HOG International Academy เปิดรับสมัครเรียน High School หลักสูตรนวัตกรรม 1.5 ปี

HOG International Academy

นวัตกรรมการศึกษา หลักสูตรม.ปลาย อินเตอร์ และเตรียมมหาวิทยาลัย

HOG International Academy by House of Griffin สถาบันนวัตกรรมการศึกษานานาชาติ สร้างสรรค์หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมการศึกษาตอนปลายรูปแบบใหม่ เรียนรู้วิชาพื้นฐานสำคัญ ปรับเพิ่มหลักสูตรนวัตกรรม การออกแบบ ทักษะแห่งอนาคต ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนสามารถก้าวข้ามไปสู่ระดับอุดมศึกษาด้วย Admission quota พร้อมหน่วยกิตที่สามารถโอนไปมหาวิทยาลัยได้

Fast, Strong & Effective
หลักสูตรการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เข้มข้น และประหยัดเวลา ซึ่งช่วยให้นักเรียนสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระยะเวลา 18 เดือน

เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมเฉพาะวิชาพื้นฐานสำคัญ และวิชาเตรียมสอบมาตรฐานนานาชาติที่ใช้เป็นเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย รวมถึงวิชานวัตกรรมที่ทันสมัย 3 สาขา ได้แก่ ธุรกิจ นวัตกรรมการออกแบบ และเทคโนโลจีดิจิตัล ตลอดจนทักษะชีวิตที่สําคัญ เพื่อผู้นำยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โลกที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาด้วย AI

นอกจากนี้ ยังมีแผนการศึกษาวิชาเฉพาะ ที่เข้มข้นทางวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็นสองสาขา สาขาการแพทย์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้งสองสาขาจะมุ่งเน้นวิชาการและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยและโครงการต่างๆ โปรแกรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกวิชาเลือกในสาขา AI / เทคโนโลยีดิจิทัล


สนใจสมัครเรียน
💬 Line: @HouseofGriffin
📞 Tel: 02 644 6006-7
🚈 BTS พญาไท ทางออกที่ 5 ตึก CP Tower 3 ชั้น 3