GENEARAL ENGLISH / MATH

General English

General English คอร์ส General English เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน Private / Semi Private Number of Student Price 1 Student 1,000 Baht / Hour 2 – 3 Students 750 Baht / Hour คอร์ส General English คืออะไร และสอนอะไรบ้าง คอร์ส General English เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน นักเรียนจะเรียนรู้เนื้อหาสาระจากคอร์สนี้ 6 ส่วนด้วยกัน คือ ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์ คอร์สได้รับการออกแบบโดยการแบ่งระดับความสามารถภาษาอังกฤษตาม The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ระดับ […]

General Math

General Math คอร์ส General Math สำหรับนักเรียนประถมปลาย มัธยมต้น และมัธยมปลาย เพื่อฝึกทักษะการคำนวณทางคณิตศาสตร์และการนำไปประยุกต์แก้โจทย์ปัญหาให้คล่องแคล่ว โดยอิงหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (California Common Core State Standard Mathematics: CA CCSSM) Private/ Semi-private Number of Student Price 1 Student 1,000 Baht / Hour 2 – 3 Students 750 Baht / Hour คอร์ส General Math แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. Elementary 40 ชั่วโมง สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ปูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบตัวเลขและเรขาคณิตเบื้องต้น รูปแบบของตัวเลข ระบบตัวเลข ทศนิยม เศษส่วน อัตราส่วน ร้อยละ […]