เทคนิคเตรียมความพร้อมสอบ TOEFL ITP

TOEFL ITP เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 3 ทักษะ ได้แก่ listening, reading, structure

ในส่วนของ Listening มีทั้งหมด 50 ข้อ จะให้ฟังบทสนทนาสั้น บทสนทนายาว และเรื่องยาวตามหัวข้อ เช่น ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ข้อมูลสถานที่สำคัญในอเมริกา เป็นต้น ทักษะการฟัง เป็นทักษะที่ต้องสั่งสมมาเป็นเวลานาน นักเรียนต้องฝึกการฟังผ่านการดูหนัง ฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ ในส่วนของข้อสอบการฟังบทสนทนาสั้นระหว่างคนสองคน ครูหมิงขอแนะนำว่านักเรียนควรพยายามฟังประโยคที่ผู้พูดคนที่สองพูด เพราะมักนำมาเป็นคำถามบ่อย ส่วนในตัวเลือกคำตอบนั้น มักไม่ค่อยใช้คำศัพท์ที่ได้ยินในเสียงสนทนาตรงๆ เป๊ะๆ แต่ตัวเลือกคำตอบจะเป็น Synonym หรือคำที่ความหมายคล้ายคลึงกันของศัพท์นั้นๆ แทน เชื่อหรือไม่ ใช่หรือมั่ว ไปลองฝึกฝนทำข้อสอบกันดูค่ะ

ต่อไปเป็นส่วนของ Reading มี 50 ข้อ มีบทความให้อ่าน 5 เรื่อง ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ สถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศอเมริกา การอ่านให้เก่ง อ่านให้เรียบลื่นไหลไม่มีสะดุด นักเรียนต้องมีคลังคำศัพท์มากๆ เรียนรู้ศัพท์ยาก และต้องรู้จัก synonym และ antonym ของศัพท์แต่ละตัว ต่อไปให้ฝึกอ่านบ่อยๆ เพื่อให้อ่านคล่องและเร็ว ผ่านการ skimming คือ การตั้งใจอ่าน topic sentences ซึ่งจะอยู่ในประโยคที่1-2 ของ paragraph เพื่อหา general idea ของเรื่องและ การscanning คือ การกวาดสายตาหาคำสำคัญแล้วนำคำตอบนั้นไปใช้ในการตอบนั่นเอง คำถามที่มักเจอในข้อสอบ จะถามเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องเบื้องต้น (basic comprehension) ได้แก่ main idea, vocabulary questions, reference questions, negative fact questions, factual information question and inference questions

สุดท้ายเป็นส่วนของ Structure มีด้วยกัน 40 ข้อ เป็น Multiple choices 15 ข้อ ให้เลือกส่วนของประโยคลงไปเติมในช่องว่างในประโยคให้ถูกต้อง และ ERROR Identification อีก 25 ข้อ ให้เลือกส่วนที่ผิดไวยากรณ์จากในประโยคสำหรับในส่วนนี้ เบื้องต้นนักเรียนต้องเข้าใจในเรื่องชนิดของคำ (Parts of speech) องค์ประกอบและชนิดของประโยค (Structure, clause and sentences) และ Tenses ต่างๆ ทั้ง active and passive voices ขอกระซิบว่า ประเด็นทางไวยากรณ์ที่มักออกข้อสอบบ่อยๆ ได้แก่ subject and verb agreements, parts of speech, tenses เทคนิคพิเศษในส่วนนี้คือ ต้องแม่นสถานเดียวค่ะ ความแม่นฝึกกันได้