TIPS: IELTS Reading

เรามีเวลาเพียง 60 นาที แต่ละบทความอาจจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการอ่านและตอบคำถาม ในการสอบจริงน้องๆอาจทำไม่ทัน แต่เรามีเคล็ดลับมาบอก

 1. ทำเวลาให้เร็วที่สุด
  ในข้อสอบ IELTS Reading บทความแรกจะง่ายที่สุด บทความที่ 2 และ 3 จะยากขึ้นและใช้เวลามากขึ้น พยายามอ่านและตอบคำถามของบทความแรกให้เร็วและถูกต้อง บทความแรกควรเวลาน้อยกว่า 20 นาที เพื่อรักษาเวลาไว้ทำบทความต่อไป
 2. ดูนาฬิกาตลอดเวลา
  เพื่อเรียกสติตัวเองและโฟกัสกับการอ่าน
 3. อ่านแบบ Skimming และ Scanning
  การอ่านแบบ Skim และ Scam จะช่วยให้น้องๆมีสมาธิ อ่านได้เร็ว และหาคำตอบได้ถูกต้อง Skim คือการอ่านกวาดตาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ความหมายในภาพรวมว่าบทความนั้นเกี่ยวกับอะไร และ Scan คือการมุ่งหาคำตอบของคำถามเฉพาะข้อนั้นๆ
 4. หา Topic ของแต่ละย่อหน้า
  จับใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้า ลองเขียนสรุปสั้นๆ สองสามคำ ใจความสำคัญมักอยู่ในประโยคแรกแต่ละย่อหน้า
 5. ฝึกทำข้อสอบ IETLS บ่อยๆ
  การฝึกฝนจะทำให้น้องๆชำนาญมากขึ้น และสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องภายในเวลาอันรวดเร็ว