IGCSE CHEMISTRY จะสอบต้องรู้

ใครจะสอบ IGCSE Chemistry ควรศึกษาโครงสร้างข้อสอบและหัวข้อเรื่องที่จะออกสอบให้เข้าใจ การสอบ IGCSE จะมี Examination Board คือ CIE และ Pearson Edexcel โดยข้อสอบแต่ละบอร์ดนั้น ก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกัน