Banner

BMAT

Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

Event: BMAT Seminar & Mock Exam
Date: 15 Feb 2020
Time: Seminar 10:00-12:00, Mock Exam 13:00-16:00
Venue: Room 301, House of Griffin
Click >>
Registration


คอร์ส BMAT หลักสูตรคุณภาพใหม่จาก House of Griffin พร้อมแล้วสำหรับนักเรียนที่มุ่งเข้าศึกษาต่อด้านแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ โดยการสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test เป็นการสอบเฉพาะทางมาตรฐานนานาชาติ จัดโดย Cambridge Assessment Admissions Testing, University of Cambridge ผลคะแนน BMAT ใช้ยื่นใน TCAS รอบ 1 (Portfolio)
 
BMAT สอบอะไรบ้าง

          BMAT มีข้อสอบทั้งหมด 3 ส่วน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง

ส่วนที่ 1 เชาว์ปัญญาและทักษะที่จำเป็น (Aptitude and Skills) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง เป็นข้อสอบปรนัย (multiple choice) 35 ข้อ โดยตัวเลือกคำตอบแต่ละข้อไม่เท่ากัน ในส่วนนี้จะทดสอบเชาวน์ปัญญาในการแก้ปัญหา ทักษะความเข้าใจบทความต่าง ๆ และทักษะการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง

ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ (Scientific Knowledge and Applications) ใช้เวลาสอบ 30 นาที เป็นข้อสอบปรนัย (multiple choice) 27 ข้อ โดยเนื้อหาในการสอบครอบคลุมรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร IGCSE ของสหราชอาณาจักร ข้อสอบจะวัดการนำความรู้และทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

ส่วนที่ 3 ความสามารถด้านภาษา (Writing Task) ใช้เวลาสอบ 30 นาที เป็นข้อสอบอัตนัย (essay) โดยผู้เข้าสอบต้องเลือกเขียนเรื่อง 1 เรื่อง (จากที่กำหนดให้ 3 เรื่อง) ความยาวประมาณ 300 คำ ข้อสอบจะเน้นการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ และความสมเหตุสมผล นอกจากนั้นการทดสอบจะวัดเรื่องการใช้ไวยากรณ์ การเลือกใช้คำศัพท์ การใช้เครื่องหมายต่างๆ และการเรียบเรียงประโยคให้สัมพันธ์กัน
 
House of Griffin เปิดหลักสูตร BMAT 2 ระดับ คือ BMAT Junior และ BMAT Advanced เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเตรียมตัวอย่างมั่นใจ
 
BMAT Junior เหมาะกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเนื้อหาการเรียนจะเป็นการปูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์(Biology, Chemirstry, and Physics) เพื่อเข้าสู่การเรียนระดับ BMAT Advance
 
BMAT Advanced เหมาะกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลา โดยเนื้อจะครอบคลุมตั้งแต่การสอบ SAT II (Biology, Chemistry, Physics, and Maths) และตะลุยข้อสอบ BMAT ทั้ง 3 Sections
 
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @houseofgriffin

Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

 
 

Promotion

Event: BMAT Seminar & Mock Exam
Date: 15 Feb 2020
Time: Seminar 10:00-12:00, Mock Exam 13:00-16:00
Venue: Room 301, House of Griffin
Click >> 
Registration

ปรึกษาคอร์สเตรียมสอบ BMAT ได้ที่
LINE: @houseofgriffin
Tel: 0-2644-6006-7
Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

Promotion

Event: BMAT Seminar & Mock Exam
Date: 15 Feb 2020
Time: Seminar 10:00-12:00, Mock Exam 13:00-16:00
Venue: Room 301, House of Griffin
Click >> 
Registration

ปรึกษาคอร์สเตรียมสอบ BMAT ได้ที่
LINE: @houseofgriffin
Tel: 0-2644-6006-7
Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

FAQ