เพิ่มความมั่นใจกับ Essay Writing Test

Essay Writing Test นั้น เป็นข้อสอบการเขียนตามหัวข้อที่ได้รับ เช่น

 • Education and learning language
 • Children and family
 • Friends and relations
 • Food and diet
 • Health and exercise
 • Town and country
 • Media
 • Science and technology
 • Natural and environment
 • On the road and travel
 • Money and finance

เนื่องจากงานเขียนทุกชิ้น เกิดจากการร้อยเรียงประโยคหลายๆ ประโยคเข้าด้วยกัน แล้วใส่ทัศนคติและความคิดเห็นของผู้เขียนลงไปในงานเขียน เทคนิคการเขียนให้น่าอ่านนั้น นักเรียนต้องเข้าใจโครงสร้างประโยคและสามารถสร้างประโยคได้อย่างถูกต้องก่อน ต่อไปก็ต้องรู้จักการลำดับความคิด วางโครงร่างงานเขียน มีส่วนที่เป็นบทนำ ส่วนของเนื้อเรื่อง และการสรุปที่สอดคล้องกัน นักเรียนไม่จำเป็นเป็นต้องใช้ศัพท์ที่ยากมาก ให้ใช้ศัพท์ง่ายๆ ได้อย่างถูกต้อง เมื่ออ่านแล้วเข้าใจที่มาที่ไป ไม่เกิดความสับสน วกวน หรือยืดเยื้อเกินความจำเป็น มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นเหตุเป็นผล มีเทคนิคการใช้คำเชื่อมซึ่งจะทำให้งานเขียนมีความสละสลวย อ่านสบาย ได้คะแนนเยอะค่ะ !!!