สอบ ACT คืออะไร?

สอบ ACT คืออะไร

สอบ ACT หรือ American College Testing คือ การทดสอบมาตรฐานที่วัดระดับการใช้เหตุผลและการสื่อสารที่จำเป็น เพื่อประเมินความพร้อมทางวิชาการจากสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งการสอบ ACT เป็นที่ยอมรับคู่มากับการสอบ SAT และใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน 

มีน้อง ๆ ถามกันเข้ามามาก เรื่องการสอบ ACT เนื่องจากมีการยกเลิกการสอบ SAT Subject Test ไปแล้ว นักเรียนที่จำเป็นต้องยื่นคะแนนสายวิทย์ หรือวิศวะฯ จึงต้องหันไปใช้คะแนนสอบอย่างอื่นทดแทน อาทิ ACT, A-Level, IB, AP หรือ CU-ATS  

การสอบ ACT มีความใกล้เคียงกับการสอบ SAT ซึ่งเป็นการสอบเพื่อรับเข้ามหาวิทยาลัยที่นักเรียนไทยค่อนข้างจะคุ้นเคยและนิยมมากกว่า โดยในประเทศไทย คณะที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เปิดรับคะแนน ACT เป็นเกณฑ์พิจารณาด้วยเช่นกัน  


ข้อสอบ ACT สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ ACT เป็นข้อสอบแบบมีตัวเลือก (multiple-choice tests) ประกอบด้วย 4 วิชา และการสอบการเขียน ได้แก่ 

1. English (75 ข้อ 45 นาที) 

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นการใช้ไวยากรณ์ (Grammar) ได้ถูกต้อง มีให้แก้ไขข้อความสั้นและบทความประเภทต่าง ๆ ลักษณะข้อสอบคล้ายกับข้อสอบ SAT Writing (Grammar)

2. Reading (40 ข้อ 35 นาที) 

ข้อสอบวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ วัดความเข้าใจในการอ่านอย่างละเอียด ที่พบได้บ่อยในหลักสูตรพื้นฐานของมหาวิทยาลัยปีแรก การให้เหตุผล โดยใช้หลักฐานและข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ลักษณะข้อสอบจะเป็นบทความคล้ายกับข้อสอบ SAT Reading 

3. Mathematics (60 ข้อ 60 นาที) 

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วัดทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ลักษณะข้อสอบมีความคล้ายคลึงกับข้อสอบ SAT Mathematics และ SAT Mathematics Level II 

4. Science (40 ข้อ 35นาที) 

ข้อสอบ Science วัดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยลักษณะข้อสอบจะมีบทความยาวให้อ่าน ต้องใช้ทักษะการตีความ การวิเคราะห์ การประเมิน การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาที่จำเป็นในวิชาชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์โลก/อวกาศ และฟิสิกส์


5. ข้อสอบ Writing (40 นาที) 

เป็น optional ไม่ส่งผลต่อคะแนนรวม โดยจะวัดทักษะการเขียนที่สอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและในหลักสูตรพื้นฐานของมหาวิทยาลัย


คะแนนสอบ ACT และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ

ACT มีการคำนวณคะแนนโดยในแต่ละวิชาจะนำคะแนนดิบที่ได้จากข้อที่ตอบถูก มาแปลงเป็นคะแนนมาตราส่วน (scale scores) มีช่วงคะแนนอยู่ที่ 1 (ต่ำ) – 36 (เต็ม) คะแนน/วิชา

มหาวิทยาลัยบางแห่งได้กำหนดคะแนนรวมเฉลี่ย โดยวิธีคิดคะแนนเฉลี่ย คือ นำคะแนนในแต่ละวิชามารวมกัน 4 วิชา แล้วหารด้วย 4 ซึ่งคะแนนรวมเฉลี่ยควรได้ 25 คะแนนขึ้นไป

ตัวอย่างเกณฑ์คะแนน ACT ขั้นต่ำ ที่แต่ละคณะ/มหาวิทยาลัยกำหนดไว้สำหรับการพิจารณารับเข้าเรียน ในปีการศึกษา 2022

หลักสูตรวิชาคะแนนขั้นต่ำ
BBA จุฬาฯACT (Math, English, Reading)≥ 27
BALAC จุฬาฯACT (English & Reading)≥ 34
ISE วิศวะฯ จุฬาฯ ACT (Math)≥ 26
ACT (Science) ≥ 25
ChPE วิศวกรรมเคมี จุฬาฯACT (Math)≥ 26
ACT (Science) ≥ 25
BASCii จุฬาฯACT (Math)≥ 27
ACT (English) ≥ 31
BBTech จุฬาฯACT (Math)≥ 22
ACT (English) ≥ 31
SIIT ธรรมศาสตร์ACT (Science)≥ 20

การสมัครสอบ ACT และค่าใช้จ่ายในการสอบ

2021-2022 Test Dates

Test DateRegistration DeadlineResults 
10-11 September 202113 August 202114 September 2021
8-9 October 202110 September 202112 October 2021
10-11 December 202112 November 202114 December 2021
11-12 February 202214 January 202215 February 2022
1-2 April 20224 March 20225 April 2022
10-11 June 202213 May 202214 June 2022
15-16 July 202217 June 202219 July 2022


ปรึกษาติวสอบ ACT กับ House of Griffin
Line ID: @houseofgriffin

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png