวลาและคิดวิเคราะห์ Logical Thinking ทำข้อสอบในเวลาจำกัด 

สนใจคอร์สเรียน SAT คลิก www.houseofgriffin.com/courses/sat/


ปรึกษาคอร์สติวสอบ SAT
โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png