Banner

BMAT

Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

*** สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลายในหลายประเทศ Cambridge Admissions Testing จึงได้แจ้ง "ยกเลิก" การสอบในรอบเดือนกันยายนของปีนี้ และคงเหลือการสอบเพียงรอบเดียวคือ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2020 โดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครในช่วง 1 ก.ย. - 1 ต.ค. 20 ***

คอร์ส BMAT หลักสูตรคุณภาพใหม่จาก House of Griffin พร้อมแล้วสำหรับนักเรียนที่มุ่งเข้าศึกษาต่อด้านแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ โดยการสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test เป็นการสอบเฉพาะทางมาตรฐานนานาชาติ จัดโดย Cambridge Assessment Admissions Testing, University of Cambridge ผลคะแนน BMAT ใช้ยื่นใน TCAS รอบ 1 (Portfolio)

BMAT สอบอะไรบ้าง

BMAT มีข้อสอบทั้งหมด 3 ส่วน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง

ส่วนที่ 1 เชาว์ปัญญาและทักษะที่จำเป็น (Aptitude and Skills) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง เป็นข้อสอบปรนัย (multiple choice) 35 ข้อ โดยตัวเลือกคำตอบแต่ละข้อไม่เท่ากัน ในส่วนนี้จะทดสอบเชาวน์ปัญญาในการแก้ปัญหา ทักษะความเข้าใจบทความต่าง ๆ และทักษะการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง

ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ (Scientific Knowledge and Applications) ใช้เวลาสอบ 30 นาที เป็นข้อสอบปรนัย (multiple choice) 27 ข้อ โดยเนื้อหาในการสอบครอบคลุมรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร IGCSE ของสหราชอาณาจักร ข้อสอบจะวัดการนำความรู้และทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

ส่วนที่ 3 ความสามารถด้านภาษา (Writing Task) ใช้เวลาสอบ 30 นาที เป็นข้อสอบอัตนัย (essay) โดยผู้เข้าสอบต้องเลือกเขียนเรื่อง 1 เรื่อง (จากที่กำหนดให้ 3 เรื่อง) ความยาวประมาณ 300 คำ ข้อสอบจะเน้นการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ และความสมเหตุสมผล นอกจากนั้นการทดสอบจะวัดเรื่องการใช้ไวยากรณ์ การเลือกใช้คำศัพท์ การใช้เครื่องหมายต่างๆ และการเรียบเรียงประโยคให้สัมพันธ์กัน

House of Griffin เปิดหลักสูตร BMAT 2 ระดับ คือ BMAT Junior และ BMAT Advanced เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเตรียมตัวอย่างมั่นใจ

BMAT Junior เหมาะกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเนื้อหาการเรียนจะเป็นการปูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์(Biology, Chemirstry, and Physics) เพื่อเข้าสู่การเรียนระดับ BMAT Advanced

BMAT Advanced เหมาะกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลา โดยเนื้อจะครอบคลุมตั้งแต่การสอบ SAT II (Biology, Chemistry, Physics, and Maths) และตะลุยข้อสอบ BMAT ทั้ง 3 Sections

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
LINE: @houseofgriffin

Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

Promotion

ปรึกษาคอร์สเตรียมสอบ BMAT ได้ที่
LINE: @houseofgriffin
Tel: 0-2644-6006-7
Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

Semi Private / Private
SEMI PRIVATE / PRIVATE
Number of Student Price
2 - 4 Students 750 Baht / Hour
1 student 1000 Baht / Hour
Promotion

ปรึกษาคอร์สเตรียมสอบ BMAT ได้ที่
LINE: @houseofgriffin
Tel: 0-2644-6006-7
Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

FAQ