BMAT JUNIOR

BMAT JUNIOR (SCIENCE)

คอร์ส BMAT Junior (Science)  เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ หรือ เภสัชศาสตร์ ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ  คอร์ส BMAT Junior ออกแบบมาเพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สอนเนื้อหาควบคู่กับการทำแบบฝึกหัด โดยอ้างอิงจากหลักสูตร Cambridge ที่จัดทำข้อสอบ BMAT โดยตรง

การสอนมุ่งเน้นการสอนแบบบูรณาการ เน้นความเข้าใจในเนื้อหา วิทยาศาสตร์ทั้ง 3 แขนง (ชีววิทยา  เคมี และ ฟิสิกส์) และ สอดแทรกไปกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยสอนผ่าน Virtual Experiment (การทดลองเสมือนจริง) เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (Critical thinking)  เพื่อเป็นพื้นฐานต่อยอดในการเรียน และ ทำข้อสอบ BMAT ในระดับต่อไป  ทั้งนี้  คอร์ส BMAT Junior ได้แบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้

LEVEL I – BMAT Junior (Science) – 20 hours

LEVEL II – BMAT Junior (Science) – 20 hours

LEVEL III – BMAT Junior (Science) – 20 hours

BMAT JUNIOR (WRITING)

คอร์ส BMAT Junior (Writing) เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ หรือ เภสัชศาสตร์ ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ โดยคอร์สนี้ เน้นการฝึกการเขียนแบบ Academic writing และฝึกวิธีคิดให้วางแผนการเขียนอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ รวมถึงการใช้ระดับภาษาที่สูงขึ้น โดยบทความที่นักเรียนจะได้ฝึกเขียน มุ่งเน้นไปที่ บทความทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อเกิดความคุ้นเคยในคำศัพท์ ที่จะนำ ไปต่อต่อยอดในการเรียน และ ทำข้อสอบ BMAT​ Writing ต่อไป  รวมทั้งสามารถนำ Idea จากข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน ในงานเขียนได้อย่างเชี่ยวชาญ ทั้งนี้  คอร์ส BMAT Junior Writing  ได้แบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้


เรียนคอร์ส BMAT Junior ที่ House of Griffin

House of Griffin
House of Griffin
House of Griffin

ปรึกษาคอร์สเตรียมตัวสอบ BMAT และ BMAT Junior
โทร. 0 2644 6006-7
Line ID: @houseofgriffin