IELTS Writing: Task 1 และ Task 2 แตกต่างกันอย่างไร

ข้อสอบ IELTS Writing แบ่งออกเป็น 2 ส่วน หรือที่เรียกว่า Task 1 และ Task 2

1. IELTS Writing Task 1

นักเรียนจะต้องเขียนอธิบายข้อมูลที่มาในรูปแบบของกราฟและภาพแผนผังต่างๆ เช่น กราฟเส้น กราฟแท่ง ตาราง แผนที่ คู่มือ ขั้นตอนหรือกระบวนการบางอย่าง สิ่งสำคัญในการเขียน Task 1 คือ นักเรียนควรใช้ภาษาเขียนของตนเอง ไม่คัดลอกคำศัพท์จากโจทย์ที่กำหนดมาให้ ใช้คำเหมือน (Synonym) หรือการเปลี่ยนรูปแบบประโยค (Paraphrase) เพื่อให้ภาษาที่ใช้ดูหลากหลาย นอกจากนี้ควรเลือกเขียนเปรียบเทียบลักษณะความเหมือนและความต่างของข้อมูลหลักๆ ที่ปรากฏออกมาอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งควรมีการเขียนสรุปให้ภาพรวมจากข้อมูลที่นำเสนอทุกครั้ง การทำข้อสอบ IELTS Writing Task 1 นักเรียนจะต้องเขียนอธิบายข้อมูลให้ได้อย่างน้อย 150 คำภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 นาที

Tips: ห้ามเขียนความเห็นส่วนตัว หรือข้อมูลที่ไม่ปรากฏในโจทย์ แม้ว่าเราจะมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ก็ตาม

2. IELTS Writing Task 2

นักเรียนจะต้องเขียนเรียงความวิชาการเพื่อตอบโจทย์ที่กำหนดมาให้ โดยทั่วไปแล้วรูปแบบการเขียนเรียงความแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ การนำเสนอความคิดเห็น (Opinion) การโต้แย้ง (Argument) และการนำเสนอสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา (Cause and Solution) การเขียนเรียงความควรแบ่งเป็นย่อหน้า ประมาณ 4 ย่อหน้า ประกอบด้วยบทนำ (Introduction) เนื้อหา (Body) และบทสรุป (Conclusion) และควรใช้คำเชื่อมที่เหมาะสมในการเชื่อมย่อหน้าต่างๆ (Transition Word) การทำข้อสอบ IELTS Writing Task 2 นักเรียนจะต้องเขียนให้ได้อย่างน้อย 250 คำภายในระยะเวลา 40 นาที

Tips: เขียนโครงร่าง (Essay Outline) โดยใช้คำสั้นๆ ก่อนการเขียนเรียงความทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เขียนออกนอกกรอบของโจทย์ และทำให้สามารถตรวจทานในตอนท้ายได้ว่าเราเขียนเนื้อหาครบถ้วนแล้วหรือยัง