BMAT คืออะไร

BMAT หรือ BioMedical Admissions Test คือข้อสอบสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในกลุ่มหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยการสอบ BMAT นั้นจัดขึ้นโดย Cambridge Assessment Admissions Testing, University of Cambridge

BMAT สอบเมื่อไหร่และค่าลงทะเบียนสอบเท่าไหร่

BMAT จัดสอบ 2 รอบต่อปี คือในเดือนสิงหาคม/กันยายน และในเดือนตุลาคม/พฤศจิกายน ดังนี้

รอบ November 2020
วันสอบวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ค่าลงทะเบียนสอบ6,700 บาท 8,500 บาท  (สำหรับการลงทะเบียนสอบล่าช้า)
ลงทะเบียนสอบ1-30 กันยายน 2563
ลงทะเบียนล่าช้า1-15 ตุลาคม 2563
ประกาศผลคะแนน27 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ ยกเลิกรอบสอบเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

BMAT ประกอบด้วยอะไรและสอบอะไรบ้าง

BMAT มีข้อสอบทั้งหมด 3 ส่วน โดยใช้เวลาสอบทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง

ส่วนที่ 1 เชาว์ปัญญาและทักษะที่จำเป็น (Aptitude and Skills) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง เป็นข้อสอบปรนัย (multiple choice) 35 ข้อ โดยตัวเลือกคำตอบแต่ละข้อไม่เท่ากัน ในส่วนนี้จะทอดสอบเชาวน์ปัญญาในการแก้ปัญหา ทักษะความเข้าใจบทความต่าง ๆ และทักษะการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง

ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ (Scientific Knowledge and Applications) ใช้เวลาสอบ 30 นาที เป็นข้อสอบปรนัย (multiple choice) 27 ข้อ โดยเนื้อหาในการสอบครอบคลุมรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร IGCSE ของสหราชอาณาจักร ข้อสอบจะวัดการนำความรู้และทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

ส่วนที่ 3 ความสามารถด้านภาษา (Writing Task) ใช้เวลาสอบ 30 นาที เป็นข้อสอบอัตนัย (essay) โดยผู้เข้าสอบต้องเลือกเขียนเรื่อง 1 เรื่อง (จากที่กำหนดให้ 3 เรื่อง) ความยาวประมาณ 300 คำ ข้อสอบจะเน้นการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ และความสมเหตุสมผล นอกจากนั้นการทดสอบจะวัดเรื่องการใช้ไวยากรณ์ การเลือกใช้คำศัพท์ การใช้เครื่องหมายต่าง ๆ และการเรียบเรียงประโยคให้สัมพันธ์กัน


ปรึกษาวางแผนการเรียนการสอบได้ที่
House of Griffin
📞 0-2644-6006-7 

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png