แพทย์ รามาฯ TCAS65 รอบ Portfolio รับ 70 ที่

น้องๆ ที่ตั้งเป้าหมายจะเข้าศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล วันนี้มีเกณฑ์รับสมัคร TCAS65 รอบ Portfolio ออกมาแล้ว ซึ่งเป็นรอบที่คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ของคณะแพทย์ฯ เอง โดยมีประเด็นสำคัญ คือ

  1. ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่ำผลการเรียนรายวิชาและผลการสอบรายวิชา
  2. BMAT เพิ่มเกณฑ์ย่อยคะแนนแต่ละ section
  3. IELTS เพิ่มเกณฑ์ย่อยคะแนนแต่ละ skill
  4. ใช้ได้ 2 เกณฑ์ คือ TCAS64 และ TCAS65

เกณฑ์รับสมัครรอบ Portfolio

1.   GPAX ตั้งแต่ ม.4 / Grade 10 ระบบอเมริกัน / Year 11 ระบบอังกฤษ จนถึงวันที่สมัคร ไม่ต่ำกว่า 3.50

2.   มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  • IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 และ Listening 6.0, Reading 6.0, Writing 6.0 และ Speaking 6.0 หรือ
  • TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน   

3. มีคะแนน BMAT ปี 2563 – 2564 รวมไม่ต่ำกว่า 12.0 และ คะแนน section I ไม่ต่ำกว่า 4.5, section II ไม่ต่ำกว่า 4.5 และ section III ไม่ต่ำกว่า C

จำนวนรับ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต 30 ที่นั่ง
  • แพทยศาสตรบัณฑิต + วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 20 ที่นั่ง
  • แพทยศาสตรบัณฑิต + การจัดการมหาบัณฑิต 20 ที่นั่ง

ใครที่ยังไม่มีคะแนนหรือต้องการเพิ่มคะแนน ปรึกษาติวสอบ BMAT-IELTS ได้ที่ House of Griffin ค่ะ


ปรึกษาและสมัครเรียนได้ที่
House of Griffin
? 0-2644-6006-7